Beschrijving migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Migratie zal voor dit gedeelte dan ook verbonden worden aan het motief van mensen om te migreren. Het immigratiemotief hangt samen met het geboorteland van de immigranten, echter twee migratiemotieven zijn nadrukkelijk aanwezig in het Nederlandse migratiedebat, namelijk: economische migratie en politieke migratie (vluchtelingen).

Economische migratie leidt vaak tot spanningen in de maatschappij. Regeringen worden onder druk gezet om deze vorm van immigratie aan banden te leggen. Door de enorme toestroom van vluchtelingen is het draagvlak om economische migranten op te nemen in de maatschappij aanzienlijk afgezwakt. De vluchteling kan nog rekenen op enige sympathie vanuit de maatschappij, maar de economische migrant wordt al gauw gezien als een opportunist of gelukzoeker.

Een migrant kan als vluchteling beschouwd worden wanneer deze voldoet aan de bepalingen in het Vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951:

Iedere persoon die uit gegronde angst voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of het hebben van een bepaalde politieke overtuiging zijn land van herkomst heeft verlaten vanwege deze angst voor vervolging waarvoor hij in dat land niet beschermd wordt of kan worden.”

Het meest recente voorbeeld van politieke migratie vindt zijn oorsprong in het oorlogsgeweld dat in Syrië en Irak plaatsvind, de dictatoriale vervolgingen in Eritrea en gewelddadige acties van de Taliban in Afghanistan. Op dit moment zijn er het hoogste aantal mensen op de vlucht sinds de Tweede Wereldoorlog.

Ten slotte zouden wij nog een derde motief kunnen onderscheiden, namelijk sociale migratie. Daarbij moeten wij vooral denken aan gezinshereniging.

De migratievraagstukken hebben een grote invloed op onze samenleving. Als thema-afdeling is het dan ook belangrijk om het debat omtrent migratie te voorzien van termen als ‘rechtvaardigheid’ en ‘humaniteit’. Migratie kan ook niet los gezien van de termen ‘asiel’ en ‘samenleving’. Een integrale visie is dan ook waar onze thema-afdeling naar streeft.