Goed wonen
Onze kijk op de omgevingsvisie en het buitengebied

D66 staat achter de kernopgaven van de Omgevingsvisie “Best 2040: dorp van formaat”. Namelijk Ruimte voor comfortabel wonen, versterken van de groene leefomgeving en accommoderen van een vitale en schone economie. Toch wil D66 veel steviger inzetten op woningbouw, verduurzamen, langzaam verkeer, schonere leefomgeving en de transitie van het buitengebied. Ons programma staat vol met ideeën om dit voor elkaar te krijgen.

In het bestemmingsplan Buitengebied Best wordt actief ingezet op het versterken van kringlooplandbouw, landschappelijke kwaliteit, passende herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), stikstofreductie, het reduceren van gezondheidseffecten van veehouderijen en duurzame energie(bronnen) in het buitengebied. D66 heeft ook al in het verleden paal en perk gesteld aan bedrijven die niet passen in het buitengebied (industriële productie, goederenopslag, grotere detailhandel) om het buitengebied te beschermen, en zal dat ook de komende periode blijven doen.

Populierenlandschap

Populierenlandschap - D66 Beeld: D66