Solide gemeentefinanciën

D66 staat voor solide en transparante gemeentefinanciën. De belastingen en subsidies moeten het beleid ondersteunen. Dit betekent dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ leidend is om zo bij te dragen aan duurzaamheid en dat subsidies worden verstrekt aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de samenleving.

Solide en wendbare financiën

Wat D66 betreft moet de gemeentelijke begroting ieder jaar sluitend zijn. Dat betekent dat de uitgaven van de gemeente niet hoger mogen zijn dan de inkomsten. Een belangrijke voorwaarde om dit te bereiken is het minimaliseren van de op papier incidentele uitgaven die feitelijk een structureel karakter hebben en ook als zodanig gefinancierd moeten worden.

D66 ziet dat de financiële situatie van de gemeente als gevolg van de coronacrisis momenteel kwetsbaar is. Gegeven de genoemde onzekerheid pleit D66 voor kort cyclisch bijsturen om zo de meest actuele omstandigheden te kunnen meewegen in het financiële beleid van de gemeente. We stellen voor halverwege de volgende bestuursperiode een formele tussentijdse evaluatie te houden om vast te stellen of het ingezette beleid nog steeds passend is.

Voldoende geld voor klimaat en duurzaamheid

D66 wil bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode voldoende middelen voor klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen in de (meerjaren)begroting beschikbaar hebben. Deze middelen stellen de gemeente in staat om ten aanzien van klimaat en duurzaamheid een vernieuwende voorhoedepositie in te nemen. De beschikbare middelen voor klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen mogen niet als gevolg van tegenvallers in de loop van de periode worden verminderd.

Eerlijke belastingen

De coronacrisis heeft voor veel financiële onzekerheid gezorgd. Voor de gemeente zelf, maar vooral voor ondernemers en inwoners. Het ondersteunen van lokale bedrijfsleven heeft voor ons de komende tijd hoge prioriteit. D66 stelt daarom voor coulant om te gaan met ondernemers die niet direct in staat zijn hun uitgestelde belastingen te voldoen. Maatwerk op basis van individuele afspraken is daarbij ons credo.

Vanwege de te verwachten gevolgen van de coronacrisis vindt D66 dat de lasten voor inwoners en bedrijven in de komende twee jaar niet extra verhoogd mogen worden. Een eventuele verhoging mag niet hoger zijn dan het percentage van de jaarlijkse inflatie. Dit geldt zeer zeker ook voor de Onroerendezaakbelasting (OZB), voor zowel OZB-woningen als OZB-niet-woningen.

D66 vindt dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft. De opbrengsten hiervan wegen niet op tegen de kosten voor heffing en inning van deze belasting.

Gemeentelijke belastingen en heffingen baseren zich op het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat uitgangspunt willen we ook toepassen op de afvalinzameling. De kosten voor het verbranden van restafval nemen sterk toe. Dat betekent dat bij ongewijzigd beleid een steeds hogere afvalstoffenheffing betaald moet worden. Ondanks maatregelen van de gemeente, dalen de resultaten in de afvalscheiding al enkele jaren en dus stijgt de hoeveelheid restafval. Om deze tendens te keren zetten we ten eerste in op continu herhaalde voorlichting. Ten tweede moeten de bewoners van hoogbouw net zo makkelijk ondergrondse containers voor papier, PMD en GFT kunnen bereiken als containers voor het restafval.

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten die succesvol hun kosten terug weten te brengen en waar het scheidingspercentage is toegenomen, een vorm van Diftar hebben ingevoerd. Dat houdt in dat inwoners geen vast bedrag voor afvalheffing meer betalen, maar een bedrag dat afhankelijk is van de hoeveelheid restafval die zij daadwerkelijk naar de ondergrondse containers brengen. D66 wil dit alternatief serieus verkennen, daarbij rekening houdend met de omstandigheden van de verschillende doelgroepen die buiten hun schuld om meer restafval hebben, zoals jonge gezinnen en ouderen.

Een transparante begroting

D66 wil inwoners inzicht blijven geven in de financiële positie van de gemeente, zodat zij actief kunnen participeren bij het maken van keuzes. De jaarlijkse publieksbegroting die de gemeente opstelt over haar financiën, verdient een bredere verspreiding. Een dergelijke begroting maakt de inkomsten en uitgaven van de gemeente transparant en laat zien welk gedeelte van de begroting door de politiek is te beïnvloeden. Deze begroting wordt jaarlijks door de wethouder Financiën toegelicht waarbij inwoners en bedrijfsleven vragen kunnen stellen. Er wordt gekeken hoe inwoners meer dan nu kunnen worden betrokken.

Subsidies voor initiatieven die bijdragen aan de samenleving

D66 vindt dat met oog op de financiële situatie van de gemeente zorgvuldig moet worden gekeken naar het verstrekken van subsidies. Het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving door de gemeente is enorm belangrijk, maar deze initiatieven moeten dan wel een bijdrage leveren aan diezelfde samenleving. Bovendien moet het om initiatieven gaan die zonder deze subsidie niet levensvatbaar zijn. De steun van de gemeente aan maatschappelijke initiatieven hoeft overigens niet alleen financieel te zijn, maar kan ook in natura plaatsvinden. Denk daarbij aan het leveren van bijvoorbeeld diensten, kennis, kunde of materiaal.