Bestuurlijke integriteit en transparantie

Bestuurlijke integriteit en transparantie: het valt en staat met de wil om goed naar elkaar te luisteren. In gesprek gaan over zaken waarover we het eens zijn en benoemen waarover we van mening verschillen is het ingrediënt voor debat, een gezond element van democratie.

In Zaltbommel is een verharding ontstaan tussen coalitie en oppositie die democratie niet bevordert. Iedere zetel in Zaltbommel vertegenwoordigt inwoners en daarom is het van belang dat we binnen het democratisch proces luisteren naar alle inwoners. Dat de meerderheid uiteindelijk beslist is conform dit proces en logisch. D66 ervaart het als zorgelijk dat de inhoudelijke initiatieven, ideeën en moties afkomstig van oppositiepartijen zelden op inhoud beoordeeld zijn. Binnen coalitieoverleg komen stukken aan de orde, en worden na discussie afgetikt nog voordat een raadsvergadering plaatsvindt. De oppositie staat erbij en kijkt er naar. Wij zijn niet de partij die ‘achterkamertjes’ prettig vinden, politiek moet transparant zijn, in het belang van de inwoner.

In Maasdriel was D66 in 2018 het nieuwe gezicht en we kregen een oprecht en warm welkom. We dienden veel moties, amendementen en voorstellen in, en als die goed genoeg waren konden die rekenen op een meerderheid. Realistische politiek gebaseerd op feiten … als dat zo uitkwam. De raadsperiode is gedomineerd door een onverklaarbare handeling in een dossier waarbij een ambtsdrager persoonlijk belang had. Het toverwoord in deze geschiedenis bleek ratio te zijn. Het leverde D66 een mantra op: besluiten die zonder ratio tot stand komen, mogen niet blijven staan. Terwijl de coalitie enerzijds zachte heelmeester speelde, hakten anderzijds enkele anderen er met de botte bijl in. D66 zocht de middenweg en handelde op inhoud. Dit leverde dusdanige informatie op dat wij uiteindelijk de (witte) vlek écht wegpoetsten, middels een unaniem aangenomen motie.

D66 houdt graag een vinger aan de pols op belangrijke dossiers, vraagt regelmatig om updates in raad en commissies, stelt schriftelijke vragen aan het College en spreekt bovenal met onze inwoners en ondernemers over wat er beter kan, wat er beter moet. D66 durft te kiezen voor:

Transparant bestuur

  • Meer transparante politiek, met ruimte voor wisselende meerderheden, zodat democratie zijn beloop kan hebben. Wij kiezen voor een Raadsprogramma. Op veel onderwerpen bestaat overeenstemming. In het raadsprogramma benoemen we de domeinen of onderwerpen waarover we van mening verschillen en laten besluiten daarover over aan het debat in de raadszaal. Coalitievorming is in principe niet nodig. Een College dat enigszins de uitslag van de verkiezingen reflecteert zorgt voor uitvoering.
  • Meer zicht op Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) zoals de Avri, GGD en Werkzaak. Als we iets hebben geleerd dan is het wel dat politieke voelsprieten ontbreken bij de dagelijkse aansturing van sommige GR’en. Het proces gaat boven het belang van onze inwoners; eerst besluiten en dan onderbouwen. Van koers wijzigen is soms zo ingewikkeld dat besturen van GR’en en hun vertegenwoordigers in onze lokale Colleges liever doordrukken dan handelen in het belang van inwoners. Maar besturen is niet belangrijker dan inhoud. De gemeente is er voor u, niet andersom. D66 wil dat alle GR-vergaderingen openbaar toegankelijk of ontsloten zijn middels live beeld- en geluid (of opnames). Met summiere notulen nemen we geen genoegen, die dwarsbomen onze controlerende taak als volksvertegenwoordiging.
  •  D66 is en blijft voorstander van een bestuurlijk samengaan van Maasdriel en Zaltbommel. Om de cultuur van elke afzonderlijke woonkern in de Bommelerwaard te bewaken zien wij een verbindende rol weggelegd voor de dorpsraden. Een bestuurlijke fusie, zoals evident gebleken is uit theorie en praktijk, brengt de slagkracht, weerbaarheid en positie van de Bommelerwaard in de regio op niveau. Het draagt bij aan het in dienst houden van kwalitatief goed personeel. Zij moeten uitdaging blijven zien in het werken voor de lokale overheid.
  • D66 is trots op de ambtelijke medewerkers binnen en buiten die een visitekaartje zijn voor de gemeente waarin we wonen. Het is voortdurend nodig om te realiseren dat, hoewel het voor een ambtelijke medewerker dagelijkse kost is om met onze inwoners om te gaan, dit andersom veel minder vaak voorkomt. Onze inwoners moet kunnen rekenen op servicegerichte en objectieve dienstverlening op het gemeentehuis. Continue aandacht voor communicatie met onze inwoners is prioriteit. Dit geldt ook voor de websites als eerste portaal richting gemeente.

Financiën

  • D66 staat voor een behoudende koers op het gebied van gemeentelijke financiën. Wij pleiten in lijn met voorgaande jaren voor een stabiel/terughoudend OZB-beleid, waarvan al dan niet tijdelijke verhoging bespreekbaar is als ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen er om vragen. Een behoudende koers houdt ook in dat wij willen onderzoeken hoe het niveau van onze gemeentelijke belastingen, kosten en leges zich verhouden tot die in andere gemeenten en wat de verklaring is voor verschillen.
  •  Gemeentelijke financiën willen wij meer op hoofdlijnen presenteren en bespreken, met een meer globale begroting afgerond op hele getallen en transparantie over keuzes. Hoeveel is het weerstandsvermogen, hoeveel zit er in de spaarpot, welke keuzes kan en mag de raad maken?
  •  D66 wil de hondenbelasting afschaffen. Deze belasting maakt kunstmatig onderscheid tussen mensen, kent geen redelijk doel en wordt te vaak gebruikt om de gemeentekas aan te vullen.

Dorpsradeden en gemeenschap

  • De rol van de dorpsraden neemt in Zaltbommel en Maasdriel steeds grotere vormen aan. Het is belangrijk om over en weer verwachtingen goed naar elkaar uit te spreken. Dorpsraden zijn de bewakers van de identiteit van de kernen waarin ze actief zijn. De voelsprieten die een gemeente goed moet benutten, maar niet mag misbruiken voor het uitvoeren van taken die niet op het bordje van vrijwilligers thuis horen. Gemeente en dorpsraden zijn naar elkaar verplicht om emotie, die vaak bij gelegenheden binnen de dorpskern horen, om te zetten naar ratio; een oplossing in het algemeen belang. Om de kwaliteit van dorpsraden te verhogen en goed te borgen is regulering een goede vervolgstap. Dorpsraden en gemeenten gaan met elkaar in gesprek over de doorontwikkeling van hun rol en betekenis. D66 juicht toe dat de dorpsraden samen regelmatig een integrale Dorpsraden Conferentie organiseren.