Goed wonen
nieuwe kansen creëren op de woningmarkt

In de nieuwbouwwijken zit de gemeente Best vast aan diverse bouwclaimovereenkomsten uit het verleden. D66 wil nieuwe kansen creëren, zodat er aanbod voor alle leeftijden toegevoegd wordt aan de woningvoorraad. Zoals studio’s en appartementen voor jongeren. Ook alternatieve woonvormen staan we toe. De vergrijzing in Best gaat in rap tempo. Senioren moeten de kans krijgen om door te kunnen stromen naar een seniorenwoning. De afgelopen jaren zijn er echter nauwelijks seniorenwoningen bijgebouwd. Door onvoldoende aanbod komen senioren ‘vast te zitten’ in grote gezinswoningen. Absoluut geen vrije en duurzame situatie wat D66 betreft. Door senioren te voorzien van meer aanbod ontstaat er doorstroom en daardoor nieuwe kansen voor tal van woningzoekenden.

Dit wil D66 bereiken

  • Doorstroming op gang brengen door de bouw van meer seniorenwoningen. Locaties hiervoor zijn onder meer de JP-Coenstraat (de plek van de inmiddels gesloopte muziekschool) en diverse andere voormalige schoollocaties.
  • We willen de mogelijkheden voor woningsplitsing verruimen. Dit biedt meer inwoners een dak op hetzelfde aantal vierkante meters. Belangrijk is wel dat effecten op gebied van parkeerdruk kritisch meegewogen worden.
  • Flexibel wonen (of duo-wonen/woningdelen): senioren kunnen beneden wonen en jongeren zouden boven kunnen wonen. Ook mogelijkheden van flexwonen willen we verruimen.
  • De afgelopen periode is de starterslening flink verruimd. Er kunnen nu meer starters gebruik van maken. D66 wil de starterslening behouden en staat sympathiek tegenover het verhogen van het beschikbare budget.
  • D66 wil dat de gemeente kleine woningbouwinitiatieven van grondeigenaren beter faciliteert. Wij denken in kansen: stap voor stap naar meer woningaanbod.
  • D66 ziet graag dat er meer woningen worden toegevoegd voor mensen met een middeninkomen. Hiermee kunnen we starters en mensen met een middeninkomen, die niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, een betere kans geven op de woningmarkt in Best.
  • We zijn voor regelingen om woningen levensloopbestendig te maken. Hiermee kunnen inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen in de eigen woning in de eigen wijk.
Duurzaam bouwen

D66 Beeld: D66