Economie:
de motor van de Bommelerwaard

De Bommelerwaard heeft door haar centrale ligging in Nederland, op een kruispunt van rivieren en (spoor)wegen, een unieke uitgangspositie om economisch te floreren. Om deze bijzondere waarden optimaal te benutten is visie nodig, bijsturing op waar het beter kan en balans die passend is voor het karakter van ons landschap en de mensen die er wonen.

In Zaltbommel is de ontwikkeling van het reusachtige bedrijventerrein De Wildeman doorgegaan en zijn de grenzen in zicht. Willen we nog meer logistieke dozen in ons landschap, of is het tijd om een streep te trekken en te kijken naar een meer divers aanbod? Aanbod waar lokale ondernemers meer van profiteren. D66 maakte zich hard voor een gelijkwaardige openstelling van winkels. De afgelopen jaren zijn er meerdere discussies gevoerd over de zondagsopenstelling in Zaltbommel. D66 is van mening dat de openingstijden van de supermarkten op zondag ruimer mogen: van 11.00 tot 18.00 uur. Laat de zondagsopenstelling en koopzondagen van de binnenstad aan de ondernemers zelf. Zij zijn het beste in staat in te schatten wat wenselijk is voor henzelf als ondernemers en wat bijdraagt aan de levendigheid van de binnenstad. Deze eigen inschatting laten wij ook over aan de ondernemers in de dorpen, die om voor hun belangrijke redenen (de zondagsrust, die D66 respecteert) de deuren niet willen openen op zondag. Wij laten daarin iedereen vrij.

Winkels en horeca maken de kernen van de gemeente Zaltbommel leefbaar. Bovendien biedt het werkgelegenheid. In de binnenstad zien we leegstand ontstaan die structureel lijkt te zijn. Wij pleiten ervoor dat gemeente en detailhandel plannen maken om verloedering tegen te gaan. Dan blijft het kernwinkelgebied aantrekkelijk. D66 is van mening dat de oude Vesting van Zaltbommel, in combinatie met ons Rivierenlandschap, met nog meer trots uitgedragen mag worden, waardoor toerisme aantrekt. Uitbreiding van horecavoorzieningen voor alle doelgroepen in combinatie met detailhandel past bij een authentieke vesting van nu.

In Maasdriel hebben we soms te maken met eigenzinnige ondernemers die worstelen met een woud aan regels. Voor het A2-lint tussen de afrit van de snelweg en de dorpsrand van Hedel hebben wij verzocht hier eenduidigheid te bieden. De uitkomsten hiervan zijn onderdeel van de ontwikkeling van de Poort van Maasdriel, dé entree naar onze gemeente als je over de Maas of vanaf de snelweg vanuit het noorden komt. In de afgelopen jaren hebben wij in nauw contact met ondernemers in allerlei sectoren, van intensieve veeteelt tot industrie, een helder beeld van waar de behoefte ligt.

D66 durft te kiezen voor:

Toekomstige ontwikkelingen

 • Het verder ontwikkelen van bedrijventerrein De Wildeman op Maasdriels grondgebied (Schoofbandweg), maar alleen onder de voorwaarde dat dit een kwalitatieve ontwikkeling is, en geen kwantitatieve; kortom geen verdere “verdozing”. Lokale ondernemers uit Zaltbommel en Maasdriel die wensen te groeien krijgen voorrang op de beschikbare percelen. Volgooien van de beschikbare percelen is niet het doel van de doorontwikkeling van De Wildeman.
 • D66 wil meer diversiteit in het aanbod van ondernemingen in de Bommelerwaard. Hoger opgeleiden trekken vooral naar de grote steden en de Randstad. Met een lobby voor bedrijven die werk bieden aan hoger opgeleiden zorgen we voor een betere mix van werkaanbod. Dit biedt ook kansen om jongeren met meer divers werkaanbod in eigen gemeente te houden.
 • Lokale ontwikkeling van bedrijvigheid in Maasdriel vindt plaats tussen snelweg en spoor bij Hedel, de zogeheten Triangel. Dit is de beste locatie voor ontsluiting op het wegennet. Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit is een voorwaarde voor doorontwikkeling, in de toon die is gezet door recente nieuwbouwactiviteiten, om zo een mooie Poort van Maasdriel te maken.
 • Landbouw is een sector waarin verandering, transitie en omslag op dit moment zwaarwegende woorden zijn. De Bommelerwaard is van oudsher een gebied dat sterk leunt op landbouw. De omslag naar een meer toeristische regio is echter begonnen (met name in Maasdriel). D66 leunt op landelijk beleid dat focust op innovatieve en natuurinclusieve landbouw. Wij steunen agrarische ondernemers die stoppen of willen overgaan naar kringloop landbouw van harte. De Bommelerwaard moet een voortrekkersrol pakken in Nederland.
 • De omslag naar kringlooplandbouw is ook van toepassing op akkerbouw en tuinbouwbedrijven en dus voor ondernemers met kassen.  Sanering (‘gezondmaking’) van de glastuinbouw is voor D66 van groot belang. Wij willen in Zaltbommel niet meer maar juist minder kassen in de polder. Glastuinbouw zit geconcentreerd bij elkaar.  De verplaatsingsregeling glastuinbouw stimuleert ontwikkeling in de sector en verbetert daarmee de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente. D66 ondersteunt deze provinciale regeling daarom en wil eventueel combineren met een regeling die het mogelijk maakt dat kassen die niet meer in gebruik zijn verdwijnen en dat daarvoor zonnepanelen in de plaats komen. Het ultieme doel is een klimaat-neutrale glastuinbouw waarbij de kas als energiebron fungeert.
 • Ondernemers in land- en tuinbouw in Maasdriel krijgen ontwikkelmogelijkheden langs de oostzijde van de A2 bij Velddriel. Dit is een goede locatie voor ontsluiting op het wegennet en biedt groeikansen voor ondernemers in met name champignonteelt en fruit- en bloementeelt in kassen. Wij zijn bereid de Tuinbouwvisie 2030 voor Maasdriel die is opgesteld door een nieuwe, jonge generatie ondernemers als uitgangspunt te nemen. Wij respecteren de wens van ondernemers om dicht bij hun roots te willen blijven werken, waar zij bekend staan als goede en betrouwbare werkgever. Met een open geest voor allerlei ontwikkelingen op het gebied van werkgeverschap, huisvesting van internationale arbeiders en het integreren van groene energie(opwek) zijn er voldoende perspectieven op een gezonde toekomst.
 • Elke ontwikkeling aangaande intensieve veehouderij, met name het houden van geiten, toetsen we eerst aan impact op gezondheid van de omgeving. Een logische hieruit voortvloeiende conclusie is wat D66 betreft dat de groei van intensieve veehouderij in de Bommelerwaard niet (meer) past, gezien de ontwikkeling en groei van de bevolking en huisvesting daarvoor. Samen met de sector is het van belang te kijken naar krimp van het aantal dieren en daarvoor in de plaats focus op het behalen van labels op het gebied van diervriendelijkheid, biologisch werken, energie-neutraliteit en een zo laag mogelijke uitstoot. Veehouderijen dienen, waar mogelijk, op afstand van woonkernen gepositioneerd te zijn of worden. Om te voldoen aan normen is regelmatige controle op aantallen dieren een eerste vereiste, en een streng sanctiebeleid bij overtreding het resultaat bij overtredingen.
 •  We steunen in Zaltbommel en Maasdriel initiatieven zoals kleine windturbines op het erf. Innovaties zoals het met Europese subsidie aangelegde gescheiden riool voor glastuinders blijven we steunen. D66 helpt de glastuinbouwsector energieneutraal te krijgen. Deze sector is goed voor meer dan 90 procent van het gasverbruik.
 • Zaltbommel is toe aan een nieuwe visie voor de binnenstad. De focus ligt mede ingegeven door parkeerbeleid op “convenience shoppen” in plaats van genieten van het prachtige aanbod dat er wel degelijk is. Winkelen is niet alleen voor gemak maar ook voor ontspanning. Zaltbommel heeft als historische stad aan de Waal een unieke mix van aanbod en cultuur en horeca om inwoners en bezoekers een geweldige tijd te bieden. D66 wil deze bijzondere facetten nog beter benutten.

Arbeidsmarkt

 • De Bommelerwaard is een thuis voor veel internationale arbeidskrachten. D66 vraagt aandacht voor de kwalitatieve opname van mensen van elders in onze gemeenschap. Dit begint door te praten MET werknemers vanuit de Europese Unie, in plaats van OVER hen. Humane arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van huisvesting en kwaliteit van leven zijn de insteek. Handhaving is essentieel voor een goede uitvoering van beleid.
 •  De ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (klantprofiel 4) moet draaien om de mens, niet om het proces. Dit is bij uitstek een groep mensen die we aan de hand willen nemen, dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving met voor hun bekende gezichten over de vloer. Hun welzijn moet goed geborgd zijn in het sociale domein.

Winkels, supermarkten en horeca

 • Zondag openstelling van supermarkten en winkels is voor D66 aan de afweging van de ondernemer zelf; niet aan de gemeente. Gelijkwaardigheid en eerlijke concurrentie zijn hierin de afwegingen. Wel pleit D66 voor uniformiteit van openstelling van winkels die geen supermarkt zijn, om te voorkomen dat de klanten niet meer weten wie nou precies wanneer wel de deuren opent en wanneer niet. Hierin ligt een rol voor lokale ondernemersverenigingen.