Sociale rechtvaardigheid:
hoe we met elkaar willen omgaan

Het sociale domein neemt een zo ongelooflijk grote hap uit het complete budget van een gemeente dat het wonderlijk is dat veel besluiten zonder slag of stoot passeren. Dit laat zich het best verklaren door het feit dat we allemaal, in de basis, het beste willen voor elkaar. Het D66-motto dat we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen, is een uitgangspunt dat iedereen wil omarmen.

Toch ziet D66 volop ruimte om het in Zaltbommel en Maasdriel veel beter te doen. De gemeenten trekken veel met elkaar op, samen in de Bommelerwaard of in breder verband in Rivierenland. Wat D66 ziet is een overheid die soms zo hoog over ons hoofd gaat en in abstracte schaduwen opereert, dat we onze inwoners uit het oog verliezen. Het proces is belangrijker dan de menselijke maat. D66 wil dat omdraaien! Eerst de casus, dan het proces, met beleidslijnen waar het moet en maatwerk waar het kan. Daarom heeft D66 zich bijvoorbeeld verzet tegen de overgang van “klantprofiel 4” cliënten naar Werkzaak. Soms moet je zorg en opvang in eigen omgeving houden, waar dat beter en veilig voelt.

In Maasdriel hebben we gevochten voor het prominenter aanpakken van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie. In Zaltbommel is strak toezicht op Veilig Thuis zodat kinderen in onveilige gezinssituaties niet op de wachtlijst blijven staan. Een dossier is meer dan een naam en een nummer; daarachter schuilen mensen van vlees en bloed. Die helpen wij graag dicht bij huis als dat mogelijk is.

Voor discriminatie is binnen onze gemeente geen plaats. Wij voorkomen en bestrijden discriminatie. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving. Iedereen heeft het recht om te zijn wie hij of zij is. Dit bereiken wij niet alleen door ondersteuning te bieden als er sprake is van discriminatie, maar ook door aandacht te besteden aan preventie en aan bewustwording over wat discriminatie betekent voor onze inwoners en voor het (samen)leven in onze gemeente.

Op verzoek van D66 Maasdriel is “inclusie” toegevoegd aan de Leidende Principes in de lokale versie van de Omgevingsvisie. Het is voor de meeste mensen vanzelfsprekend om zich te verplaatsen voor werk, school en voor ontspanning, maar dat geldt niet voor iedereen. Voor huishoudens met een laag inkomen, vormen de kosten van het OV vaak een drempel om echt te kunnen meedoen in de samenleving. Een cursus, kinderen die naar de sportclub gaan, het sollicitatiegesprek of gewoon een keer naar de stad om te winkelen: voor veel mensen zijn dit soort ‘normale’ zaken buiten bereik. Daarmee dreigt sociaal isolement, minder ontwikkeling en slechtere kansen op de arbeidsmarkt.

D66 durft te kiezen voor:

Beleid

 • Bij aanvang van de raadsperiode 2022 – 2026 wil D66 een nulmeting op het sociaal domein. Waar presteren we uitstekend, waar halen we een (ruime) voldoende en waar presteren we matig tot slecht? Wij wensen goed onderbouwde kwantitatieve én kwalitatieve evaluaties van alle geleverde zorg per doelgroep. Door onze eigen vergelijking van beleidsterreinen zien wij dat in Zaltbommel en Maasdriel op sommige terreinen soms minimaal wordt geleverd. D66 streeft naar een hoger ambitieniveau. Zaltbommel heeft Jeugdzorg goed geregeld en behoort tot de beste gemeenten van Nederland op dat terrein; Maasdriel moet daarop aanhaken. Daarbij hoort een grondige, inhoudelijke periodieke evaluatie van de werking en effectiviteit van Gebiedsteams
 • Voorkomen is beter dan genezen: het sociale beleid van onze gemeenten moet primair uitgaan van preventie. Door aan de voorkant uitdagingen aan te gaan besparen we de doorgaans veel hogere kosten van behandelingen achteraf. Bovenal is het belangrijk om de helpende hand te reiken voordat problemen en verdriet ontstaan. We laten niemand vallen!
 • D66 pleit voor een Groen-Sociale Agenda voor de jaren tot 2030. Hierin leggen we de verbanden tussen besluiten op het gebied van energie en duurzaamheid enerzijds en de sociale impact daarvan anderzijds. Duurzaamheid mag in onze ogen geen luxe-item zijn, maar moet toegankelijk zijn voor alle huishoudens in de Bommelerwaard, van hoog en midden tot lage inkomens. Energiearmoede willen we voorkomen, daarom steunen we het RES-initiatief tot het oprichten van een Energiebank Rivierenland.
 • D66 wil initiatieven die een integratie van verschillende domeinen bevorderen graag ondersteunen. Als duurzaamheid, gemeenschapszin, circulariteit van woningbouw en de kracht van delen samenkomen ontstaan mooie projecten. Ideeën vanuit de markt en/of particulieren krijgen een positieve en constructieve respons, de gemeente faciliteert binnen de grenzen van bestemmingsplannen en visies, of creëert mogelijkheden samen met de raad.
 • De diverse cliënten- en participatieraden in de Bommelerwaard zijn de ogen en oren van doelgroepen die door de politiek zelf niet (altijd) bereikt worden. Daarom moet de interactie met deze raden veel inclusiever. D66 wil een standaard werkwijze die cliëntenraden direct meeneemt in casussen waarbij advies en input gewenst is. Wij hebben teveel voorbeelden gezien waarin deze raden zijn gepasseerd of te laat aangehaakt.
 • De overgang van Jeugdzorg naar Volwassenzorg is een cruciaal moment in het overdragen van dossiers. D66 staat voor een zorgeloze en “bureaucratieloze” zachte landing in deze transitie. Onderzoek wijst uit hoe de huidige staat is en waar verbeteringen nodig of wenselijk zijn.

Preventie en ondersteuning

 • Drugsgebruik en daaruit volgende overlast door met name jongeren is en blijft een punt van aandacht. In de achterliggende periode zijn met scholen en dorpsgemeenschappen boeiende informatieavonden over drugsgebruik en de gevolgen daarvan gehouden met het werkveld en ervaringsdeskundigen (ex-gebruikers). Dit heeft grote impact op jongeren. Deze voorlichting willen we breed uitrollen over alle kernen.
 • Ter bevordering van pleegzorg en ondersteuning van pleegouders investeren we hierin. Met voorlichting over wat pleegzorg inhoudt willen we het aantal pleegzorgadressen in de Bommelerwaard uitbreiden. Zo kunnen kinderen in het geval dat ze even niet meer thuis kunnen wonen, toch in eigen omgeving opgevangen worden en naar de eigen school blijven gaan. Voor deze doelgroep kinderen willen wij een nog steviger vangnet. Met een jaarlijks Pleegzorgcompliment in Maasdriel, naar voorbeeld van het Mantelzorgcompliment, vestigen we meer aandacht op de rol van pleegouders in onze samenleving.
 • D66 investeert in actieve communicatie over minimabeleid en schuldhulpverlening die begrijpelijke voorlichting biedt over procedures en regelingen binnen de schuldhulpverlening. Om schulden in de toekomst vervolgens te voorkomen is ook nazorg van groot belang. D66 denkt hierbij aan het bieden van korte cursussen aan cliënten over het voorkomen van nieuwe schulden voordat het schuldentraject afloopt. Het betrekken van ervaringsdeskundige hierin maakt de training laagdrempelig en vergroot daarmee het succes.
 • Mantelzorgers spelen een cruciale rol in een prettig leven van hulpbehoevende mensen. D66 wil mantelzorgers ondersteunen waar het kan, onder andere door constante evaluatie en update van het vigerende mantelzorgbeleid, en te zien waar tegemoetkomingen mogelijk zijn. Een voorbeeld is het compenseren van parkeerkosten in Zaltbommel of buiten de Bommelerwaard waar dit soort kosten ongemerkt snel oplopen.
 • Binnen het mantelzorgbeleid is een grotere focus nodig op jonge mantelzorgers (tot en met 24 jaar) die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, een psychische aandoening heeft of verslavingsproblematiek kent. In de Bommelerwaard vormen zij een belangrijke pijler binnen de mantelzorg. Om te voorkomen dat jonge mantelzorgers allerlei risico’s lopen, zoals voortijdig schoolverlaten en psychische problemen, staan wij voor actieve en preventieve ondersteuning. Zo weten zij dat ze kunnen rekenen op hulp en ondersteuning; je staat er niet alleen voor! Concreet stellen wij voor aan te sluiten bij de jaarlijkse Week van de Jonge Mantelzorger (juni). Het doel is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Daarnaast wil D66 dat professionals van zieke ouders voldoende tools hebben om de jonge mantelzorger in het gezin te herkennen en vervolgens begeleiden naar ontlasting van zijn of haar taken.
 • D66 stimuleert een hogere betrokkenheid van jongeren en ouderen bij buurtactiviteiten. De capaciteit bij Stichting Welzijn is niet afdoende om het volledige potentieel te benutten. De gemeente inventariseert regelmatig bij wijkraden en in Zaltbommel bijvoorbeeld de Marokkaanse buurtouders om vanuit de praktijk verbeterpunten op te halen. Dit stimuleert oplossingen, zoals het oprichten van meer ontmoetingsplekken voor jeugd en senioren.

Statushouders

 • In de Bommelerwaard nemen wij verantwoordelijkheid voor de opvang van statushouders. Wij beschouwen nieuwkomers, vaak op de vlucht voor oorlog en huis en haard achterlatend, als het menselijk kapitaal dat meerwaarde biedt voor onze gemeente. De statushouder van vandaag is morgen de vrijwilliger op de voetbalclub of taalcoach voor lotgenoten. Of zij worden gewaardeerd medewerker van een bouwbedrijf of bedrijf in zonne-energie, medewerkers waaraan grote tekorten zijn in de arbeidsmarkt. Maasdriel en Zaltbommel leveren maatwerk en grijpen kansen om bij te dragen aan deze wereldwijde uitdaging. Indien het om groepshuisvesting gaat, is dialoog met de omgeving altijd leidend.