Vermindering van gebruik fossiele brandstoffen

Bij het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen richten we ons op de mogelijkheden bij nieuwbouw en bestaande bouw, op het bedrijfsleven, het verkeer en de gemeentelijke als organisatie. We vinden dat de gemeente niet alleen anderen moet stimuleren, maar ook zelf een voorbeeldfunctie dient te vervullen.

Woningen

Wij houden vast aan het besluit uit 2018 om in Zoetermeer nieuwbouw niet meer op aardgas aan te sluiten. We willen de bestaande bouw van Zoetermeer wijk voor wijk verduurzamen en zo mogelijk aardgasvrij maken in samenwerking met de eigenaren, startend met de woningbouwcorporaties en daarna met de andere vastgoedeigenaren, zoals VVE’s en particuliere wooneigenaren. Wij willen een verduurzaming die haalbaar en betaalbaar is.

Onze inzet:

 • Wij stimuleren het verduurzamen van bestaande woningen met beter toegankelijke informatievoorziening over technische mogelijkheden, bijvoorbeeld over woningisolatie of over hybride verwarmingssystemen (combinaties van warmtepompen en gasketels), en over subsidies voor verduurzaming.
 • Wij maken het verduurzamen van bestaande woningen mogelijk door de eigenaren hiervoor goedkope gemeentelijke leningen aan te bieden.
 • We gaan met woningverhuurders in gesprek over de mogelijkheid de investeringskosten van verduurzaming deels via een hogere huur te financieren (waarbij de huurder weliswaar meer huur betaalt, maar ook lagere energiekosten en een comfortabeler huis heeft).
 • Omdat de gezondheidseffecten van houtstook nadeliger zijn dan we tot nu toe dachten, willen we regelmatig het stookalert van het RIVM onder aandacht van de bewoners plaatsen, zodat we in Zoetermeer verstandig met hout stoken.
 • We ondersteunen en faciliteren maatschappelijke initiatieven als bijvoorbeeld de Stichting Piëzo, die mensen thuis vertelt hoe ze energie kunnen besparen.
 • Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een woninggebonden financiering van isolatiemaatregelen, speciaal voor de oudste particuliere koopwoningen in Zoetermeer, bijvoorbeeld door een revolverend fonds voor leningen of een subsidieregeling.
 • We ondersteunen bewonersorganisaties en bewonerscoöperaties bij duurzaamheidsinitiatieven, bijvoorbeeld door een jaarlijkse voucherregeling, waarbij een budget beschikbaar is voor professionele ondersteuning.

Bedrijven

Grote bedrijven hebben een milieu-investeringsplicht bij een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Wij vinden het belangrijk dat de Omgevingsdienst Haaglanden er effectief toezicht op houdt dat bedrijven deze verplichting nakomen.

Onze inzet:

 • Zoals dat ook in andere steden gebeurt, spreken we bedrijven erop aan met verduurzaming aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door Energie Akkoorden met hen af te sluiten.
 • We sporen de Omgevingsdienst Haaglanden aan om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen.

Gemeentelijke organisatie

We willen dat de gemeente de eigen bedrijfsvoering verder verduurzaamt, onder andere door een duurzaam inkoopbeleid, verduurzaming van het vastgoed, inzet van hernieuwbare energie, verduurzaming van het wagenpark en goed afval- en waterbeheer.

Onze inzet:

 • Wij kopen als gemeente nog meer duurzaam in. Als onderdeel daarvan kopen we alleen groene energie.
 • We plaatsen op de gemeentelijke panden en gemeente-afhankelijke gebouwen zoveel mogelijk zonnepanelen.
 • We realiseren voor de gemeentelijke organisatie een duurzaam afval- en waterbeheer.
 • We doen onderzoek naar lokale regelgeving die verduurzaming in de weg staat en doen voorstellen tot aanpassing.

Verkeer

We willen door het autoverkeer terug te dringen de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen beperken. Dat kan door wandelen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Wij staan achter de door Zoetermeer getekende green deal Zero Emissie Stadslogistiek, die belooft dat de winkels in het centrum van Zoetermeer vanaf 2025 zonder schadelijke emissies bevoorraad worden.

Onze inzet:

 • Wij stimuleren en faciliteren lopen, fietsen, OV gebruik en gebruik van deelauto’s. Als wijken hiervoor op het goede niveau zijn ingericht maken wij de binnenstad en woonwijken autoluw.
 • We willen dat gezinnen met een klein budget de Zoetermeerpas kunnen gebruiken bij de aanschaffing van een kinderfiets.
 • Het gebruik van deelscooters omarmen we, mits er een acceptabele oplossing komt voor het tussentijds stallen van de scooters.
 • We voeren pilots uit om ertoe bij te dragen dat Zero Emissie Stadslogistiek per 2025 ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
 • We ondersteunen initiatieven van vrijwilligers op het gebied van meting en registratie van de luchtkwaliteit op kwetsbare plaatsen in Zoetermeer.