Beter klimaat
Groen is de norm

Een groene omgeving is goed voor de mens en dier. Met meer groen zorgen we niet alleen voor een prettiger leefklimaat, maar bieden we ook veel meer ruimte aan planten en dieren in onze gemeente. Groen, groener, groenst is daarbij het motto van D66 Best. Bij vernieuwing in de openbare ruimte is groen de norm. Meer groen zoals bomen en gevelbegroeiing, zorgt voor een groener straatbeeld. D66 wil ruimte maken voor meer kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. De energietransitie wordt alleen een succes als ook aan circulariteit, biodiversiteits- en natuurherstel gewerkt wordt en als de landbouw verduurzaamd wordt.
En daarnaast moet niet langer de auto, maar de fiets en het openbaar vervoer centraal staan bij stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Dit wil D66 bereiken:

  • Nederland wordt steeds warmer en het weer wordt steeds extremer. We dragen met plannen om energie te besparen en groene energie op te wekken bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Echter zal Best zich ook moeten aanpassen aan een warmer klimaat. D66 wil daarom dat de gemeente samenwerkt met partners zoals het IVN en waterschappen om Best meer ‘klimaat adaptief’ te maken. Groen op straat en een aan de nieuwe tijd aangepast waterbeheer horen hier zeker ook bij.
  • D66 wil groene daken aantrekkelijker maken via een subsidieregeling.
  • D66 wil (66) nieuwe bomen planten in iedere wijk van Best. Zo dragen we bij aan schonere lucht, groenere wijken en verkoeling van de buitenruimte.
  • We willen zoveel mogelijk regenwater in de grond hebben. Dat zorgt namelijk voor een goed grondwaterpeil en daarmee gaan we verdroging tegen. Daarom stimuleren we inwoners om de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool. Dat willen we doen door bijvoorbeeld mee te betalen aan de aanschaf van een regenton. Regentonnen vangen de piekbelasting op en zorgen voor minder belasting van het riool. Verder stimuleren we tuinen met minder tegels.
  • Bij vernieuwing in de openbare ruimte is meer ruimte voor groen de norm.
  • De landbouwtransitie raakt onvermijdelijk ook Best. De gemeente moet ruimte bieden aan onder meer kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, kleinschalige toerisme- en recreatievoorzieningen, zoals bed & breakfast of een boerencamping, en die met het oog op de toekomst faciliteren. D66 vindt het belangrijk dat in de komende periode aandacht besteed wordt op welke wijze dit soort initiatieven kunnen worden bevorderd, hoe de gemeente deze initiatieven kan ondersteunen en hoe voorkomen kan worden dat dit soort initiatieven sneuvelen in het bureaucratische regelwoud van ambtelijke regelgeving.
  • Door veel Bestenaren wordt al hard gewerkt aan het goed scheiden van het afval. Helaas is er nog veel teveel afval in Best. Het gaat D66 erom dat er zo weinig mogelijk afval wordt verbrand. Op die manier wil D66 bovendien zorgen dat afvalinzameling betaalbaar blijft.
  • D66 pleit ervoor dat in de komende periode weer actief gewerkt wordt aan stappen om Best afvallozer te maken, dat de klankbordgroep weer wordt ingesteld en dat inwoners en maatschappelijke organisaties actief bij de te nemen stappen betrokken worden.
  • Ook schone lucht draagt bij aan een beter leefklimaat. De gemeente Best heeft daarom ook het Schone Lucht Akkoord ondertekend. D66 wil dat in de komende periode meer aandacht is voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Best. Samenwerking met het regionaal Meetnetwerk ZO-Brabant moet worden geïntensiveerd. Voor projecten om dit te realiseren zijn landelijke subsidiemogelijkheden beschikbaar.
Joe Mann

Joe Mann - D66 Beeld: D66