Vijf richtingwijzers voor Integratie

1) Laat samenleven
centraal staan.

Integratie kan alleen succesvol zijn indien wij van burgers niet slechts integratie van een kant, maar het streven naar samenleven van Nederlanders in al hun diversiteit streven. D66 zou er goed aan doen om voortaan in haar beleid samenleven centraal te stellen. Bij samenleven staat het ontmoeten van Nederlanders met verschillende achtergronden onderling centraal. Segregatie werkt ontwrichtend voor elke samenleving. Om segregatie tegen te gaan zou er actief gestreefd moeten worden naar het elkaar ontmoeten in met name de publieke sfeer. Hiervoor zou letterlijk en figuurlijk ruimte gecreëerd moeten worden, en zou het elkaar ontmoeten vorm moeten krijgen in beleid.

2) Integratie is een vorm van emancipatie.

Als emancipatiepartij bij uitstek heeft dit thema binnen D66 altijd centraal gestaan. Echter, emancipatie omvat meer dan alleen vrouwenemancipatie en de emancipatie van LGBT. Ook de integratie van nieuwe Nederlanders in onze samenleving is in de praktijk een vorm van emancipatie. Emancipatie van bevolkingsgroepen binnen de Nederlandse samenleving, en emancipatie van het individu, zowel binnen de bevolkingsgroep zelf als binnen de samenleving. Het feit dat integratie een vorm van emancipatie is zou voor D66 reden moeten zijn om deze twee punten met elkaar te verbinden in haar beleid.

3) Burgerschap omhelst rechten, maar
ook plichten.

Op grond van het feit dat zij staatsburger zijn hebben alle Nederlanders rechten, en zijn zij gelijk voor de wet. Deze rechten zijn onvervreemdbaar. Maar naast rechten kent burgerschap als plichten, participatie is daar een van. D66 is bij uitstek een partij die van burgers meer verlangt dan alleen het volgen van onderwijs, het hebben van een baan en het betalen van belasting. D66 streeft naar actieve burgers, die binnen hun mogelijkheden actief participeren in de Nederlandse samenleving. Dit is iets wat van alle Nederlanders, oud of nieuw, gevraagd mag worden aangezien onze samenleving gedragen wordt door actieve burgers. Wij mogen daarom van mensen vragen betrokken te zijn bij het welzijn van hun wijk, woonplaats en land en zich daar actief voor in te spannen.

4) Kansengelijkheid
dient actief
nagestreefd te worden.

Volgens D66 dienen mensen niet beoordeeld te worden op basis van hun achtergrond of afkomst, maar op basis van hun capaciteiten en waar ze naartoe willen. Dit principe zou in de samenleving centraal moeten staan en het praktiseren ervan zou dan ook actief nagestreefd moeten worden. Daar waar geen kansengelijkheid is, en discriminatie optreedt, zoals bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, is een strengere aanpak nodig. Zowel in het onderwijs, als binnen de overheid en de private sector moet discriminatie actief tegengegaan worden.

4) Kansengelijkheid
dient actief
nagestreefd te worden.

Volgens D66 dienen mensen niet beoordeeld te worden op basis van hun achtergrond of afkomst, maar op basis van hun capaciteiten en waar ze naartoe willen. Dit principe zou in de samenleving centraal moeten staan en het praktiseren ervan zou dan ook actief nagestreefd moeten worden. Daar waar geen kansengelijkheid is, en discriminatie optreedt, zoals bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, is een strengere aanpak nodig. Zowel in het onderwijs, als binnen de overheid en de private sector moet discriminatie actief tegengegaan worden.

5) Laat ons uitgaan van
gedeelde waarden.

Elke samenleving heeft waarden nodig die haar burgers onderling verbindt. Wij leven in een diverse samenleving, wat het belang van verbindende waarden alleen nog maar groter maakt. Wij moeten er daarnaar om streven om hier vorm aan te geven, waarbij wat D66 betreft de waarden van de open, vrije, samenleving, de liberale democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat centraal staan. Onderwijs is voor ons het belangrijkste instrument om deze waarden uit te dragen, waarbij we ook aandacht besteden aan onze gemeenschappelijke geschiedenis en aan zaken als religie en cultuur. Ook lessen betreffende democratie en de betekenis van vrijheid en tolerantie hebben hierbij zeker een positief effect. Er zou mee begonnen moeten worden in de bovenbouw van het lager onderwijs. Verder zou ook een campagne om de ‘wijsamenleving’, en datgene wat ons onderling verbindt, verder uit te dragen wat D66 betreft zeker een positieve bijdrage aan het samenleven kunnen leveren.