Best samen
Meedoen: samen werken aan de toekomst van Best

Bij alle opgaven die in dit programma naar voren komen is meedoen en participatie de sleutel tot succes. Of het nu gaat om de energietransitie en het klimaat, het bouwen van huizen en woonwijken, de centrumontwikkeling of het aanbod van cultuur, muziek en sport: om stappen te maken is leiderschap via inwonersparticipatie nodig. Te vaak hebben we de afgelopen bestuursperiode gezien dat projecten vastlopen of leiden tot veel weerstand. Dat moet écht anders, vindt D66. Inwonersparticipatie moet steeds het uitgangspunt zijn. D66 staat voor oprechte participatie. Alleen met elkaar kunnen we Samen naar de toekomst!

Dit wil D66 bereiken

  • D66 vindt het van belang dat inwoners invulling kunnen geven aan hun eigen leefomgeving. De bestaande bewoners-overleggen zijn daarbij een goed instrument. We willen de contacten met hen intensiveren en ook onderzoeken op welke wijze deze een bijdrage kunnen leveren aan de wijkgerichte energietransitie.
  • D66 is voor uitbreiding van de zogenaamde buurtbudgetten.
  • D66 is voorstander om het zogenaamde ‘right to challenge’ te bevorderen. Inwoners kunnen wanneer ze dit willen hiermee overheidstaken, die ze zelf (beter) willen uitvoeren ter hand nemen.
  • D66 is een voorstander van zogenaamde POI-initiatieven en vindt dat de gemeente deze middels informatie op haar website moet ondersteunen en faciliteren.
  • D66 vindt dat de gemeente als toezichthouder erop moet toezien dat projectontwikkelaars zich optimaal inspannen om het 50% lokaal eigenaarschap bij grootschalige energieopwekkings-trajecten te realiseren.
  • D66 vindt dat de gemeenteraad de inwoners meer moet opzoeken. Openbare raadscommissies en raadsbijeenkomsten kunnen ook ‘op locatie’ houden. En we pleiten voor wijkschouwen, actievere deelname van inwoners bij de beeldvormende fase van de besluitvorming, het houden van burgerfora en eventuele referenda.

Beeld: D66