Cultuur, Sport & Toerisme:
de verbreding van het leven

Cultuur en sport zijn de smeermiddelen van de samenleving. Daar vindt iedereen ontspanning van de dagelijkse routine. Een goede balans zorgt immers voor gezondheid van lijf en geest. Kunst en cultuur en goed sportaanbod zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard, met geweldige oude kastelen, hoogwaardig museumaanbod, een historische stadskern en bruisende recreatiegebieden zoals de Zandmeren bij Kerkdriel. Zo vinden ook mensen van buiten de regio hier ontspanning! Voor onze eigen inwoners zorgen we voor hoogwaardige sportvelden en -accommodaties. Alles voor een fijne verbreding van het leven naast werk en school.

In Maasdriel is D66 pleitbezorger van stevige impulsen voor cultuur, sport en toerisme. De omslag naar een meer toeristische gemeente klinkt ons dan ook als muziek in de oren. Wij hebben ingestemd met het Masterplan Maas, nadat we het College er eerst op attent moesten maken dat ten westen van de A2 in Hedel en Ammerzoden ook mensen wonen. Deze kernen verdienen net zoveel aandacht als alle andere kernen. D66 is een partij voor heel Maasdriel. Op het gebied van sport lagen er grote uitdagingen met accommodaties. De financiën rondom de aanleg van het clubgebouw van HRC’14 waren blikvanger. Een goede relatie met de buren van TV Huros en de jeu de boulesclub is uiteindelijk bestendigd. In de komende raadsperiode vraagt accommodatiebeleid een opfrissing om ook verenigingen zoals FCC Ammersoyen effectief te kunnen helpen.

In Zaltbommel vraagt kunst en cultuur om een stevige verankering in het historische stadshart. D66 kijkt reikhalzend uit naar de komst van een nieuw multifunctioneel cultureel centrum. Dit geeft de kunst- en cultuursector een welkome boost! Ondertussen blijven we scherp op een passende invulling met activiteiten in de geliefde Sint-Maartenskerk. Op sportgebied doet Zaltbommel het goed met hoog gekwalificeerde en gewaardeerde faciliteiten. Daarmee trekken we landelijke competities. Er is een breed aanbod voor elk niveau. Dat maakt de Bommelerwaard aantrekkelijk als vestigingsgebied.

D66 durft te kiezen voor:

Beleid

  • D66 wil cultuur meer verankeren in gemeentelijke beleid door het instellen van een Commissie Cultuur mét verbindende cultuuraanjager die enerzijds de gemeente en anderzijds culturele instellingen adviseert. Zo kan er eerder en effectiever worden ingespeeld op vragen en obstakels die rijzen bij het realiseren van meer kunst en cultuur in onze gemeenten. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn betrokkenen vooraf om input gevraagd. D66 blijft de Bommelerwaardse cultuurweken actief ondersteunen.
  • Met meer structurele steun kunnen musea in de Bommelerwaard meer floreren met hun aansprekende aanbod. De gemeente stelt zich welwillend op bij het aanbieden van hulp om bijvoorbeeld belangrijke items voor de collectie te kopen. In Kerkdriel is het Driels Museum zodoende gesteun bij de aankoop van elementen van de verwoeste Sint-Martinuskerk.

Ontwikkelingen

  • Een theaterfunctie in de Bommelerwaard, een gebied met ruim 50.000 inwoners, mag niet ontbreken. Waar onze voorkeur gold voor de binnenstad kan D66 goed leven met een theater buiten het centrum van Zaltbommel. De Sint-Maartenskerk behoudt daarnaast zijn functie en krijgt ook invulling met culturele activiteiten en voorstellingen. D66 gelooft dat de kracht van het kerkgebouw te koppelen is aan kleinschalige horeca en in samenwerking met de ondernemers van de binnenstad voor behoud van theater, cultuur, historisch erfgoed en tegelijkertijd meer levendigheid in de binnenstad kan behalen.
  • Ter stimulering van een gezonde groei van het recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel en de daar aanwezige ondernemers stellen wij voor een klankbordgroep op te richten waarin de doelstellingen vorm krijgen en bewaakt worden. Essentiële ingrepen zoals de verplaatsing van de zandbedrijven zijn bijvoorbeeld onderdeel van de doelstellingen. Dit brengt immers een domino-effect op gang waar De Zandmeren als gebied van profiteert. D66 heeft de plannen voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute gesteund en zal dit proces constructief bewaken in de jaren die komen. Het wegenonderhoud in de omgeving moet naar een hoger niveau om de aantrekkelijke uitstraling van het gebied te vergroten. Tenslotte staat de gemeente voor een positief-kritische grondhouding richting ondernemers om het klimaat voor vestiging aan De Zandmeren te stimuleren. Handhaving draagt bij aan een prettige beleving van het gebied, dat D66 beschouwt als één van de parels in de kroon van de Bommelerwaard!
  • Kinderen meer betrekken bij theater, kunst en cultuur in de Bommelerwaard kan door dit naar de scholen te brengen, in plaats van alleen andersom. Zo ontstaat een goede wisselwerking tussen het aanbod en het belang van kunst.

Sport en ontspanning

  • Sport vindt niet alleen plaats bij clubs en verenigingen, ook als je werkt is tussen de middag even bewegen erg prettig. Onze bedrijventerreinen nodigen niet overal even goed uit tot het makkelijk maken van een wandelingetje. Terwijl veel werknemers dat toch graag even doen onder lunchtijd. Met meer mogelijkheden voor bewegen of wandelen op bedrijfsterreinen verhogen we het werkgenot. Een landschappelijke inpassing van wandelpad en bomen verrijkt bovendien het aangezicht van de bedrijfsterreinen.
  • Landschappelijke inpassing van sportcomplexen in onder andere Zaltbommel verdient aandacht. Door toepassing van biodiversiteit maar ook de installatie van energieopwekkende elementen krijgen de sportcomplexen in de Bommelerwaard een integraal karakter.
  •  Toegankelijkheid van sportcomplexen en -accommodaties moet gegarandeerd zijn voor iedereen. Wie slecht ter been is, visueel gehandicapt of in een rolstoel zit, iedereen moet sport kunnen beoefenen en beleven. Het aanpassen van sportaccommodaties is voor 2026 afgerond.
  • Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De wereld ontdekken, een frisse neus halen, dat moet allemaal veilig en vertrouwd kunnen. In Maasdriel is recent het beleid voor voorzieningen daarvoor opnieuw vastgesteld. Ook in Zaltbommel is dat nodig, waarbij D66 durft te kiezen voor meer (buitenspeel)voorzieningen voor kinderen.
  • Buiten zijn is goed voor jong en oud. Ook voor volwassen creëert D66 graag voorzieningen, zoals in de vorm van een Beweegtuin en gelegenheden voor binnensporten. Om te beginnen voorzien wij in iedere gemeente minimaal één Beweegtuin, liefst in combinatie met andere elementen zoals een Herdenkingsbos (zoals elders genoemd in dit programma) en de creatie van wadi’s en (openbaar) biodivers groen.