Bestuursrapportage 2022 

We lezen dat de meicirculaire provinciefonds een groot positief effect heeft: dit geeft ruimte in de financiën.

Bijdrage Staten

Bijdrage Statenvergadering 28 september 2022 – Henk Pragt

De bestuursrapportage 2022 en de 10e begrotingswijziging zijn uitgebreid besproken in de commissievergadering van 14 september (zie onder).

De te verwachten hoogte van het overschot in 2022 verrast ons wel, mede gezien de afspraak en inzet die gedaan is om het overschot op de jaarrekening tot een minimum te beperken.

Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven waarom het ook in 2022 waarschijnlijk weer niet lukt om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te krijgen?

Gedeputeerde Vedelaar geeft aan dat het beeld van het overschot waarschijnlijk nog bijgesteld wordt door de ontwikkelingen en vraagt de fractie (en de Provinciale Staten) om hierover geduld te hebben.

Bijdrage Commissie

Bijdrage Commissievergadering 14 september 2022 –
Henk Pragt

Is er al bekend wat de septembercirculaire gaat doen?
Tevens valt ons op dat het dividend van Enexis fors lager wordt begroot.
Kan de gedeputeerde toelichten waarom dit is gedaan?

Bodemdaling en funderingsschade

Naar aanleiding van bodemdaling en funderingsschade in Nieuw Amsterdam is motie M2021-16 aangenomen. Op basis hiervan is er een quickscan uitgevoerd, wat prima is. 
Wij lezen echter ook dat er op dit moment geen betrouwbaar en uniform beeld van de klachten van inwoners is.
Hoe kan dat en is dit inmiddels verbeterd? 

Ondersteuning onderzoeksproject Agroforestry

We zijn verheugd dit te lezen. Bijzonder dat bij de behandeling van de bomen en bossenstrategie in de commissie OGB (7sept) hierover onduidelijkheid was. We hopen toch wel dat hier ook Agroforestry bedoeld wordt en niet de voedselbossen; kan het College van Gededupeerde Staten dit bevestigen? 

Ondersteuning onderzoeksproject Agroforestry

Er wordt een knelpunt beschreven over een hoog aantal handhavingsverzoeken op grond van de wet natuurbescherming, gericht op evenementen. Is bekend hoe dat komt?
Zijn onze voorstellen en besluiten onvoldoende doordacht?
 
Tot slot: de afwijkende beleidsresultaten in programma Stad en platteland (uitvoering wet natuurbescherming, sterke steden en vitale dorpen, ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak stikstof) vinden wij zorgelijk en vragen wat ons betreft de volle aandacht.