Opwekking duurzame energie

Wij staan achter het besluit om Nederland aardgasvrij te maken en willen daarom opwekking van duurzame energie krachtig bevorderen. Wij hebben lokaal liever meer zonnepanelen dan meer windmolens.

Zonne-energie en windenergie

We willen de opwekking van elektriciteit met zonne-energie in onze stad blijven bevorderen. Daarnaast willen we de mogelijkheden onderzoeken voor het inrichten van zonneparken. Gesteund door onderzoek, zien wij naast de windmolens in Lansinghage weinig andere locaties voor windmolens in Zoetermeer.

Onze inzet:

  • Wij blijven de aanschaf van zonnepanelen stimuleren, opdat op alle daarvoor geschikte daken zonnepanelen komen. We doen dit met voorlichting, overleg, goedkope gemeentelijke leningen en subsidies, en via collectieve inkoopacties. We richten ons hierbij op alle typen onroerend goed, waaronder koopwoningen, huurwoningen, bedrijfsgebouwen, publieke gebouwen, kantoren, winkels en scholen.
  • We onderzoeken de mogelijkheden tot grootschalige plaatsing van zonnepanelen op de landbouwgronden ten noordoosten van Zoetermeer. De veenweidegebieden ten westen van de stad behouden we omwille van het recreatieve belang.
  • We behouden de drie windmolens in Lansinghage en we onderzoeken de mogelijkheid voor een vierde molen in Lansinghage. Samen met de gemeente Lansingerland onderzoeken we de mogelijkheid een molen in Bleizo te plaatsen, rekening houdend met mogelijke bouwplannen in dit gebied. We plaatsen geen windmolens in de Balij, het Westerpark en het Van Tuyllpark.

Andere stappen naar verduurzaming

We vinden het belangrijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en tijdig in te springen op innovaties op energiegebied.

Onze inzet:

  • Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden van alternatieve energietechnologieën in Zoetermeer, in het bijzonder de toepassing van waterstof en het gebruik van aardwarmte, en waar perspectiefvol initiëren we pilots.
  • We verkennen samen met netbeheerder Stedin hoe het lokale elektriciteitsnet beter kan worden afgestemd op de ontwikkeling van duurzame stroomopwekking.
  • We stellen voorwaarden aan het aansluiten op en meefinancieren de warmterotonde Zuid-Holland, het warmtenet dat gebruikmaakt van restwarmte van de Rotterdamse haven, niet alleen ten aanzien van leveringszekerheid en prijs, maar ook op het gebied van omschakeling op termijn op duurzame bronnen.
  • We ondersteunen en faciliteren organisaties, die verduurzaming in Zoetermeer concreet bevorderen, zoals de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo), die zich inzet voor het opwekken van duurzame energie en het isoleren van gebouwen, en de Stichting DuurSamen Zoetermeer, die het bewustzijn over duurzaamheid bevordert door het organiseren van manifestaties, lezingen en bijeenkomsten.