8. Ruim baan voor verkeer

Beeld: D66 Weert

Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan individuele vrijheid. De gemeente kan, als regisseur, zorgen dat verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten met oog voor zo min mogelijke negatieve neveneffecten. Weert is altijd een goed bereikbare stad geweest, maar de bereikbaarheid van de binnenstad en dorpen komt onder druk te staan. Voor Weert is goede bereikbaarheid en duurzame mobiliteit cruciaal om aantrekkelijk te zijn voor vestiging van bedrijven en om winkelend publiek aan te trekken. Ruim baan voor verkeer in een leefbare, mooie en schone gemeente.

Ruim baan voor voetgangers en fietsers

D66 wil het voor fietsers en voetgangers veiliger en makkelijker maken. Lopen is een laagdrempelige en meest voorkomende manier om te bewegen. Door het hebben van goed verlichte en obstakelvrije trottoirs en wandelpaden kan lopen gestimuleerd worden. Dit draagt bij aan de gezondheid of kan als sport worden uitgeoefend. Dit betekent dat het onderhoud aan stoepen niet mag versoberen, want dat kan voor de oudere voetgangers gevaarlijk zijn. Verder wil D66 aandacht voor veilige wandelroutes van en naar de binnenstad voor ouderen.

De fiets wordt niet voor niets het meest democratische vervoersmiddel genoemd. Het is voor vrijwel iedereen beschikbaar en bruikbaar, goedkoop, snel en je kan tot pal voor je bestemming komen. Bovendien is fietsen schoon en gezond. Voor veel gemeentelijke verkeersuitdagingen is de fiets dan ook de beste oplossing. D66 wil fietsers die faciliteiten bieden die het aantrekkelijk maken de fiets te nemen. Daarom wil D66 op alle invalswegen naar Weert vrij liggende fietspaden aanleggen. D66 wil dat óók de weggedeeltes voor fietsers bij blad- en sneeuwval zo snel en veel mogelijk vrij worden gehouden. D66 wil een royale uitbreiding van het aantal fietsbeugels/stallingen. Dit in combinatie met het frequenter verwijderen van fout gestalde fietsen. Aandachtspunt hierbij blijft de locatie station en omgeving. Vanzelfsprekend is D66 voorstander van bewaakte fietsenstallingen. D66 wil de regel ‘rechtsaf vrij’ invoeren: fietsers die rechtsaf slaan hoeven dan niet meer voor een rood stoplicht te wachten. De revitalisering van de binnenstad is een veel besproken thema. D66 vindt dat fietsen in (een gedeelte van) de binnenstad hiertoe positief kan bijdragen. Fietsen vergroot de levendigheid. D66 zet in op fietsverbindingen in de binnenstad van noord naar zuid en van oost naar west. Natuurlijk dient dit op veilige wijze te gebeuren.

De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om ook voor langere afstanden voor dit vervoermiddel te kiezen, waardoor het steeds vaker een vervanger voor de auto wordt. Hiervoor dient ook in voldoende oplaadpunten te zijn voorzien. Mensen kunnen dankzij de e-bike bovendien tot op latere leeftijd blijven fietsen. Ouderen zijn echter relatief kwetsbaar op de fiets; daar moeten fietspaden dus op berekend zijn: breed, zonder opstaande randen of paaltjes. Door gebruik te maken van nieuwe technologie worden fietspaden op een duurzame wijze veiliger. Innovatieve ontwikkelingen moeten leiden tot verlichte fietspaden zonder gebruik te maken van traditionele verlichtingssystemen.

Snelle hoogwaardige fietsverbindingen

D66 vindt dat regionale verbindingen tussen steden als één verbinding beschouwd moeten worden en vindt dan ook dat op die verbindingen snelfietsroutes gerealiseerd zouden kunnen worden. Deze snelfietsroutes hoeven niet nieuw aangelegd te worden; het kunnen ook bestaande verbindingen zijn die beter en sneller worden gemaakt. D66 wil dat de provincie Limburg als onafhankelijke partij de regie neemt en ervoor zorgt dat de verschillende andere wegbeheerders hun beheer op elkaar afstemmen. Zo worden barrières, wegversmallingen en verkeerslichten op snelfietsroutes voorkomen. De aankomende snelfietsverbinding tussen Weert en Nederweert is hier een voorbeeld van.

Openbaar vervoer

In Weert en tussen de omliggende gemeenten zou het openbaar vervoer een uitstekende manier van reizen moeten zijn. Zou, want er zijn nog een aantal verbeterpunten mogelijk. D66 vindt daarom dat belemmeringen moeten worden weggenomen. Anders vallen mensen terug op het gebruik van de auto of blijven thuis. De buslijnen die momenteel door Weert lopen zijn passend voor de gemeente. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden moet de gemeente Weert er bij de vervoerder op aandringen om de bus op de trein en schooltijden af te stemmen. D66 staat positief tegenover het verbeteren en makkelijker maken van het reizen met het openbaar vervoer voor de inwoners in Midden-Limburg. Een intercitystation blijft voor Weert ten alle tijden behouden. De binding en verbinding met het Belgische achterland moet verstevigd worden. D66 zou graag zien dat de buslijn Weert-Maaseik hersteld wordt en er een buslijn Weert-Hamont-Neerpelt komt als voorloper van de treinverbinding Hamont-Weert. Goederenvervoer over de IJzeren Rijn is en blijft daarbij voor D66 onacceptabel.

Een toegankelijke stad, ook voor auto’s

Verkeer moet vooruit kunnen. Door allerlei onsamenhangende verkeersremmende maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten, is langzamerhand het tegendeel bereikt. De doorstroom stagneert, waardoor de onveiligheid juist toeneemt. D66 vindt 30-kilometerzones en verkeersremmende maatregelen in woonwijken en straten nabij scholen en plekken waar kleine kinderen spelen essentieel. Echter, nutteloze drempels op andere wegen is D66 liever kwijt dan rijk. Drempels op doorgaande wegen leiden tot schijnveiligheid.

D66 pleit voor het herinrichten van deze wegen, waarbij er andere manieren worden ingezet om de snelheid te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het ‘beklinkeren’ van wijk- en dorpskernen. D66 wil dat het wegbeeld past bij de toegestane snelheid, zo heeft Weert ook enkele wegen waar best harder gereden kan worden dan nu is toegestaan. Ter verbetering van de doorstroom van het verkeer moeten verkeerslichten beter op elkaar worden afgestemd.

Waar mogelijk is D66 voorstander van parkeeroplossingen die auto’s van de openbare straat in onze wijken halen; ondergronds, op eigen terrein, binnen of buiten het centrum. Parkeertarieven voor inwoners en bezoekers zijn geen middel om de gemeentekas te vullen. Het is een middel om automobilisten te motiveren om verantwoord gebruik te maken van de openbare ruimte en om andere negatieve bijeffecten tegen te gaan. Wat D66 betreft is met het huidige parkeertarief het maximum bereikt. D66 pleit daarom voor het bevriezen van de parkeertarieven tot 2026 en het experimenteren met andere, goedkopere tariefstellingen op dalmomenten.

Veilig verkeer

D66 vindt dat het voor inwoners duidelijk moet zijn hoe zij gevaarlijke (verkeers)situaties kunnen melden en hoe de gemeente hiermee omgaat. Weert kent een aantal plaatsen waar de verkeersveiligheid echt een probleem is. D66 wil deze nu aanpakken. Weert moet terughoudend zijn met het aanleggen van nieuwe rotondes. Ze kunnen functioneel zijn, maar als ze te kort achter elkaar worden aangelegd, werken ze verkeersremmend. Bovendien zijn ze gevaarlijk voor fietsers. Weert moet streven naar uniforme voorrangsregels op rotondes. De aansluiting van het parkeerdek bij AH op de Wilhelminasingel is onveilig voor zowel auto’s als voetgangers en fietsers. Hier kruisen zich te veel stromen. D66 wil dat dit punt een andere inrichting krijgt.

Zwaar vrachtverkeer in woonwijken is voor D66 niet langer acceptabel. D66 vindt dat de aankomende periode bekeken moet worden hoe het landbouwverkeer veilig en in goede balans met de omgeving van dorpen en buitengebied kan plaatsvinden. Verkeerscontroles van de politie vinden vaak plaats op plekken waar de verkeersveiligheid niet in het geding is. Dan is het dus gewoon een bonnenjacht. Dat kan anders: controleer op plaatsen waar het er echt toe doet. Bijvoorbeeld op de Maaseikerweg of Maaslandlaan.

D66 blijft pleiten voor een actieve houding van de gemeente Weert om samen met de provincies Limburg en Brabant bij het Rijk te pleiten voor de aanpak van de fileproblematiek van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Verbreding blijft een van de mogelijkheden.

De Kempen en West-tangent (Boshoven)

Er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de Ringbanen in de nabije toekomst dichtslibben. Dit zal eerst nader onderzocht moeten worden. Als de West-tangent toch noodzakelijk blijkt te zijn, dan zal deze weg verantwoord moeten worden aangelegd met zoveel mogelijk behoud van het vrije landschap zonder overlast voor de inwoners van Vrakker-West en Boshoven. D66 is voorstander van een tracé dat tussen de Kempenweg en de A2 zoveel mogelijk direct langs de spoorlijn naar Eindhoven ligt. Dit legt het minste beslag op ruimte, is het goedkoopste en biedt mogelijkheden voor geluidswering van spoor en weg in één keer.