Nieuwjaarsupdate D66-fractie in West


Ook het afgelopen half jaar heeft de D66-fractie is de stadsdeelcommissie van Amsterdam West niet stilgezeten en mooie dingen bereikt. In onderstaand stuk lees je hier meer over.

Wat stond er op de politieke agenda in Amsterdam West?

We zijn inmiddels al even onderweg en het en procedurele zaken worden ons steeds meer eigen. Hoe werk je samen met andere fracties? Wat is tactisch een goed moment om een advies in te dienen? We hebben veel geleerd, goed samengewerkt en ons flink verdiept in de vele zaken die het stadsdeel aangaan. Dit leverde de volgende belangrijke resultaten op:

LHBTIQ+ acceptatie

Ook de afgelopen periode heeft LHBTIQ+ weer veel op de agenda gestaan. Samen met de VVD, BIJ1 en Groen Links zorgen wij ervoor dat we over dit onderwerp blijven praten. Een van de onderwerpen waar wij een advies over hebben ingediend is de veiligheid van LHTBIQ+ personen in ons stadsdeel, zoals stond beschreven in onze zomerupdate. In navolging hierop heeft er een expertmeeting plaatsgevonden waarbij verschillende experts, belanghebbenden en ook buurtbewoners samen zijn gekomen om de praten over hoe we de veiligheid van LHTBIQ+ personen in West kunnen verbeteren en versterken. Dit was een groot succes. Onze portefeuillehouder op dit dossier heeft dan ook toegezegd dat er een vervolg komt op deze bijeenkomst.
 
Verder is er door D66 – in samenwerking met de VVD, GroenLinks, BIJ1 en de PvdA – een advies ingediend om vaker de regenboogvlag te hijsen aan het stadsdeelloket. Hierbij was het vergroten zichtbaarheid concreet het doel. De portefeuillehouder heeft toegezegd bij deze momenten te kijken hoe buurtbewoners die, op welke manier dan ook, betrokken zijn bij het thema LHTBIQ+ uit te nodigen bij het hijsen van de vlag. Zo kunnen bijvoorbeeld scholieren van een specifieke school in West betrokken worden bij het hijsen van de regenboogvlag op Paarse Vrijdag.

Horecabeleidskader

Stadsdeelcommissieleden Hans en Kiki zijn, samen met fractieondersteuner Samantha, druk bezig geweest met het horecabeleidskader.
 
In september en oktober stond het Horecabeleidskader op de agenda. Dit kader is opgesteld door de centrale stad met als doel het hebben van meer sturingsmogelijkheden ten aanzien van horeca en de impact van horeca op de leefomgeving. Hierbij werden de stadsdeelcommissies gevraagd hierop te adviseren. Bij de beoordeling op dit conceptkader heeft D66 een uitgebreid advies ingediend. Onderwerpen die hierin een belangrijke focus hadden waren: de nachtvisie van Amsterdam, de focus op geluid (lees: volume en achtergrondmuziek), de toepasbaarheid van dit kader in West, de beperkte openingstijden en de praktische uitvoerbaarheid.
 
Hier lees je ons advies.

Gebiedsopgaven en vierjarendoelstellingen

Een ander heel belangrijk onderwerp dat op de agenda heeft gestaan zijn de gebiedsopgaven. In dit kader worden de gebiedsopgaven en gebiedsdoelstellingen 2023-2026 geformuleerd. Op dit kader heeft Kiki een heel mooi advies geschreven waarin de volgende punten wat ons betreft moeten worden meegenomen in de gebiedsopgaven:

  • Extra focus op het thema veiligheid
  • Het vergroten van het toekomstperspectief voor jongeren
  • Duurzaamheid
  • Woonproblematiek
  • Duurzaam west
  • Integrale aanpak Kolenkit Noord
  • Inclusief taalgebruik

Wil je het hele advies lezen? Dat kan hier.

Handhaving openbare ruimte

D66 heeft gezocht naar een brede meerderheid en samen met de VVD, GroenLinks, BIJ1 en DENK een advies opgesteld om het stedelijk opgestelde Actieplan Handhaving Openbare Ruimte 2023 aan te scherpen. We constateren dat er beperkte handhavingscapaciteit in de stad is en momenteel niet voldoende capaciteit en middelen beschikbaar om alle gewenste handhavingstaken uit te voeren. Dit leidt ertoe dat prioritering van de beperkte capaciteit noodzakelijk is. Schaarste vraagt om focus. De stadsbrede capaciteit moet over de stad(sdelen) heen ingezet worden. Waarbij rekening gehouden wordt met lokale verschillen en opgaven. Alleen ontbreekt een gedetailleerdere toelichting en onderbouwing bij de gemaakte keuzes. Ook benoemen we in het advies waar we ruimte voor verbetering zien om tot ‘een gedegen plan’ te komen dat cyclisch, integraal, transparant, duidelijk en informatie gestuurd is’.  

Bekijk het advies hier.

Bovenstaande punten zijn een greep uit de belangrijkste onderwerpen waar wij ons mee bezig hebben gehouden, maar uiteraard zijn er meer onderwerpen die onze aandacht hebben gekregen. Denk hierbij aan: menstruatiearmoede, hondenlosloopgebied, de aanpak van het Erasmuspark en parkeerbeleid.
 
Wist jij dat je al onze adviezen en vergaderingen kan bekijken via internet? Je doet dit via west.notubiz.nl. Mochten er onderwerpen zijn waarover je meer wilt weten, schroom dan niet contact met ons te zoeken (via e-mail of instagram). Wij hechten er veel waarde aan dat er met ons mee wordt gedacht en vinden het daarbij leuk en waardevol om met D66’ers in de stad en dan met name in ons stadsdeel in contact te staan. Weet ons daarom altijd te vinden!
 
Dank voor jullie betrokkenheid en we hopen jullie snel ergens te ontmoeten.
 
Groet, namens de stadsdeelcommissie Amsterdam-West,
 
Amanda Willemsen