Leefomgeving: wonen, werken, vervoer en veiligheid

D66 is in de Bommelerwaard constructief als het gaat om ambitieuze nieuwbouwplannen. Bestemmingsplannen voor grote en kleine(re) nieuwbouwwijken passeerden de voorzittershamer en dat is een impuls voor groei van aanbod. Hard nodig, we hebben een achterstand in te halen. Onze focus ligt op een goede balans tussen sociaal en midden- en hogere segmenten, voorrang voor de inwoners uit de Bommelerwaard en nadruk op zelfbewoning. Wie in de Bommelerwaard wil wonen moet een eerlijke kans krijgen. Niet uit de markt geprijsd worden door investeerders. Voor de huisvesting van internationale arbeidskrachten hebben wij pionierend beleid gesteund. Dat heeft nog evaluatierondes nodig om tot een soepel werkend systeem te komen. Onze overtuiging was dat we moesten starten met nieuw beleid; de praktijk levert een schat aan ervaring op. De eerste resultaten hebben we reeds gezien en ook die houden we kritisch tegen het licht.

In Zaltbommel vulden de plannen over de Buitenstad meermaals de agenda. D66 Zaltbommel is voorstander van wonen voor iedereen. Nieuwbouw is hard nodig. De mening van de gemeenschap is van groot belang bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en woningen. Burgerparticipatie helpt in de ogen van D66 Zaltbommel om plannen te verbeteren, niet om meningsverschillen op te lossen. Weerstand en strijd zijn essentieel voor een effectief participatieproces maar het moet constructief blijven. Een goed gesprek, aan het begin van een proces maar veel belangrijker nog ook tijdens een proces, leert veel over mensen en hun boosheid en bezwaren. Alleen zo is een opgave te verbreden en van een oplossing in het algemeen belang te voorzien.

In Maasdriel hamert D66 op het goed integreren van ‘groen’ en ‘blauw’ in de nieuwbouwplannen. Na aanhoudend vragen hierom kwam er in de loop van jaren meer aandacht voor deze thema’s. Daarnaast hamerden wij op historische waarden van ons leefgebied. Bij de creatie van een waterberging in Kerkdriel kwam de oude motteburcht van Hertog Jan tevoorschijn; dit is op initiatief van D66 gememoreerd met een fraai monument. Oorlogshelden van de Prinses Irene Brigade krijgen straten naar zich vernoemd in een nieuwbouwwijk van Hedel, terwijl de brigade zelf voortaan naamgever is van de Hedelse Brug over de Maas. Wie zijn geschiedenis eert, kijkt gloedvol naar de toekomst. We eren ook onze overledenen door hen dichtbij te houden. Het initiatief om het oude baarhuisje in Heerewaarden te gebruiken als plek voor urnen is zeer gewaardeerd. Tenslotte zijn op initiatief van D66 komborden geplaatst bij de kleinste woonplekken van de gemeente. Buurtschappen zoals Californië, Rome, Slijkwell, de Voorne en Veluwe tonen de geschiedenis van het Rivierenland.

Voor ons leefgebied ligt onze focus op het verhogen van het gevoel van veiligheid en inclusie; gelijke kansen voor iedereen om prettig te wonen en werken in eigen omgeving! D66 durft te kiezen voor:

Wonen & werken in een fijne omgeving

 • Corona gaf thuiswerken een laatste duwtje richting acceptatie. Het kan goed en brengt balans. Het maakt kinderen van school halen makkelijker, je verliest minder tijd in de file en effectief werken krijgt stimulans. Toch heeft thuiswerken keerzijdes. Even sparren met iemand is lastig, je mist de energie van een inspirerende omgeving. In plaats daarvan zit je tussen de wasmand en een nog niet ingeruimde vaatwasser zitten. D66 wil in de Bommelerwaard “Thuiswerk-hubs” oprichten. Dit kan in gemeentelijk vastgoed zoals dorpshuizen. Ook leegstaande kerken zijn een optie. Zo krijgen gebouwen hun functie terug: een plek zijn voor samenkomst. In Zaltbommel en Maasdriel bevinden zich veel ZZP’ers die wij in de nieuwe samenleving een gelijkwaardige kans willen bieden om succesvol te ondernemen. Met de plannen voor nagenoeg gratis kinderopvang ontstaat een ondernemersveld met gelijke kansen.
 • Nieuwbouwwijken zijn hard nodig om het aantal huizen in Maasdriel en Zaltbommel op peil te brengen. Door te vragen om beeldkwaliteitsplannen borgen we het karakter van onze kernen. Een huis met tuin of een appartement met uitzicht verliezen waarde als deze geen connectie maken met de omgeving. Daarom zijn wij voorstander van meer kunst in de openbare ruimte. Nieuwbouwplannen toetsen op integratie in dorp of stad om eenheidsworst te voorkomen. D66 is trots op de karakters van elke afzonderlijke kern in de Bommelerwaard!
 • In nieuwbouwwijken moet ruimte zijn voor water. Dit is integraal onderdeel van elk ontwerp ter voorkoming van wateroverlast enerzijds en droogte en hittestress anderzijds. D66 pleit voor samenhang met parken en groenstroken buiten de kernen, zodat een netwerk van natuur ontstaat. Woonwijken op plekken waar het watersysteem dat niet toestaat willen we niet.
 • D66 zet vol in op woningisolatie. Alle woningen met energielabel G en H moeten naar het niveau van label F. Wij willen onderzoeken hoeveel woningen deze aandacht nog behoeven en vervolgens een plan van aanpak maken om dit ambitieniveau te bereiken.
 • Bij gebruik van cement en beton komt veel CO2 vrij. We moeten ernaar streven dit zoveel mogelijk te beperken. Hout slaat juist CO2 op. D66 wil waar mogelijk houtbouw stimuleren als alternatief voor traditionele bouwmethodes.
 • In de Bommelerwaard stellen Maasdriel en Zaltbommel één of meerdere locaties beschikbaar waar inwoners een boom mogen planten bij een levensgebeurtenis die impact maakt. Dit kan een geboorte of huwelijk maar het overlijden van een dierbare zijn. Zo ontstaat een Herdenkingsbos waar mensen graag naar terugkomen. Veel mensen hebben in eigen tuin geen ruimte voor een dergelijk initiatief. De gemeente staat open voor een locatie, kijkt mee naar de juiste verhouding voor biodiversiteit en zoekt waar mogelijk de koppeling met andere impulsen zoals een speelveld of wadi.
 • Waar de inzet van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) voor Zaltbommel succesvol is geweest, waren de resultaten in Maasdriel nihil. D66 ziet potentie voor het gebied de Grote Ingh bij Kerkdriel/Velddriel om tot ontwikkeling van woningbouw en sportcomplexen te komen, nu de molensteen van het PHTB van de nek is gehaald. Daarvoor is nog wel een aantal stappen nodig, zoals het bieden van alternatieve vestigingslocaties voor ondernemers die willen groeien (zie hoofdstuk Economie).
 • In de Bommelerwaard blijft D66 inzetten op inbreiding; ontwikkelingen binnen de kern, mits daarbij voldoende ruimte voor groen in de kernen behouden blijft. Hier valt het oog vooral op woningbouw voor de meer honkvaste inwoners van onze gemeenten, mensen die voor langere tijd op één plek willen blijven. Door te bouwen voor deze doelgroep komt een doorstroming op gang, terwijl we door inbreiding tegelijkertijd woongelegenheid creëren voor mensen die dicht bij faciliteiten zoals winkels en supermarkten willen zitten. D66 durft te kiezen voor sociale woningbouw in plaats van alleen maar bouwen voor midden- en hoog segment woningen. Ontwikkelingen in het kader van inbreiding zien wij graag substantieel (minimaal 50 procent) gevuld met sociale huur- en koopwoningen. Een goed voorbeeld van ontwikkeling voor iedereen zien wij op de locatie van de voormalige voetbalvereniging van Hurwenen. In het dorpshart willen wij iedereen de kans geven prettig en betaalbaar te wonen.
 • Het treinstation in Zaltbommel is het belangrijkste OV-punt in de Bommelerwaard. Van hieruit vertrekken met name scholieren, studenten en werkenden naar hun locaties in Den Bosch, Utrecht en verder. D66 wil de kansrijke stationsomgeving van Zaltbommel beter benutten met woningbouw en faciliteiten voor deze doelgroepen. Met makkelijk realiseerbare huisvesting (prefab woningen, Tiny Houses) voor studenten is NS-station Zaltbommel een oplossing voor jongeren die niet ver van huis willen of kunnen wonen. Door slim aanbod toe te voegen voor jonge gezinnen bieden we ook meerwaarde voor deze groep.
 • De voorkeur voor een prominente ontwikkellocatie voor Tiny Houses is in het vorige punt genoemd. Afhankelijk van haalbaarheid wil D66 minimaal op één locatie in Maasdriel en op één locatie in de gemeente Zaltbommel een ontwikkellocatie aanwijzen voor Tiny Houses. Wij willen de waardevolle manier van innovatie met compacte huisvesting benutten voor met name de jongere inwoners van de Bommelerwaard, maar in feite iedereen die behoefte heeft aan een compacte woning.

Vervoer en verkeer

 • Om te stimuleren dat minder mensen de auto pakken moet het openbaar vervoer in de Bommelerwaard naar een hoger niveau. Betere busverbindingen, maar ook meer treinen die het station in Zaltbommel aandoen. D66 wil (minimaal tijdens spitstijden) vier keer per uur een trein laten stoppen. Daarnaast pleiten wij voor een nachttrein tussen Den Bosch en Utrecht die onder andere stopt in Zaltbommel, zodat met name jongeren die naar de steden gaan om te stappen via een betrouwbare en betaalbare verbinding terug naar huis kunnen.
 • Het parkeerbeleid in Zaltbommel is voor inwoners en bezoekers van de stad een bron van frustratie. D66 heeft bij vaststelling van dit beleid kritiek geuit en tegen gestemd. Het zorgt voor onduidelijkheid en dwalend autoverkeer op zoek naar een plekje. Dit is een aantasting van de veiligheid van voetgangers en fietsers. Inwoners van de stad ervaren toenemende overlast van verkeer. Het parkeerbeleid moet eenvoudiger. Concreet houdt dit in: in één en dezelfde straat geldt één regel: een parkeerkaart, betalen, een vergunning of gratis. In onze visie zijn Markt en Waterstraat autovrij en alleen voor laden en lossen binnen venstertijden. Dit voorkomt het aanhoudende zoekverkeer en biedt de Markt de kans op nieuw leven als bruisend stadsplein.
 • De Bommelerwaard krijgt met de F2 een snelfietsroute van noord naar zuid, met een goede aansluiting op Den Bosch. Daarmee zijn we er nog niet: wij willen een snelfietsroute van oost naar west, van Heerewaarden via Rossum en Kerkdriel richting Zaltbommel en Brakel. In het landelijke gebied van de polder is de snelfiets een vervoersmiddel waarmee meters zijn te maken. Wij stimuleren het gebruik daarvan met goede infrastructuur.
 • De A2 is een levensader voor Nederland en een belangrijke ontsluitingsweg voor de Bommelerwaard. Wij ervaren echter ook hinder van het verkeer. Ingrepen aan de rijksweg A2, zoals verbreding en bruggen over de rivieren, moeten gekoppeld worden aan (financiële) bijdragen aan maatregelen om (geluid)hinder te beperken, het onderliggend wegennet te verbeteren en kwalitatieve fietsverbindingen over de nieuwe bruggen te realiseren.
 • In de kernen luisteren we naar input van inwoners die hun leefomgeving soms al veel tientallen jaren kennen. Dorpsraden spelen hierin een signalerende rol. Zo leveren we maatwerk op verkeers- en vervoersplannen, bijvoorbeeld door maximumsnelheden naar beneden aan te passen om veiligheid op straat te verhogen, zeker voor onze spelende kinderen.

Veiligheid

 • We maken onze leefomgeving veilig met nette straten, goede verlichting en met respect voor elkaar. Uiteindelijk ontkomen we niet aan adequate handhaving. D66 zet zich in voor het laten functioneren van de wijkagent / BOA’s zoals ze bedoeld zijn: in de wijk, zichtbaar en effectief. Indien urenuitbreiding of meer budget daarvoor nodig is, trekt D66 de portemonnee.