Bestuursrapportage 2022

Spreektekst

Voorzitter,

Over de volle breedte ligt de uitvoering van de Begroting 2022 voor het merendeel op koers: 80 procent van alle doelstellingen loopt volgens planning. Dat is goed, maar uiteraard hebben we toch een aantal vragen.

Water en Bodem

Op het gebied van Water en Bodem is het belangrijk dat we op koers blijven. Zeker gezien de uitdagingen van de toekomst zoals klimaatadaptie, droogtebestrijding en het behalen van de Kaderrichtlijn water normen voor waterkwaliteit.

Natuur en Milieu

Hetzelfde geldt voor het programma Natuur en Milieu. De realisatie van een robuust Brabants natuurnetwerk is vertraagd. D66 ziet graag dat de gedeputeerde druk op alle versnellingsacties blijft houden. Ook onderstreept D66 de noodzaak van een doortastende Gebiedsgerichte aanpak van de groene en blauwe opgaven. Wij zullen deze voortgang scherp in de gaten houden.

Mobiliteit en Bereikbaarheid

Door de vergunningafgifte verloopt de realisatie van het snelfietsroutenetwerk vertraagd. Onze fractie wil graag van GS weten of de mogelijkheid bestaat, als tijdelijk alternatief, om de bestaande fietspaden te verbreden.

D66 maakt zich ook zorgen: vanwege een steeds nijpender personeelstekort vervallen steeds meer OV-ritten en zelfs lijnen. We zijn bang dat het OV helemaal vastloopt. Hierover lezen we niets in de bestuursrapportage. Graag willen we van GS weten hoe GS hierover denkt en wat voor maatregelen hiertegen genomen worden.

Ook vindt D66 het jammer dat de Verduurzaming van het mobiliteitssysteem onder druk staat. Volledig zero emissie rijden wordt pas in 2027 gehaald. Vindt de gedeputeerde dat ook niet veel te laat?

Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

In het programma Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed staan alle stoplichten op groen. Allemaal positief nieuws. Maar wij zijn ons er als D66 ook van bewust dat deze sector nog lang niet hersteld is van de moeilijke coronatijd. Wij vragen het college daarom, ondanks de groene stoplichten, alert te blijven op signalen vanuit deze sectoren.

Kennis en Talentontwikkeling

Het is goed om te lezen dat de uitvoering van het programma Kennis en Talentontwikkeling bijna volledig op koers ligt. We hebben echter nog geen inzicht in de banen van de toekomst. Juist in relatie met maatschappelijke transities, vindt D66 het noodzakelijk om een goed inzicht te hebben in ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. Hoe gaat de gedeputeerde dit inzicht snel verkrijgen?

En er is ook heel goed nieuws! In de perspectiefnota heeft Ine Meeuwis, onze fractievoorzitter, de aandacht gevraagd voor jongeren die de weg naar een goede opleiding en passende baan niet kunnen vinden. Brabantse bedrijven kunnen hierin een rol spelen door basisschoolleerlingen én hun ouders eerder te betrekken bij de beroepen van de toekomst. Wij zijn dan ook erg blij verrast dat ASML deze week bekend heeft gemaakt om voor 60.000 basisschoolkinderen in de Brainportregio technieklessen op te zetten én betalen. En we hoorden van het initiatief van de Osse Industriële Kring dat zij technische bedrijfsbezoeken organiseren met een afsluitende techniekdag voor groep 7 en 8 van de basisscholen.

Onze oproep is dan ook dat GS dit actief bij de Brabantse bedrijven onder de aandacht gaat brengen. Dit geeft namelijk kansen aan alle Brabantse basisschoolleerlingen om in contact te komen met de beroepen van de toekomst. Hoe denkt de gedeputeerde hierover?
Want nog steeds geldt: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Tot zover,

Bettine van Boxel