Voor iedereen een woning

In Alphen aan den Rijn is een groot tekort aan betaalbare woningen, met als gevolg stijgende huizenprijzen en oplopende wachttijden in de huursector. Vooral starters zijn hiervan de dupe. D66 ziet het bouwen van meer woningen daarom als topprioriteit. De keuze voor een passende bouwlocatie vraagt om een goede afweging waarin ook de consequenties voor leefbaarheid, natuur en klimaatbestendigheid zijn beoordeeld.

De woningbehoefte is in de hele gemeente becijferd op ongeveer 400 woningen per jaar, waarbij bovendien ontstane tekorten moeten worden ingehaald. Vooral de starters, vaak jonge mensen, hebben het moeilijk. Op zoek naar hun eerste woning slagen ze er vaak niet in die te krijgen, waardoor ze vervolgens lang thuis blijven wonen of buiten de gemeente een woning gaan zoeken.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid is ook op het gebied van wonen een speerpunt. D66 wil dat nieuwe woningen energiezuinig zijn en gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Ook dienen woningen bij voorkeur zo ontworpen te worden dat ze eenvoudig verbouwd of uitgebreid kunnen worden. Bij ‘levensloopbestendig bouwen’ kan een woning eenvoudig mee veranderen wanneer de leefsituatie verandert.

Verder moet bij de bouw van nieuwe woningen rekening worden gehouden met de noodzakelijke klimaatadaptatie door vergroening van de leefomgeving en te zorgen voor voldoende afvoermogelijkheden van het hemelwater.

Bouwen aan de randen, beperkt bouwen binnen de bebouwde kom

Bouwen binnen de bebouwde kom heeft voordelen, onder meer omdat dit het Groene Hart ontziet. Toch vindt D66 dat de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn. Want ook binnen de gemeentegrenzen willen we het groene karakter van Alphen aan den Rijn behouden. Veel groen is goed voor de gezondheid, biedt recreatie en speelmogelijkheden en is bovendien belangrijk in het tegengaan van negatieve klimaateffecten.

Het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties buiten de bebouwde kom zien we als een noodzaak om in de woningbehoefte te voorzien. D66 kiest met name voor locaties langs de noordrand van de stad, maar sluit ook de Gnephoek als mogelijke bouwlocatie niet langer uit. Onze voorkeur voor deze locaties baseren we enerzijds op de goede ontsluitingsmogelijkheden voor het verkeer en anderzijds op de (beperkte) natuurwaarde van deze gebieden.

D66 vindt dat meer huizenbouw in de kernen goed overwogen moet worden. Het ontwikkelen van woningen binnen de bebouwde kom is mogelijk, maar moet aan strenge voorwaarden voldoen. Zo mag er niet worden gebouwd in de parken en recreatiegebieden omdat die de groene longen van onze gemeente vormen. Verder moet rekening gehouden worden met de extra ruimte die we in de kernen nodig zullen hebben voor de aanpak van wateroverlast en hittestress.

Hoogbouw past bij Alphen aan den Rijn, inmiddels uitgegroeid tot één van de middelgrote gemeenten in ons land. Hoogbouw moet echter wel passend zijn op een bepaalde locatie. We zijn daarom bijvoorbeeld voor woontorens bij de Aarhof, maar vinden hoogbouw in een bestaande woonwijk, zoals bij Nieuwe Sloot, minder voor de hand liggen. Een andere mogelijkheid om binnen de bebouwde kom meer woningen te realiseren, zien we in het ombouwen van leegstaande kantoorruimtes en winkels tot woningen. Hierdoor wordt enerzijds het woningtekort tegengegaan en anderzijds leegstand voorkomen.

Sociale huur en aandacht voor de middenklasse

D66 wil dat voor iedereen betaalbare woningen beschikbaar zijn. Concreet betekent dit dat 25% van alle woningen sociale huurwoningen zouden moeten zijn en 10% van de woningen middenhuur (betaalbare woningen in de vrije sector). Het heeft onze voorkeur deze woningen binnen de betreffende bouwprojecten te realiseren en zogenaamde overheveling te voorkomen. Met overheveling wordt bedoeld dat de aannemer een bedrag betaalt om niet alle (sociale) huurwoningen te realiseren zodat die elders kunnen worden gerealiseerd. Omdat dit er in de praktijk vaak toe leidt dat deze woningen niet, of erg laat worden gerealiseerd en dit systeem bovendien segregatie in de hand werkt, wil D66 de overheveling een halt toe roepen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor kleine bouwprojecten met minder dan 20 woningen.

Meer tijdelijke woningen als buffer

D66 wil meer woningen bouwen die na een vooraf bepaald aantal jaren weer worden afgebroken. Omdat aan deze woningen andere eisen worden gesteld, kunnen ze sneller worden gebouwd waardoor op korte termijn meer woonruimte kan worden gerealiseerd, in afwachting van de bouw van permanente woningen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de tiny houses die nu al op verschillende locaties worden gerealiseerd. D66 ziet tijdelijke woningen als een buffer tussen de momenteel snel oplopende vraag en de trage totstandkoming van een permanent woningaanbod. Ook zijn deze woningen een mooie oplossing voor de zogenaamde spoedzoekers: mensen die plotseling (bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding) een woning nodig hebben.

Bouwen voor verschillende levensfases, woonbehoeftes en doelgroepen

Diversiteit zorgt ervoor dat mensen die anders geen contact zouden hebben, elkaar in hun wijk ontmoeten en daar een gezamenlijk belang ervaren in het zorgen voor een prettige woonomgeving. Ook stimuleert dit kansengelijkheid. We streven daarom naar een zo divers mogelijk woningaanbod in de wijken, passend bij verschillende levensfasen, woonbehoeftes, inkomens en doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan stellen zonder kinderen, (meer generationele) gezinnen, singles, senioren of mensen met een beperking. Dit brengt verhuizingen op gang en daardoor zullen meer gezinswoningen vrijkomen.

Een specifieke doelgroep zijn de arbeidsmigranten die tijdelijk, dan wel permanent vanuit het buitenland naar Alphen aan den Rijn verhuizen om hier te werken. Het zoeken naar passende huisvesting voor de tijdelijke groep moet in de bredere regio, tussen de afzonderlijke gemeentes worden afgestemd.

Stimuleren eigen initiatief en groepswoonvormen

D66 wil eigen initiatief en groepswoonvormen stimuleren. In een groepswoonvorm huren of bezitten meerdere huishoudens ieder een zelfstandige woning, gebruiken en beheren één of meerdere ruimtes gemeenschappelijk en ontplooien gezamenlijk activiteiten. Bewoners worden niet in deze woonvormen geplaatst of verzorgd, maar kiezen bewust voor elkaar.