De inbreng van D66 Zaltbommel voor het coalitieakkoord

Woensdag 20 april was de eerste thema-avond waarbij de Zaltbommelse politiek in gesprek ging over het coalitieakkoord. Lees hier de inbreng van D66 voor de thema’s wonen, economie en leefbaarheid.

Wonen

Ons eerste thema vanavond gaat over een basisvoorziening die voor iedere laag in de bevolking van wezenlijk belang is. Wonen. Een huis. Een thuis. Een plek waar je op kan groeien, uit kan breiden en oud kan worden. Wonen. D66 heeft in het VP opgenomen dat wij, zoals alle partijen van vanavond, bouwen grote prioriteit willen gaan geven. We willen inzetten op inbreiding; ontwikkelingen binnen de kern, mits daarbij voldoende ruimte voor groen in de kernen behouden blijft. Hier valt het oog vooral op woningbouw voor de meer honkvaste inwoners van onze gemeenten, mensen die voor langere tijd op één plek willen blijven. Door te bouwen voor deze doelgroep komt een doorstroming op gang, terwijl we door inbreiding tegelijkertijd woongelegenheid creëren voor mensen die dicht bij faciliteiten zoals winkels en supermarkten willen zitten.

We leven in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Dat betekent dat we keuzes moeten maken. D66 wil meer ruimte voor huizen, mobiliteit én natuur, waardoor er minder overblijft voor landbouw. Een fijne, groene omgeving met bomenrijen, parkjes en natuurgebieden houdt de temperatuur en overtollig water in bedwang. Zo kan de natuur zich herstellen en maken we Nederland ‘klimaat-klaar’.

D66 wil sociale woningbouw benadrukken in plaats van alleen maar bouwen voor midden- en hoog segment woningen. Ontwikkelingen in het kader van inbreiding zien wij graag substantieel (minimaal 50 procent) gevuld met sociale huur- en koopwoningen.
D66 is van mening dat er diverser gebouwt moet gaan worden; meer tiny-houses, woongroepen voor ouderen (en jongeren), zorgappartementen, sociale huur, hoogbouw, flex-wonen. En een actief grondbeleid: daar waar goedkopere woning verrijzen lage grondprijs en daar waar duurdere woningen verrijzen duurdere grondprijzen.

Wij noemen hoogbouw; zeker. Laat helder zijn; we staan hier niet om te springen maar als het nodig is is het zeker iets wat we met elkaar moeten afwegen. Om dit goed te kunnen doen zou D66 zien dat we een visie ontwikkelen voor de skyline van Zaltbommel. Op deze manier kan er doelgerichter en met een beeld voor en over de toekomst toegewerkt worden naar een eventuele andere skyline dan nu.

Door te vragen om beeldkwaliteitsplannen borgen we het karakter van onze kernen. Een huis met tuin of een appartement met uitzicht, verliezen waarde als deze geen connectie maken met de omgeving. Daarom zijn wij voorstander van meer kunst in de openbare ruimte. Nieuwbouwplannen toetsen op integratie in dorp of stad om eenheidsworst te voorkomen. D66 is trots op de karakters van elke afzonderlijke kern in de Bommelerwaard en dit willen we graag zou houden!

Economie

Winkels en horeca maken de kernen van de gemeente Zaltbommel leefbaar. Bovendien biedt het werkgelegenheid. In de binnenstad zien we leegstand ontstaan die structureel lijkt te zijn.
Wij pleiten ervoor dat gemeente mét de detailhandel plannen maken om verloedering tegen te gaan. Dan blijft het kernwinkelgebied aantrekkelijk.

D66 is van mening dat de oude Vesting van Zaltbommel, in combinatie met ons Rivierenlandschap, met nog meer trots uitgedragen mag worden, waardoor toerisme aantrekt. Uitbreiding van horecavoorzieningen voor alle doelgroepen in combinatie met detailhandel past bij een authentieke vesting van nu. Om hier naar toe te werken is wat D66 betreft Zaltbommel toe aan een nieuwe visie voor de binnenstad. De focus ligt mede ingegeven door parkeerbeleid op “convenience shoppen” in plaats van genieten van het prachtige aanbod dat er wel degelijk is. Winkelen is niet alleen voor gemak maar ook voor ontspanning.

Over het parkeren kunnen we natuurlijk kort zijn; dat kan anders, beter, eenvoudiger en begrijpelijker. In Zaltbommel is de ontwikkeling van het reusachtige bedrijventerrein De Wildeman doorgegaan en zijn de grenzen in zicht. Willen we nog meer logistieke dozen in ons landschap, of is het tijd om een streep te trekken en te kijken naar een meer divers aanbod? Als we uitbreiden dan alleen onder de voorwaarde dat dit een kwalitatieve ontwikkeling is, en geen kwantitatieve; kortom geen verdere “verdozing”.

Lokale ondernemers uit Zaltbommel die wensen te groeien krijgen wat D66 betreft voorrang op de beschikbare percelen. De diversiteit in het aanbod van deze onderneming is ook van belang. Hoger opgeleiden trekken vooral naar de grote steden en de Randstad. Met een lobby voor bedrijven die werk bieden aan hoger opgeleiden zorgen we voor een betere mix van werkaanbod. Dit biedt ook kansen om jongeren met meer divers werkaanbod in eigen gemeente te houden.

Leefbaarheid gaat voor economisch belang maar nog liever trekt het samen op. Het een kan namelijk niet zonder het ander maar heel eerlijk; dit geldt voor meerdere onderwerpen.

Dit geldt eigenlijk ook voor cultuur: Cultuur=economie! Sluit aan bij het transformeren van de binnenstad naar leisure shoppen, cultuur kan/moet daarbij de motor zijn.

Kortom: laten we een visie maken. Met elkaar bekijken wat we willen met de binnenstad maar ook er omheen. Ook bijvoorbeeld onderwijs is een sterke aanjager voor de economie. Laten we dit dan een prominente plek geven en benadrukken.

Leefbaarheid

Om een omgeving leefbaar te hebben en houden is het van belang dat we naar de behoefte gaan luisteren. Laten we als bestuur redelijk en meedenkend zijn in plaats van koppig en star. Om dit te kunnen zullen we participatie serieus moeten nemen; het is nu toch vaak een verstikkende deken in plaats van een warme deken. Een duidelijk beleid of eigenlijk beslisboom voor de burger zou de drempel voor een burgerinitiatief kunnen verlagen en de ambtelijke organisatie helpen om het te concretiseren en sturen.

D66 staat voor goede participatie, dat betekent ook duidelijke kaders scheppen waarbinnen participatie mogelijk is en wat men er van mag verwachten. Er zijn nou eenmaal bepaalde regels en eisen waar we aan moeten voldoen en deze moeten duidelijk staan en blijven. Door duidelijk aan de voorkant te zijn en de kaders vooraf helder aan te geven hou je regie vooral op het proces, en geef je toch ruimte voor inbreng.

Graag zouden wij meer zien dan alleen de dorpsraden en standaard ‘mondige burgers’, betrek ook jeugd/arbeidsmigranten/nieuwe inwoners. Probeer sessies op te zetten waarin ook minder sterke groepen gehoord worden en ga met ze in gesprek. Het in gesprek gaan met geldt ook voor de dorpshuizen; onderzoek hoe ze gebruikt worden en wat er eventueel mist. En kijk of je hier als gemeente iets in kan doen. Een format van bovenaf opleggen (huis van het dorp?) lijkt ons minder handig. Je wilt dat het past, aansluit bij de kern zelf.
Leefbaarheid komt tot stand door een gezonde mix van bewoners, instellingen en voorzieningen.

Wat D66 betreft gaat het vooral om het organiseren van de bereikbaarheid van voorzieningen, dat moet op orde zijn. Per voorziening kan het verschillend zijn of dit in het dorp zelf noodzakelijk is. D66 streeft er overigens vanuit een stukje duurzaamheid/leefbaarheid wel naar dat voorzieningen zo veel mogelijk op loop/fiets afstand beschikbaar zijn.

En als we dan toch vervoer bespreken en onze gemeente leefbaar willen houden voor jongeren, laten we dan kijken of het lukt beter treinverkeer tussen Den Bosch en Zaltbommel mogelijk te maken. Leefbaarheid geldt immers voor iedere doelgroep; en dus ook voor onze jongeren die graag in het weekend in Den Bosch op stap gaan.