Onderwijs voor iedereen

Goed onderwijs is het fundament onder een vrije samenleving waar iedereen welkom is en waar mensen hun toekomst zoveel mogelijk naar eigen inzicht kunnen vormgeven. Maar goed onderwijs en een leven lang leren zijn ook van belang in een wereld die steeds sneller verandert. Dit is de basis onder een sterke, duurzame en wendbare economie die welvaart mogelijk maakt.

Goed onderwijs dat leerlingen gelijke kansen biedt, vraagt om een krachtige investering. Het is daarom van belang dat de gemeente zorgt voor goede voorzieningen voor iedereen, waarbij de nadruk ligt op de kwetsbare groepen in onze samenleving. Ook in het onderwijs laten we niemand vallen.

Passende onderwijshuisvesting

Een passend schoolgebouw is een belangrijke voorwaarde om een inspirerende gemeenschap van leraren en leerlingen te kunnen vormen. In het voortgezet onderwijs is dit voor bijna alle schoollocaties geregeld. In het basisonderwijs hecht D66 veel waarde aan uitvoering van het Integrale Huisvestingsplan en het renoveren van schoolgebouwen. Het inrichten van een goed binnenklimaat in de klaslokalen is belangrijk, waar nodig moet hierin zo snel mogelijk worden geïnvesteerd. Daarnaast hechten we veel waarde aan een duurzame aanpak bij renovatie en verbouwing.

Op dit moment stagneert het realiseren van ‘groenblauwe’ schoolpleinen, waar meer groen en waterregulatie zijn geïntegreerd in de inrichting van het schoolplein door de betegeling zoveel mogelijk te vervangen. D66 wil deze ontwikkeling weer vlottrekken en vooruitbrengen.

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan centra, waarin het onderwijs met meerdere functies in één gebouw wordt gecombineerd, bijvoorbeeld een schoolgebouw met daarin kinderopvang, voorschoolse educatie en/of sport. Gebouwen worden daardoor optimaal gebruikt. D66 is dan ook sterk voor het combineren van functies in één gebouw en zal deze ontwikkeling blijvend stimuleren. Ten tweede is goede onderlinge samenwerking en afstemming een stimulans voor een positieve ontwikkeling van kinderen.

Professionele ondersteuning in het onderwijs

Gemeente en schoolbesturen zorgen samen voor passende ondersteuning van leerlingen en studenten in het basis- en voortgezet onderwijs en in het mbo. De gemeente draagt bij door te zorgen voor een goede samenwerking van het onderwijs met de jeugdhulp en de jeugdgezondheidszorg. D66 ziet de grote waarde van deze samenwerking en wil deze op een blijvende manier regelen.

Ondersteuning bij het ‘recht op leren’

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. D66 wil daarom voorkomen dat leerlingen uitvallen. Dat vereist dikwijls extra ondersteuning vanuit preventie en jeugdhulp. Voor leerlingen die toch (tijdelijk) niet in staat zijn onderwijs op school te volgen, hebben scholen en leerplicht de opdracht om samen met de ouders een passende oplossing te vinden.

In eerste instantie is het aan de scholen om leerachterstanden aan te pakken. Ook dat hoort bij goed onderwijs dat kansengelijkheid biedt. Maar waar dit aan de orde is, vindt D66 dat financiële problemen de inzet van noodzakelijke extra begeleiding niet mogen belemmeren. De school stelt vast welke leerlingen hun potentieel niet realiseren en waar de ouders niet bij machte zijn zelf extra begeleiding te bekostigen. Voor deze leerlingen zien we ondersteuningsmogelijkheden in het armoedebeleid.

Wanneer jongeren in het mbo zijn uitgevallen en later alsnog een diploma willen halen, vindt D66 dat zij aandacht en daadkrachtige ondersteuning verdienen bij het benutten van een tweede kans.

Versterk medezeggenschap

D66 wil dat studenten en docenten invloed hebben op hun onderwijs. Dat vraagt om aandacht voor medezeggenschap. Gemeente en schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om over leerling ondersteuning te overleggen. In dit ‘op overeenstemming gericht overleg’ vindt D66 het van belang vindt dat het versterken van medezeggenschap van ouders, leerlingen en studenten aan de orde komt.

Een leven lang leren

Jezelf ontwikkelen stopt nooit. In onze snel veranderende samenleving is het van belang dat mensen in zichzelf blijven investeren: dat geldt voor jong en oud, voor oude en nieuwe Nederlanders. In onze visie is ieder individu verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, daarbij gesteund door een faciliterende overheid. Op lokaal niveau kan de gemeente bijdragen door te zorgen voor een overzichtelijk en goed afgestemd aanbod aan voorzieningen en regelingen. Daarnaast kan de gemeente bijdragen aan bewustwording van de noodzaak een leven lang te blijven leren.

Investeren in loopbaanontwikkeling is ook om andere redenen vereist. De leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking verandert. Van werknemers wordt flexibiliteit verwacht, evenals de bereidheid vaker van baan te veranderen. Verdere stimulering van loopbaanontwikkeling en mogelijkheden voor om – en bijscholing vinden we van belang, zodat duurzame inzet van (ook oudere) werknemers mogelijk wordt. Werknemers moeten zonder belemmeringen bij kunnen leren, zodat hun kennis en vaardigheden bruikbaar blijven.

Snel Nederlands leren

Sinds 2021 heeft de gemeente wettelijke taken in de inburgering van nieuwkomers. Hiertoe behoren verplichte taallessen, inburgeringslessen en taalschakeltrajecten naar vervolgonderwijs. Een goede beheersing van de Nederlandse taal zien we als één van de belangrijkste voorwaarden om te integreren. Daarom wil D66 zich niet beperken tot het organiseren van het verplichte taalaanbod voor statushouders, maar taalonderwijs voor vluchtelingen direct na aankomst beschikbaar maken. Wanneer blijkt dat een taalachterstand het vinden van werk belemmert, willen we dat sociale instanties een passend aanbod regelen om deze achterstanden aan te pakken.

HBO-vestiging in Alphen aan den Rijn

Een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod in onze gemeente draagt bij aan diversiteit op de arbeidsmarkt. D66 ziet het als een gemis dat er geen hbo-vestiging is en daarom stimuleren en faciliteren we de komst van een dergelijke vestiging. D66 streeft naar het uitbreiden van schone werkgelegenheid, wat gewoonlijk samengaat met behoefte aan jonge werknemers met een beroepsopleiding. Ook veel ondernemers zien het tot stand brengen van een hbo-vestiging als een wenselijk initiatief. Als eerste denken we aan aansluiting op de hoogwaardige werkgelegenheid in de Greenport.

Goede aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert continu, onder meer door nieuwe technologieën en door klimaatvraagstukken. Robotisering en automatisering zijn niet te stoppen. Hierdoor zullen banen verdwijnen, maar zullen ook andersoortige banen ontstaan. Met name het beroepsgericht onderwijs zal mensen moeten voorbereiden op deze snel veranderende toekomst. Daarom wil D66 ondernemers graag betrekken bij het regelen van een goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. De EBDA kan hierbij een rol spelen.

De meeste jongeren vinden zonder al te veel problemen werk als ze van school komen. Waar nodig wil D66 bijdragen aan een betere aansluiting. Kwetsbare jongeren, zoals sommige leerlingen uit het praktijkonderwijs of uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, kunnen ondersteuning nodig hebben bij de overstap. Voor hen kan de gemeente, samen met de provincie, leerwerktrajecten inrichten, waarbij onderwijsinstellingen en bedrijven, zorginstellingen en andere relevante organisaties samenwerken.