Landelijke voorbeelden Visie op Hoogbouw

Wat hebben randgemeenten of kleine steden vastgelegd voor hun visie op hoogbouw?

Leiderdorp (27.000 inwoners)

https://www.leiderdorp.nl/fileadmin/Leiderdorp_bestanden/Bestanden/Bestanden_op_pagina_s/Projecten/Hoogbouwvisie/Bijlage_1_Vaststellen_visie_op_bouwhoogtes_220926_Visie_op_Bouwhoogtes_Leiderdorp-HR_.pdf
De Visie op Bouwhoogtes is geen bestemmingsplan, maar een beleidsdocument. Dit betekent dat de visie geen strakke regels bevat, maar duidelijke richtlijnen waar nieuwe bouwinitiatieven aan moeten voldoen.
In de Leiderdorpse context worden gebouwen van twee tot drie bouwlagen als dorps geclassificeerd en gebouwen tot zes bouwlagen als kleinstedelijk.
 
Algemeen:
Hoogbouw effect rapportage: moet de initiatiefnemer bewijzen dat het initiatief voldoet aan een uitgebreide reeks voorwaarden, zowel technisch (windhinder, schaduw, verkeer) als sociaal maatschappelijk (woningbehoefte, voorzieningen, relatie met de buurt). De Hoogbouw Effect Rapportage wordt gebruikt voor een uitgebreid participatietraject, waarin ruimte moet zijn voor een serieuze inbreng van belanghebbenden, zoals omwonenden.
• Laagbouw – t/m 4 lagen;
• Middelhoog – 5 t/m 8 lagen;
• Hoogbouw – 9 t/m 16 lagen;
• Hoogbouw+ – vanaf 17 lagen

Andere gemeenten

Harderwijk (48.000 inwoners): Https://onlinestadsgesprek.harderwijk.nl/nl-NL/projects/wat-vindt-u-van-hoogbouw-in-harderwijk
Laagbouw: t/m 3 lagen (t/m 11 meter)
Middelhoogbouw: 4 t/m 7 lagen (t/m 23 meter)
Hoogbouw: 8 t/m 17 lagen (24 t/m 53 meter)
Hoogbouw Plus: t/m 22 lagen (max. 69,8 meter)

Purmerend (92.000 inwoners):
https://purmerend.notubiz.nl/document/5720857/1/21b__Hoogbouwvisie
Onder hoogbouw wordt in Purmerend verstaan gebouwen met een hoogte van meer dan 25 meter (ca. 8 lagen).
De menselijk maat als meetinstrument wordt al eeuwen toegepast en is afgeleid van de Gulden Snede. De verhouding die hierin is gevonden is 1:1.6 of beter gezegd 5:8. Dat betekent dat wanneer de gemiddelde hoogte in een stad 3 bouwlagen is, een hoogteaccent tot 5 bouwlagen samenhang geeft. Dan heeft het hoogteaccent betekenis op buurtniveau (bijvoorbeeld een hoekaccent op een bouwblok). Is het gebouw 8 bouwlagen dan zorgt het voor onderscheid en dan is er sprake van een accent op wijkniveau (bijvoorbeeld een markering van een wijkwinkelcentrum).
Hoogbouweffectrapportage. Deze is verplicht bij een hoogte van meer dan 25 meter (8 lagen).
 
Amstelveen (92.000 inwoners)
https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/bestemmingsplannen-en-structuurvisies_structuurvisies_hoogbouwvisie-amstelveen
De Amstelveense hoogte is bepaald op 18 meter aan de hand van de gemiddelde boomkruinhoogte van 15 tot 20 meter. Met deze maximale bouwhoogte blijft nieuwbouw onder het bladerdak van de stad. Slechts enkele slanke hoogbouwaccenten mogen op aangegeven locaties hoger worden gebouwd en steken daarmee door het bladerdak heen. De bouwhoogte van deze hoogbouwaccenten moet reageren op de directe omgeving waarmee een passende inpassing in de bestaande structuur wordt gewaarborgd.

Hoorn: (75.000 inwoners) https://www.hoorn.nl/hoornsehoogte#:~:text=De%20gemeente%20heeft%20in%20overleg,2022%20vastgesteld%20door%20de%20gemeenteraad
Provincialeweg en stations: gemengd stedelijk. In deze gebieden is ruimte voor een meer stedelijk gebied, waar in gebouwen tot 6 bouwlagen hoog gewoond en gewerkt kan worden. Accenten tot 8 lagen worden toegestaan.
60 meter – 20 bouwlagen
45 meter – 15 bouwlagen
30 meter – 10 bouwlagen
22 meter – 8 bouwlagen
Gemengd stedelijke gebieden, met ruimte voor een mix van wonen, werken en voorzieningen. De gevarieerde stadsbebouwing mag hier tussen 4 en 6 bouwlagen hoog zijn, met accenten tot 8 lagen (30 meter).
In het geval van een wijziging van omgevingsplan (of bestemmingsplan) zal de gemeente Hoorn een Nota van Uitgangspunten maken, waarin wordt vastgelegd onder welke voorwaarden wordt meegewerkt aan een dergelijk project. Een van de onderdelen van die voorwaarden zijn uitgangspunten voor het bouwvolume, de dichtheid en het ruimtegebruik. Daarbij zal steeds een evenwicht gevonden moeten worden tussen enerzijds de behoefte (woningen, werkruimte, voorzieningen waar heel veel vraag naar is) en anderzijds de mogelijkheden van de plek, met respect voor de (bewoners in de) omgeving.
 
Amersfoort: (158.000 inwoners)
https://www.amersfoort.nl/hoogbouwvisie-waar-en-waarom-wel-niet
Ja, mits gebieden: Gebieden en lijnen in de stad waar de gemeente hoogbouw aanmoedigt (Ja, mits gebieden) zijn langs Eem en Spoor (dat gaat om de Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt), Stationsgebied en de Hoef en langs aangewezen lijnen (Valleikanaal, Spoorlijnen, Amsterdamseweg en Hogeweg). Ook de entrees van de stad zijn plekken waar hoogbouw een bijdrage kan leveren aan de stad.
Nee, tenzij gebieden: Gebieden en lijnen waar de gemeente voorzichtig is met hoogbouw (Nee, tenzij gebieden) zijn de gebieden die voornamelijk uit laagbouw bestaan. En waar hoogbouw afbreuk kan doen aan bijvoorbeeld de dorpse of tuinstedelijke karakteristiek of die in de invloedssfeer van de binnenstad liggen. In de binnenstad wil de gemeente geen hoogbouw.
 
Weert (45.000 inwoners)
https://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Raadscommissie%20RO/Documenten/Vergaderingen%202013/Vergadering%20RO%202013-11-28/12%20Deel%202%20Bijlage%205%20Hoogbouwvisie.pdf
Eindhoven hanteert bijvoorbeeld de volgende categorisering.
• S-categorie: Buurtaccenten, gebouwen vanaf 12,5 meter tot 15 meter hoog (vanaf 4 tot ongeveer 5 verdiepingen).
• M-categorie: Middelhoogbouw, gebouwen tot ca. 45 meter hoog.
• L-categorie: ‘Stedelijke oriëntatiepunten’, gebouwen tot ca. 75 meter hoog (bijvoorbeeld de TU-Eindhoven).
• XL-categorie: ‘Regionale landmarks’, gebouwen tot ca. 105 meter hoog voor torengebouwen die al zichtbaar zijn van buiten de stad (bijvoorbeeld De Regent).
• XXL-categorie: ‘Superhoogbouw’ als fictieve categorie voor gebouwen die hoger zijn dan het huidige hoogste gebouw (hoger dan 105 meter).
Binnen de beleving van het stedelijk beeld in Weert en gemeten aan de schaal van Weert in groter verband vervullen gebouwen met een hoogte tot ca. 45 meter (categorie M) ons inziens de rol van
‘stedelijke oriëntatiepunt’, worden gebouwen tot ca. 75 meter (categorie L) als ‘regionale landmark’ ingezet