Onderwijs:
een gelijke basis voor iedereen

D66 weet dat onderwijsbeleid vooral van de nationale overheid komt. De mogelijkheid om lokaal aan de knoppen te draaien is beperkt. Desalniettemin hebben wij ons in de afgelopen jaren ingezet voor meer kwaliteit op dit domein, onder andere door uitbreiding van ambtelijke uren in Maasdriel. De focus ligt te allen tijde op kansengelijkheid voor iedereen.

In Zaltbommel is de afgelopen jaren een prachtig cluster van onderwijsinstellingen ontstaan met voortgezet onderwijs in diverse richtingen. Daar komt een vestiging van Kentalis bij, onderwijs voor slechthorende en visueel beperkte mensen. Onderwijs is een nieuwe motor voor de economie van de Bommelerwaard. Door dit uit te bouwen springt Zaltbommel in het oog als vestigingslocatie, wat mogelijk de komst van beroepsopleidingen en dependances van Mbo-opleidingen bespoedigt.

D66 durft te kiezen voor:

Verbinding

  • Het behoud van onderwijsvoorzieningen in alle kernen. Een school is een onmisbaar bouwblok voor de sociale structuur van een gemeenschap. De basis voor behoud van onderwijsvoorzieningen is de borging van kwaliteit en het bewaken van balans. In sommige kernen van Zaltbommel is het aanbod te eenzijdig, kinderen wijken uit naar buurdorpen.
  • De gemeente is leidend in het organiseren van één inspiratiebijeenkomst per kwartaal om werkvelden bij elkaar te brengen. VVE, Passend Onderwijs, maar ook armoedebeleid, achterstanden in onderwijs en aanpak van laaggeletterdheid vinden elkaar. D66 wenst een hoger ambitieniveau voor Maasdriel en Zaltbommel; wij willen meer regie op de beleidsvelden. Zo komen we op niveau met andere gemeenten in Nederland waar wij nu bij achterblijven. Het moet proactiever zodat onveilige onderwijssituaties voor leerlingen niet kunnen bestaan. Ook is meer inzage nodig in de samenstelling van de leerlingenpopulatie en doorstroom naar vervolgopleidingen in de regio zodat het aanbod beter is af te stemmen.
  • Accommodaties van onderwijsfaciliteiten moeten voldoen aan de strengste eisen. Het voorzieningenniveau is door recente nieuwbouw van (brede) scholen aanzienlijk verbetert. D66 wil dat alle accommodaties waarin jongeren onderwijs volgen, zoals schoolgebouwen en gymzalen, voldoen aan vigerende eisen. We blijven inzetten op het realiseren van groene schoolpleinen, watertappunten en een gezond luchtklimaat, waarvoor we in de achterliggende periode succesvol moties hebben aangenomen.
  • D66 wil onderzoeken hoe de gemeente de betrokkenheid van ouders bij onderwijs en alles wat daarmee samenhangt kan vergroten.
  • Focus op talentontwikkeling is maatwerk prioriteit voor elk kind. D66 omarmt plannen voor integrale kindcentra (IKC). Dat zijn locaties waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, sport en cultuur samenkomen. Kinderen kunnen er vanaf hun geboorte tot de middelbare school terecht voor een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving. Deze centra moeten het gehele jaar open zijn, want alleen dan kunnen ouders werk en zorg combineren. D66 wil binnen elke gemeente in de Bommelerwaard minstens twee kindcentra realiseren: levendige ontwikkel- en ontmoetingsplekken in het hart van de wijk of als onderdeel van bestaande faciliteiten. De Multi Functionele Accommodatie in Brakel (MFA) kan een voorbeeld zijn van een IKC. Door de combinatie van de lokale sportverenigingen en basisscholen biedt het Brakel nieuwe kansen op sport en onderwijs. D66 vindt het van groot belang dat een burgerinitiatief van deze omvang en toewijding vanuit de inwoners, ook door de gemeente omarmd wordt en gezamenlijk tot een mooi en goed resultaat komt.

Jong geleerd

  • Op school leren kinderen net als thuis de eerste beginselen die hen voor de rest van het leven vormen. Zoals we thuis keurig afval scheiden, moet dat ook op school gebruikelijk zijn. Door hier aandacht aan te besteden doordringen we kinderen van de noodzaak zuinig om te gaan met onze wereld. De gemeente speelt hierin een stimulerende rol.
  • Seksuele educatie draagt in grote mate bij aan het bevorderen van inclusie. Elk mens is prachtig op zijn eigen, unieke manier, en educatie daarover kan niet vroeg genoeg starten. D66 wil lespakketten ontwikkelen die seksuele educatie met het oog op inclusie op de kaart zet.
  • Vroeg- en Voorschoolse Educatie blijft voortdurend aandacht behoeven. In de periode 2018-2022 zijn hierin samen met het werkveld grote stappen gezet. D66 wil VVE doorontwikkelen met als doel kansengelijkheid te vergroten, zeker ook met het oog op kinderen van migranten.

Gezondheid

  • Een goede gezondheid komt niet alleen voort uit faciliteiten, maar zit ook in een ieder van ons. Op school moet voldoende aanbod zijn van gezond eten en drinken; fruit en groenten, sappen, en alle daarbij horende voorlichting. Een energiedrankje en een frikandel zijn op hun tijd ongetwijfeld erg lekker maar horen niet op school thuis!

Laaggeletterdheid

  • Aanpak van laaggeletterdheid vereist een integrale aanpak. Nog steeds is het percentage laaggeletterden in de Bommelerwaard hoger dan het landelijk gemiddelde. D66 voorziet een verbindende rol van de gemeente om mensen en instanties eenvoudiger en sneller bij elkaar te brengen. Dit heeft positieve invloed op de gelijke kansen van mensen, onder andere op de arbeidsmarkt maar ook voor een prettig dagelijks leven zonder schaamte. Wij ondersteunen het integrale regioplan van betrokken instanties om het aantal laaggeletterden te reduceren.