Hoe hoog willen we bouwen in Best?

Er is veel discussie in Best over wel of niet hoogbouw in Best, zoals bij plan Boomgaard of rond het station. En hoe het ‘dorpse karakter’ van Best uitgewerkt moet worden. Die discussies zorgen tevens voor vertraging bij nieuwe bouwprojecten, terwijl de behoefte aan extra woningen enorm is. Het geeft volgens D66 de noodzaak aan van duidelijke beleidsregels over bouwhoogten en welstand in de verschillende wijken van Best. Regels die vooraf voorwaarden stellen aan bouwinitiatieven, zodat ze passen in hun omgeving.

Aanpak in Best

D66 vindt het belangrijk dat Best een fraai uiterlijk krijgt. Bij nieuwbouw in het centrum (stationsgebied en Dorpsplein/Raadhuisplein) en voor nieuwe wijken en diverse bestaande locaties in de gemeente wordt het volgens ons tijd dat het oude welstandsbeleid uit 2003, dat uitgaat van ad hoc welstandscriteria per project, aangepast gaat worden.

Veel gemeenten kennen een vergelijkbaar ontwikkelingsvraagstuk als Best: hoe is een toenemende verstedelijking te combineren met de oorspronkelijke dorpsstructuur? Zo hebben ze in de gemeente Veldhoven vier kernwaarden geformuleerd (sterke stedelijke structuur, behoud dorpsstructuren, zorgvuldig opgezette ontwikkelgebieden, aantrekkelijke woongebieden) en vijf architectuurprincipes die helpen bij het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit. Zo’n aanpak zou volgens D66 ook bij Best kunnen passen.

Hoe kijkt u aan tegen het huidige Bestse welstandsbeleid?

De komende jaren zal er veel gebouwd en verbouwd worden in Best. Voor het (ver)bouwen van woningen is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente moet daarbij nu letten op ‘een goede omgevingskwaliteit’. De huidige welstandsregels worden daarbij gehanteerd. In de toekomst kunnen dit nieuwe ‘beleidsregels voor het uiterlijk van bouwwerken’ worden.
In het laatste jaarverslag van de Bestse stadsbouwmeester C. van de Ven valt te lezen dat er 245 adviezen over welstand en architectuur verstrekt werden in Best. D66 zou graag willen horen hoe de aanvragers van die omgevingsvergunningen (en omwonenden, architecten of projectontwikkelaars) de welstandsbeoordelingen hebben ervaren. Wilt u s.v.p. per email aan [email protected] laten weten hoe u aankijkt tegen het huidige welstandsbeleid? Dan kunnen wij dit meenemen bij de bespreking in de gemeenteraad begin 2023.

Benoeming nieuwe stadsbouwmeester
In de gemeenteraadsvergadering van oktober jl. is gesproken over de instelling en bemensing van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die commissie gaat bestaan uit een stadsbouwmeester (voor het beoordelen van welstand) en twee deskundigen voor monumenten, te benoemen door het college van Burgemeester en Wethouders.
Op initiatief van D66 en Best Open is toen door de Bestse gemeenteraad besloten om de nieuwe stadsbouwmeester slechts tijdelijk te laten benoemen door B&W. Immers, eerst moet de gemeenteraad gaan bepalen wat het gewenste welstandsbeleid voor gebouwen in Best is. Pas dan kan een stadsbouwmeester aangesteld worden die daarop gaat toezien en architectonische kwaliteiten gaat beoordelen. De nieuwe Omgevingswet schrijft ook voor dat de gemeenteraad zo’n stadsbouwmeester benoemt; het is immers een taak van de politiek om de omgevingskwaliteit van de gemeente te organiseren.

Duidelijkheid over hoogbouw

Wel of niet hoogbouw toelaten in Best is ook zo’n element van ruimtelijke kwaliteit. Voor vele inwoners was het even schrikken toen er plannen gepresenteerd werden om gebouwen van 17 verdiepingen te realiseren (bij station en in Boomgaard). Past dat wel bij de schaal van Best en in de betreffende buurt?
D66 zou daarom graag zien dat er een ‘visie op bouwhoogtes’ komt voor Best: in welke wijken en op welke plaatsen passen gebouwen uit de categorie middelhoog (4 tot 7 bouwlagen), of hoog (8 tot 17 bouwlagen)? Daarbij zou volgens ons uitgegaan moeten worden van het huidige karakter van Best: veel laagbouw-woningen en op een aantal plekken wat hoger, zoals in Leemkuilen (9 lagen), J.J. de Vlamstraat (8 lagen), Willem de Zwijgerweg (7 lagen), Heivelden (7 lagen), Wilhelminaplein (7 lagen). Zo’n visie zou volgens D66 moeten aangeven wat op verschillende plekken in Best passend zou zijn.
Op onze website https://d66.nl/best/nieuws/wat-kan-best-van-andere-gemeenten-leren/ hebben we links opgenomen naar mooie, inspirerende voorbeelden van hoogbouw-visies uit Hoorn, Purmerend, Weert, Harderwijk enz. Zo kent Leiderdorp (27.000 inwoners en dicht bij Leiden) een vergelijkbare situatie als Best. De bouwhoogtes worden met gebied-specifieke spelregels en ontwerpeisen beschreven.
De D66-fractie zou graag willen dat het nieuwe welstandsbeleid voor Best in 2023 opgestart wordt met een visie op bouwhoogtes en ruimtelijke kwaliteiten. De inwoners van Best moeten hun inbreng kunnen leveren. Ook het vakmanschap van goede architecten/stedenbouwkundige bureau’s is nodig. Vervolgens stelt de gemeente Best dan een stadsbouwmeester aan die dat masterplan gaat bewaken en bouwinitiatieven voorziet van duidelijke uitgangspunten voordat ze beginnen. Dat alles moet leiden tot duidelijkere en snellere procedures en een fraai Best.
Pieter Meeuwis, gemeenteraadslid voor D66