Een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Alphen aan den Rijn moet een aantrekkelijke stad zijn om te werken en te ondernemen. Zonder bruisende lokale economie verandert Alphen in een slaapstad waaruit alle dynamiek en energie is verdwenen met als gevolg afnemende voorzieningen en verminderd woongenot.

D66 vindt het dan ook juist in deze tijd belangrijk om ondernemers te faciliteren bij datgene waar ze goed in zijn: vrij ondernemen, maar wel zo duurzaam mogelijk. Alphen aan den Rijn moet een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn voor zowel nieuwe als ook bestaande ondernemingen. De gemeente speelt hierbij een faciliterende en verbindende rol. De kern is dat niet de regels, maar de ondernemers centraal staan.

Realiseer aantrekkelijke en onderscheidende winkelgebieden.

Winkelen gebeurt meer en meer online waardoor de centra van verschillende kernen, met name de kernen Alphen aan den Rijn en Boskoop, een ander karakter moeten krijgen. Consumenten zijn toenemend geïnteresseerd in de (sociale) beleving bij het winkelen. Dat vereist een andere opzet van winkelgebieden en het vergroten van de aantrekkelijkheid door meer groen en kunst toe te voegen. Daarnaast wil D66 leegstand tegengaan en we streven naar een divers en onderscheidend winkelaanbod.

D66 vindt het belangrijk dat de verschillende wijken en kernen van Alphen aan den Rijn zoveel mogelijk een eigen, lokaal winkelcentrum hebben voor de dagelijkse boodschappen. Voorkomen moet worden dat deze winkelcentra steeds minder aantrekkelijk worden. Denk bijvoorbeeld aan de Ridderhof, waar een grote opknapbeurt niet langer uitgesteld kan worden. D66 wil dat de gemeente met de eigenaar van De Ridderhof aan de slag gaat om dit winkelcentrum aan te pakken.

Cruciaal voor een aangename winkelbeleving is een gezellige en dynamische uitstraling van de winkelgebieden. Een compact gebied, waar winkels dicht bij elkaar zijn te vinden, bevordert dit. Dit is allereerst de verantwoording van de ondernemers, maar D66 vindt dat de gemeente hierin actief kan participeren, door samen met de ondernemers een plan te maken hoe zo’n compact centrum eruit kan zien. De gemeente kan vervolgens de uitvoering van het plan faciliteren, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen aan te passen, extra groen te plaatsen en verhuizingen te faciliteren. Vrijgekomen ruimte net buiten het winkelgebied kan worden gebruikt voor woningbouw en kantoorruimte.

Efficiënt gebruik bedrijventerreinen

Binnen de gemeente is de ruimte schaars voor het vestigen van nieuwe bedrijven. Dit vraagt om een efficiënt gebruik van de bestaande bedrijventerreinen. Bedrijven die geen overlast veroorzaken, kunnen wellicht worden verplaatst naar andere locaties binnen woonwijken, zodat op de bedrijfsterreinen ruimte vrijkomt voor nieuwkomers.

Beeld: D66 Alphen aan den Rijn

Faciliteer Startups

Startende ondernemers moeten de ruimte krijgen om aan hun ideeën te werken of hun onderneming van de grond te krijgen, waar nodig met hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld door de starters te koppelen aan andere ondernemers voor praktische ondersteuning en tips, maar ook door ruimte te geven aan mensen die vanuit de bijstand of re-integratie een bedrijf aan het opstarten zijn. Bij kansrijke initiatieven kan de sollicitatieplicht voor deze mensen opgeschort worden.

Meer aandacht voor de positie van de ZZP’er

De positie van werknemers op de arbeidsmarkt is volop in beweging. Thuiswerken zal (deels) de nieuwe norm worden en het aantal ZZP’ers is sterk toegenomen. D66 wil aandacht voor nieuw ontstane behoeftes, waaronder behoefte aan flexibele werkplekken, waar mensen zelfstandig werken, elkaar ontmoeten en tot co-creatie kunnen komen. D66 is ervan overtuigd dat er kansen en ideeën ontstaan als verschillende partijen met elkaar samenwerken en elkaar ondersteunen. De gemeente ondersteunt en faciliteert, bijvoorbeeld met het subsidiëren en ondersteunen van centra zoals Iflow.

Introduceer een ondernemersloket

D66 wil dat er een speciaal loket komt waar ondernemers fysiek en online in gesprek kunnen met de gemeente. De ondernemer ontmoet hier ambtenaren met affiniteit voor ondernemen en economie die een volwaardige gesprekspartner zijn. Ondernemers die iets voor elkaar willen krijgen of ergens in vastlopen worden vanuit het loket op professionele wijze geholpen. Door het beantwoorden van vragen, het verbinden van initiatieven, het geven van advies of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een regeling van de landelijke overheid.

Verzelfstandig EDBA

Het Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is een onafhankelijke stichting die het bevorderen en stimuleren van het economische klimaat in Alphen aan den Rijn en in de regio tot doel heeft. Onder andere door maatschappelijke en economische partners gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. D66 streeft naar verdere verzelfstandiging en een geringere kwetsbaarheid van de EDBA door meer diversiteit in de inkomensstromen aan te brengen. Subsidierelaties met meerdere gemeenten, zoals met Nieuwkoop en Kaag & Braassem, zouden een verbetering zijn. D66 ziet het als een belangrijk speerpunt voor de EDBA om verdere verduurzaming in de regio en kansen voor ondernemers op elkaar af te stemmen.

Stimuleer sociaal ondernemerschap

D66 streeft naar een gemeente die sociaal ondernemerschap stimuleert en ondersteunt, met oog voor de participatie van kwetsbare werknemers Een sociaal ondernemer is een particulier bedrijf dat het maatschappelijk belang dient en financieel op eigen kracht draait. Voor de gemeente zijn sociaal ondernemers belangrijke bondgenoten in de aanpak van maatschappelijke problemen. Ze vernieuwen de samenleving en bieden innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken in gezondheid(s)(zorg), veiligheid en leefbaarheid, arbeidsparticipatie, voedsel- en energievoorziening. In de praktijk is het niet zo makkelijk sociaal ondernemen ruimte en ondersteuning te geven, het vraagt om een andere houding en aanpak dan de gebruikelijke wijze van subsidie verstrekken, aanbesteden of inkopen.

De gemeente kan bijvoorbeeld de schoonmaak laten doen door een bedrijf dat werkt met mensen met een arbeidsbeperking, of catering inkopen bij een cateraar die lokale, duurzaam geproduceerde producten verkoopt. In de aanbesteding en subsidieverlening willen we dat de zogenaamde ‘social return’ een criterium is: dat wil zeggen dat de gemeente potentiële leveranciers en instellingen toetst op hun maatschappelijke betrokkenheid. Centraal staat wat zij ‘in return’ voor een opdracht of subsidie aan de samenleving bijdragen.