Goed wonen
Uitstekende en duurzame mobiliteit, met meer ruimte voor fiets en OV

Bestenaren begeven zich ook buiten de gemeentegrens. Zij wonen, werken en recreëren vaak ergens in het stedelijke Brainportgebied. De uitstekende ligging van Best en diverse fiets-, auto- en treinverbindingen versterken de binding van Bestenaren met de regio. Er liggen volgens D66 grote kansen om Best op het gebied van mobiliteit nog te verbeteren. Zo biedt de Brainportlijn – een zelfrijdend duurzaam openbaar vervoerssysteem – mogelijkheden om toplocaties in Best, zoals de Philips Healthcare campus en het station van Best, rechtstreeks te verbinden met Eindhoven Airport. Door in te zetten op hoogwaardig en duurzaam vervoer dragen we tegelijkertijd bij aan onze klimaatdoelstellingen.

Dit wil D66 bereiken:

  • D66 heeft de ambitie om van Best de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland te maken. Bij ruimtelijke plannen wordt helaas nog te vaak gedacht vanuit perspectief van de automobilist. Wat D66 betreft staan niet langer autoroutes maar fietsroutes centraal bij planvorming.
  • D66 wil investeren in hoogwaardige openbaar vervoersvoorzieningen. Zo ziet D66 graag een rechtstreekse busverbinding van station Best, via de Philips Healthcare campus, richting Eindhoven Airport. We willen ook dat Best een strategische hub wordt van waaruit mensen met het OV (verder) kunnen reizen naar het werk.
  • We zetten volop in op mogelijkheden voor elektrisch rijden en deelauto’s. Daarom wil D66 slimme laadpleinen realiseren. O.a. bij het station.
  • Het station Best ziet D66 als het transferpunt voor economische toplocaties. D66 wil het gebied upgraden naar een hoogwaardig knooppunt. Het station heeft de potentie om een intercitystation te worden.
  • D66 wil dat gevaarlijke verkeersknelpunten tijdig in beeld worden gebracht en aangepakt. Waar dat nodig is nemen we maatregelen om de snelheid te verlagen. Dat doen we zo veel als mogelijk gelijktijdig met groot onderhoud van wegen.
  • Wanneer de gemeente Best snelheidsmaatregelen neemt, vindt D66 dat de weginrichting daarbij moet aansluiten. Bovendien zorgt dit ervoor dat handhaving van de snelheid mogelijk is.
  • Bij het aanpakken van wegen wordt direct onderzocht of geluid-reducerende maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan stiller asfalt of een geluidscherm. Zowel binnen als buiten het dorp, denk bijvoorbeeld aan de A2 en de A58.
  • Bij het aanpakken van wegen wordt ook de landschappelijke inpassing (denk aan groen en waterbeheer) integraal meegenomen.

Beeld: D66 Best