Verslag fractie D66 raadsvergadering 26 januari 2023

Op donderdag 26 januari jongsleden heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met alle negen raadsvoorstellen die op de vergadertafel lagen. Met vijf ervan werd zonder bespreking ingestemd, over vier voorstellen vond nog wel een uitwisseling van argumenten plaats. Tijdens deze avond heeft de lokale D66 fractie kans gezien om aandacht te vragen voor belangrijke thema’s als verkeersveiligheid en regionale samenwerking. In dit bericht lees je onder andere de bijdrage van de lokale D66 fractie tijdens de besluitvormende raadsvergadering van januari.

Verkeersveiligheid Weg Apeldoorns Kanaal & Dierenseweg

D66 kiest voor een veiligere verkeersituatie langs de Weg langs het Apeldoorns Kanaal. Merijn van As vroeg namens D66 wat de huidige stand van zaken is omtrent de ontwikkelingen die leiden tot een veiligere route langs het Apeldoorns Kanaal. Daarbij vroeg hij expliciet ook naar ontwikkelingen n.a.v. de uitwerkingen van de motie Tijdelijke fiets en voetganger ontsluiting aan de Dierenseweg in Eerbeek die de fractie van D66 mede indiende in december 2022. Het college antwoorden op de achtergrond verschillende stappen voor te bereiden die leiden tot een veiligere situatie. Als fractie zullen wij dit op de voet blijven volgen.

Verder stelde Daniëlla Magermans namens de D66 fractie vragen omtrent het toekomstig Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). ”Klopt het dat het LCE pas vanaf 1 januari 2026 in gebruik mag worden genomen vanwege het ontbreken van stikstofdepositieruimte vóór die datum? Zo ja, hoe is dit te rijmen met natuurcompensatie door de landbouwgronden die moeten gaan zorgen dat de stikstofuitstoot van het LCE tot nul wordt gecompenseerd?” Het college gaf aan het antwoord nader uit te willen zoeken er hier op korte termijn op terug te komen, mogelijk in samenwerking met de provincie Gelderland.

Beeld: D66

Regionale samenwerking binnen de Stedendriehoek

Tijdens de raadsvergadering besloot de raad in te stemmen met een gewijzigde begroting van de Regio Stedendriehoek voor het jaar 2023. Recent heeft dit samenwerkingsverband zijn oude naam weer terug. Wat D66 betreft een verstandige stap, immers kan herkenbaarheid bijdrage aan succes van deze samenwerking.

Op initiatief van D66, in samenwerking met de fracties van de VVD en het CDA brachten wij gezamenlijk een amendement in bij dit agendapunt. Als D66 kiezen wij voor regionale samenwerking, waarbij we meegeven taken concreet vorm te geven om overlappende taken in de regio te voorkomen. Het amendement is aangenomen!

Politiek debat

Tijdens de raadsvergadering besloot de raad in te stemmen met een Over het bestemmingsplan om 24 woningen mogelijk te maken op de locatie van een voormalig tuincentrum aan de Soerense Zand Zuid/Eerbeekseweg werd gedebatteerd. Bijzonder aan dit plan is dat het gelegen is op zowel het grondgebied van de gemeente Brummen als van buurgemeente Rheden. Na een uitwisseling van argumenten schaarde alle raadsleden zich achter het voorstel. Hetzelfde gebeurde bij de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. In december hield de raad dit voorstel aan vanwege onduidelijkheid over een verschil van afstand van groenaanplant tot de erfgrens. Maar met een toelichting van uit het college kon de raad nu het voorstel wel unaniem steunen.

Overige voorstellen

Bij de overige raadsvoorstellen waarover zonder debat werd besloten ging het onder andere om twee bestemmingsplannen. Zo was er unanieme steun voor de ontwikkeling op het perceel Loenenseweg 2 in Eerbeek, maar ook voor het reparatieplan voor het perceel aan de Weg door de Plas. Ook het voorstel om de coördinatieregeling toe te passen voor inpandige woningbouw op het perceel Leliestraat 2 in Brummen kreeg de steun van alle raadsleden. Verder stelde de raad een verordening vast voor de komst van een Adviescommissie omgevingskwaliteit. Ook de aanpassing van de bestaande verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ werd vastgesteld.

Nadeelcompensatie

Het laatste agendapunt nam de meeste tijd in beslag. De nieuwe Omgevingswet, die vermoedelijk op 1 januari 2024 in werking treedt, vereist een verordening nadeelcompensatie. Deze regeling biedt inwoners zekerheid wanneer ze nadeel ondervinden van rechtmatig overheidshandelen. Deze spelregels komen in de plaats van de huidige regels over planschade. Het debat in raad ging vooral over de hoogte van het drempelbedrag. Dit is een administratief bedrag dat een aanvrager van nadeelcompensatie vooraf moet betalen. Doel is om te voorkomen dat er te makkelijk verzoeken worden ingediend. De raad besloot (mede door een amendement van D66) echter om het in de verordening voorgestelde bedrag te verlagen van 500 naar 100 euro. Overigens krijgt de aanvrager dit bedrag weer terug mocht het verzoek om nadeelcompensatie slagen.

  • De besluitenlijst van deze raadsvergadering is binnenkort te lezen op deze raadspagina op onze website. Daar is binnenkort ook het audioverslag te vinden.  

Gemeentehuis Brummen Beeld: D66