Algemene beschouwingen: de bijdrage van Maurits

Vandaag staan we met elkaar stil bij de begroting met de ambities en plannen van onze coalitie voor 2024. Wij vinden het echt jammer dat we deze begrotingsbehandeling doen zonder onze eigen wethouder financiën.

Voorzichtig optimisme

Het college biedt de nu voorliggende begroting aan met gepaste trots. De fractie van D66 beoordeelt het met voorzichtig optimisme. We hebben het afgelopen jaar een traject met elkaar doorlopen wat heeft geresulteerd in een sluitende begroting voor 2024,  waarin onze ambities zijn opgenomen. Maar…, de toekomst is nog steeds ongewis en als er geen maatregelen genomen gaan worden dan komen we over een paar jaar in de problemen. 
 
Daarom beoordelen wij het komende jaar nieuwe initiatieven kritisch. Want nu het gelukt is om onze wensen in een sluitende begroting te krijgen moet de focus komen te liggen op de uitvoering. De inzet moet gericht zijn op het voorkomen van achterstanden, het op tijd bijsturen, scherp zijn op ontwikkelingen, maar bovenal op het uitvoeren en realiseren van deze plannen. 
 
In het coalitieakkoord staat dat we willen bouwen aan vertrouwen in de lokale politiek, door een betrouwbare overheid en partner te zijn. Dat willen we tevens zichtbaar en dichtbij doen en graag noem ik daarvan een aantal voorbeelden op voor ons drie belangrijkste thema’s bestaanszekerheid, duurzaamheid en participatie.

Bestaanszekerheid

Op deze plek heb ik vaak het pleidooi gehouden voor het toepassen van meer maatwerk als we het hebben over bestaanszekerheid. Elke situatie waardoor inwoners in de knel komen is anders en vraagt om een andere inzet. Daarom wil ik de wethouder graag de complimenten geven, want ze is daar echt mee aan de slag gegaan. Kijk daarvoor alleen al maar naar de ‘compensatie misgelopen toeslagen via de participatiewet voor huishoudens met een gestapelde uitkering’ en het ‘toekennen van de energietoeslag’. 
 
Maar, we zijn er nog niet. In mei heb ik duidelijkheid gevraagd over het gebruik van de minimaregelingen. De informatie hierover biedt inzicht, maar toont ook aan dat we nog veel meer kunnen doen. Dat nog veel meer inwoners recht hebben op het gebruik hiervan. Dan gaat het bijvoorbeeld om de stichting leergeld, het jeugddeelnamefonds en de regeling duurzame gebruiksgoederen. 
 
Wethouder, we hebben gezien dat ongeveer 4300 huishoudens de energietoeslag toegekend hebben gekregen. Is het een idee om deze groep met via een brief te wijzen op de voorzieningenwijzer. Wij denken dat daarmee een vrij eenvoudige eerste stap kunnen zetten om het niet-gebruik terug te dringen. Graag horen wij welke ideeën de wethouder nog meer heeft. 
 
Die ideeën zijn nodig, want in 2024 gaan we iets moois realiseren. De AlphenPas, voor elke inwoner van onze gemeente, en die iets extra’s biedt voor de groep die weinig te besteden heeft. Met de AlphenPas vergroten we de sociale participatie van onze inwoners en versterken daarmee de bestaanszekerheid. Meedoen betekent wat ons betreft ook een keer met het gezin naar de bioscoop, het zwembad of het theater. Om daardoor los te komen van de zorgen die armoede oplevert. 

Duurzaamheid

We zetten ook steeds meer stappen op het realiseren van onze duurzaamheidsambities. Bij het bouwen hebben we oog voor groen en blauw en streven we steeds meer naar het zijn van een klimaatbestendige gemeente. De operatie steenbreek zorgt ervoor dat tuinen beter om kunnen gaan met hittestress en het verwerken van water. Het realiseren van waterbuffers laat zien dat we op innovatieve wijze bezig zijn met het oppakken van de vraagstukken waar de gemeente voor staat. 

Wel hebben wij onze zorgen op onze afvalambities. Het stevig inzetten op het voorkomen van rest- en zwerfafval in combinatie met het starten van een bewustwordingscampagne klinkt mager.

Participatie

Tegenwoordig werk ik in een omgeving waar het draait om landbouw, natuur en voedselkwaliteit en daar hoorde ik gisteren de vergelijking met zaaien, verzorgen en oogsten. Dat vond ik een mooie vergelijking met het gebiedsgericht werken van de gemeente. Daar zijn we jaren geleden al mee gestart, het is niet altijd goed gegaan, maar na jarenlange inzet en aan het bijschaven van de werkwijze en het investeren in de relaties zien we de laatste weken wat de gebiedsgerichte aanpak ons oplevert. Ik roep iedereen op: ga langs bij de inwonersavonden in de diverse dorpen en wijken en zie hoe de medewerkers van de gemeente in gesprek gaan met onze inwoners over hun zorgen en wensen en welke oplossingen mogelijk zijn. 
Het is voor ons het voorbeeld hoe participatie moet werken, namelijk met elkaar in gesprek zijn en begrip hebben voor elkaars standpunt en niet altijd maar streven naar gelijk krijgen.  

Focus op uitvoering

We hebben voor nu een sluitende begroting. Met energie starten wij aan het begin van het nieuwe jaar met de opzet voor de begroting van 2025 en verder. 

Voorzitter, ik wil graag afsluiten met nogmaals de oproep tot focus op de uitvoering. We hebben namelijk veel te doen. De start van de nieuwe overheidsBV voor de Jeugdhulp komt eraan, we hebben nieuwe sporthallen nodig en er moeten meer huizen bij. Ik zou zeggen; aan de slag! Dank u wel.