Beter klimaat
Een duurzaam en schoon Best: wij gaan voor de energietransitie

Geluidshinder van de snelwegen rondom Best, militaire oefenterreinen en Eindhoven Airport moet de gemeente zo veel mogelijk tegengaan.

D66 is blij dat met energiecoöperatie Best Duurzaam de afgelopen jaren meters zijn gemaakt in het verduurzamen van Best. Wij koesteren de samenwerking met Best Duurzaam en blijven hierin investeren. D66 vertrouwt op de kracht van inwoners en ondersteunt lokale initiatieven. Alleen samen halen we de doelstellingen: energieneutraal en afvalloos.

D66 wil dat mensen snel en gemakkelijk zelf groene energie kunnen opwekken. D66 wil zo veel als mogelijk zonnepanelen op daken helpen realiseren. D66 wil dat in begrijpelijke taal inwoners worden meegenomen in de energietransitie. We helpen bij het investeren in verduurzaming. Inwoners moeten invloed hebben op de keuze hoe zij hun woning willen verwarmen. De gemeente moet hier de regie in gaan nemen, zodat de mogelijkheden en feiten kunnen worden aangedragen bij de inwoners. Zo kunnen zij een weloverwogen keus maken. Soms is dit een keuze voor een collectieve oplossing. Inwoners moeten mee kunnen denken en kunnen profiteren van schone energie. Alleen samen krijgen we de energietransitie voor elkaar.

Dit wil D66 bereiken

  • Het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij inwoners is de basis voor een succesvolle energietransitie. D66 ziet kansen voor een burgerforum duurzaamheid. Het burgerforum bestaat uit inwoners. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente vanuit het perspectief van de inwoner over waar zij op gebied van duurzaamheid tegenaan lopen.
  • D66 gaat ervoor zorgen dat inwoners weten waar ze aan toe zijn wat betreft de overgang van gas naar gasloos. Duidelijkheid over wat de gemeente doet en wat de inwoner zelf kan doen, staat hierbij voorop.
  • D66 wil dat er een lokaal programma isolatie komt. Daarmee willen we de vooruitstrevende lijn in het landelijke regeerakkoord 2022-2025 voor Best concreet maken. Mensen worden actief benaderd voor het bundelen van vraag en aanbod, te beginnen bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn. We bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.
  • We meten hoe succesvol maatregelen zijn. Dit doen we onder andere door in beeld te brengen hoeveel duurzame energie wordt opgewerkt en hoeveel gas en elektriciteit we als gemeenschap (minder gaan) gebruiken. Het gaat niet alleen om energie duurzaam opwekken; de sleutel zit vooral in besparen. Vooral bij oudere woningen valt veel winst te behalen. D66 wil woningbezitters en woningcorporaties uitdagen om hun woningen te isoleren. De gemeente denkt mee over de plannen, adviseert en stelt subsidie- en financieringsmogelijkheden beschikbaar.
  • D66 kiest voor een aanpak van hittestress door meer ruimte voor groen en blauw (water) in bebouwd gebied.
  • D66 zet volop in op het benutten van kansen voor energieopwekking op daken. Dit heeft de voorkeur boven energie op land.
  • De ligging van Best aan de A58 en de A2 biedt kansen voor warmtewinning. De warmte van de snelweg kan mogelijk worden gebruikt om huizen te verwarmen. Wat D66 betreft worden de mogelijkheden om hiermee huizen te verwarmen onderzocht.
  • Voor energie-opwekking door windmolens staat D66 open voor initiatieven die van lokale inwoners/ondernemers komen op locaties die in de Regionale Energie Strategie als zoekgebieden zijn voorgesteld.
  • Coöperaties (zoals Best Energie) van buurtgenoten en agrarische bedrijven of andere inwoners zorgen ervoor dat bij grootschalige energieopwekkingsprojecten er sprake is van minstens 50% lokaal eigendom.
  • Wat D66 betreft zet de gemeente Best zich actief in om de netwerkcongestie, waardoor op dit moment een aantal energieprojecten niet gerealiseerd kunnen worden, zo snel mogelijk te laten oplossen.

Beeld: D66