Slimme en duurzame mobiliteit

D66 wil duurzame en veilige vormen van mobiliteit stimuleren die zo min mogelijk overlast voor omwonenden veroorzaken. Duurzame mobiliteit zorgt voor minder vervuiling, is gezonder voor de omgeving, stimuleert de leefbaarheid en vermindert de verkeersdruk. We geven daarom duurzame vormen van mobiliteit, zoals de fiets en het openbaar vervoer, voorrang boven de auto.

Voorrang aan fietsers

D66 wil fietsen stimuleren. Daarom moet voorrang worden geven aan de uitvoering van het fietsplan, het plan om knelpunten in fietsroutes op te lossen, en meer in het algemeen aan het verbeteren van fietspaden. Er zijn nog altijd drukke wegen waar geen fysieke scheiding is gemaakt tussen autoverkeer en fietsers. In dergelijke situaties, waar alle verkeersdeelnemers zich in hetzelfde gebied bevinden, is het verbeteren van de veiligheid voor fietsers van belang.

Scholieren zijn een omvangrijke en belangrijke groep fietsers binnen onze gemeente. We vinden het een belangrijk doel om kinderen zo vaak en zo veilig mogelijk op de fiets naar school te laten gaan en dat vraagt om goede en veilige doorgaande fietsroutes. Daarnaast zijn wij voor het uitbreiden van overdekte fietsenstallingen rondom scholen, voor zover deze zich in de openbare ruimte bevinden.

In samenwerking met onze buurgemeenten en de provincie wil D66 comfortabele en veilige fietsroutes realiseren over de middellange afstand, de zogenaamde doorfietswegen. Denk bijvoorbeeld aan de trajecten Alphen-Boskoop-Gouda, Alphen-Koudekerk/ Hazerswoude -Leiden en Alphen-Bodegraven-Woerden. Hiermee wordt de (elektrische) fiets een aantrekkelijker alternatief voor deze trajecten.

In Boskoop wil D66 rondom de Zijde een duidelijke scheiding aanbrengen tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer, waardoor fietsers en voetgangers zich hier veiliger kunnen verplaatsen.

Ruim baan voor openbaar vervoer

Om meer capaciteit op het spoor mogelijk te maken en vertragingen te voorkomen, willen we dat de gemeente de noodzaak om tot dubbelspoor te komen, met name in de richting Leiden, blijft benadrukken en zich overal waar dat mogelijk is actief voor realisatie inzet.

D66 is voorstander van meer bussneldiensten in de richtingen Den Haag, Rotterdam en Amsterdam-Zuidoost, ook buiten de spits. Deze verbindingen zorgen ook voor aansluiting op het nachtnet van de NS. Verder willen we dat alle wijken en kernen over goede OV-verbindingen beschikken; bussen zullen bijvoorbeeld ten minste eenmaal per half uur moeten rijden. Alleen op deze manier kan het openbaar vervoer een volwaardig alternatief voor de auto worden. In de huidige situatie wil D66 de bus uit het centrum van Alphen aan den Rijn weren. Busroutes die nu nog dwars door het centrum gaan, moeten als eerste in aanmerking komen voor elektrisch en kleinschalig busvervoer.

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn

Tweede oeververbinding Boskoop en tunnel in Hazerswoude-Dorp noodzakelijk

In Boskoop bestaat al lange tijd een algemeen erkend verkeersprobleem rondom de Hefbrug en de Zijde. Hiervoor is geen makkelijke oplossing te vinden, maar er moeten nu wel snel keuzes gemaakt worden. Vrachtverkeer in een woonwijk levert gevaarlijke situaties op en daarom wil D66 daar geen doorgaand vrachtverkeer meer toestaan. Daarnaast vinden we een tweede oeververbinding over de Gouwe ten noorden van Boskoop noodzakelijk, zodat de Zijde kan worden ontlast en het vrachtverkeer van de Zijde kan worden geweerd. Dit verbetert de verkeersveiligheid en vergroot de leefbaarheid.

D66 vindt verder dat de oplossing van de verkeersproblemen bij Boskoop niet ten koste mag gaan van Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebieden bij het Spookverlaat, natuurgebied de IJsvogel en het Zaans Rietveld. Dit zijn beschermde gebieden, waar geen wegen aangelegd mogen worden.

Door de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan en door de groei van Zuidplas en Zoetermeer neemt het verkeer op de Provinciale weg bij Hazerswoude-Dorp in de toekomst verder toe. D66 is voorstander van de aanleg van een tunnel in Hazerswoude-Dorp om daarmee aantasting van de leefbaarheid door het toenemende verkeer te voorkomen. We zijn tegen de aanleg van een weg door de polder aan de westkant van Hazerswoude van de N209 naar de N11. D66 is voorstander van een weg aan de zuidkant van Hazerswoude-Dorp om zo de verkeersstructuur in Hazerswoude-Dorp te verbeteren.

Veilig onderweg voor alle weggebruikers

De verkeersveiligheid in de omgeving van scholen moet goed zijn geregeld. D66 wil dat onder meer stimuleren door schoolzones: zones waar een snelheidsbeperking geldt en waar markeringen zijn aangebracht die de bestuurder attenderen op de aanwezigheid van een school. Daarnaast willen we dat de gemeentelijke diensten in de uitvoering van hun werkzaamheden rekening houden met de drukte rondom scholen bij het begin en einde van de schooldag.

Duurzame mobiliteit in het centrum

De verkeersveiligheid in de omgeving van scholen moet goed zijn D66 wil duurzame mobiliteit stimuleren en daarom zijn we tegen gratis parkeren in het centrum tenzij ondernemers dit zelf financieren, zoals bij diverse winkelcentra het geval is.

D66 is in principe voorstander van het zoveel mogelijk weren van auto’s uit het centrum. Voor noodzakelijke verplaatsingen willen we alleen elektrisch vervoer stimuleren. Bij nieuw aan te leggen parkeerplaatsen moeten daarom verplicht laadpalen worden geplaatst. Daarnaast vinden we het inrichten van een zogenaamde milieuzone nodig om vervuilend verkeer te weren uit het centrum.