1. Onderwijs is toekomst

Beeld: D66 Weert

D66 is de onderwijspartij van Nederland. Niet voor niets zijn veel docenten en betrokken ouders D66-lid. Onderwijs is cruciaal voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Dat maakt onderwijs dé duurzame investering voor de toekomst. Daarom maakt D66 zich al jaren hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor
iedereen, ook in onze gemeente.

Van kinderopvang tot beroepsonderwijs

Weert kent gelukkig een breed aanbod aan scholingsmogelijkheden: van kinderopvang tot beroepsonderwijs. Maar dat gaat niet vanzelf. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat dit aanbod behouden moet blijven, maar onze partij wil een rijke schooldag voor ieder kind. D66 vindt dat de gemeente alle kinderen moet zien te bereiken, ook die kinderen uit gezinnen die geen gebruik maken van voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen met een taalachterstand, maar ook die met een sociale achterstand. Dit betekent dat de gemeente moet zorgen voor goede voorschoolse educatie bij de kinderopvang.
 
D66 wil basisscholen waar mogelijk behouden voor elke wijk of dorp. Ze spelen een cruciale rol in het leefbaar houden van de omgeving. Het is een ontmoetingsplaats. Een voorbeeld hiervan is de basisschool in Altweerterheide. Om efficiënt om te gaan met de gebouwen moeten onderwijsvoorzieningen daarom ook zoveel mogelijk worden ingericht dat ze ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden voor de wijk of het dorp. Initiatieven hiervoor komen in de eerste plaats vanuit de buurten en scholen zelf, daartoe uitgenodigd door de gemeente. Scholen bieden ruimte aan meer dan leslokalen alleen. Waar mogelijk is er ook ruimte voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, sport, cultuur en welzijn. Scholen zijn zo breed als mogelijk c.q. wenselijk.
 
Het voortgezet onderwijs is in Weert ruim voldoende aanwezig. D66 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat er een goede samenwerking is met en tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, jeugd(zorg)- en onderwijsteam en uiteraard ouders en jeugdigen, om kinderen en jeugdigen het beste onderwijs te geven. Een tienerschool kan bijdragen aan een goede overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs.
 
Het mbo-aanbod in Weert kan beter. Samenwerking tussen vmbo / vo en mbo moet leiden tot een breder aanbod van mbo-onderwijs in Weert. Het 6-jarig VMBO-MBO programma techniek op het Kwadrant is hier een voorbeeld van. D66 vindt dat er kansen liggen om de samenwerking te versterken en uit te bouwen naar andere sectoren. Het bedrijfsleven is hierbij een essentiële schakel.  
 
D66 wil dat MKB-ondernemers in de regio de kans krijgen om invloed te hebben op de praktijkvakken van het vo, vmbo en mbo. Zij weten immers waar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd. D66 wil dat de gemeente actiever samenwerkt met scholen en het bedrijfsleven voor goede voorlichting aan scholieren over baankansen van opleidingen. Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kan hier met kennis een bijdrage in leveren.
 
Ook voor het vestigen van hbo-onderwijs zijn er kansen. D66 vindt dat er in Weert plek is voor dergelijke instellingen. Een op de vier mbo studenten stroomt namelijk door naar het hbo. Voor D66 een logische aanwinst om jongeren aan Weert stad te blijven verbinden. D66 wil samen met schoolbesturen het aanbod verbreden en/of verbeteren.
 
Het is belangrijk om in gesprek te blijven met het onderwijs. Vooral om ook inzicht te krijgen in de eventuele ontstane achterstanden door corona. D66 wil ervoor zorgen dat deze achterstanden weggewerkt kunnen worden. Om dit te bereiken moet de gemeente met diverse lokale instellingen in gesprek gaan en komen tot concrete acties. D66 wil daarnaast het initiatief nemen om alle schooldirecties minstens een keer per jaar uit te nodigen voor een gesprek met de gemeenteraad, om direct van hen te horen waar ze tegenaan lopen en wat de gemeente beter kan doen om de scholen te faciliteren om het beste onderwijs te geven.

Passend onderwijs

D66 wil dat het passend onderwijs aansluit op de (jeugd)hulp. Ons uitgangspunt is dat het individuele kind en het gezin de beste begeleiding krijgt. Hoe we gemeentelijke taken organiseren en financieren mag geen belemmering zijn. Daarom gaan we slimme verbindingen maken tussen passend onderwijs en (jeugd)hulp. Een Familieschool zou een passende oplossing kunnen zijn. D66 wil tijdig geïnformeerd worden over ontwikkelingen in het passend onderwijs, zodat bijsturen kan als dat nodig is. Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten. D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis.

Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid

Voor D66 hebben voldoende begeleiding in de klas, kleinere klassen en oplossingen voor thuiszitters hoge prioriteit, ook om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het is van groot belang dat de gemeenteraad zicht heeft op de uitvoering hiervan. D66 wil dat jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Ook moet voorkomen worden dat leerlingen een verkeerde keuze maken in hun vervolgopleiding of werk, omdat zij onvoldoende kennis hebben van de opleiding die zij gaan doen of het werk wat daarbij hoort. Door samen te werken met scholen en bedrijven in de regio kunnen leerlingen vroegtijdig en gedurende een langdurig traject hun talenten ontdekken en bedrijven leren kennen waar zij deze talenten kunnen inzetten. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. D66 wil dat de gemeente goed samenwerkt in de uitvoering van de leerplichtwet en regionaal meld- en coördinatiefunctie als een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een ROC, in meerdere gemeenten is gevestigd. We voelen ons verantwoordelijk voor onze jongeren, niet alleen tot aan onze gemeentegrens.

Ieder kind moet veilig naar school kunnen. Het liefst te voet of met de fiets. Met eenvoudige verkeersingrepen in de buurt van scholen kan veel leed voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van zebrapaden bij basisscholen in wijken en kerkdorpen. Het vraagt ook om een gedragsverandering bij ouders of verzorgers in het brengen en halen van leerlingen. D66 vindt dat samen met ouders, school en wijkraden gezocht moet worden naar oplossingen op maat. Een analyse van de schoolomgeving, verlichtingsacties en een fietsencontrole op school leveren een bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

D66 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. Schoolgebouwen dienen te voldoen aan de eisen van deze tijd. Denk hierbij ook aan de luchtkwaliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting, voor nieuwbouw en kan voorwaarden verbinden aan subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in huisvesting. D66 wil deze investeringen doorzetten. D66 wil duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken.

Investeren in kansen voor vluchtelingen is van groot belang. Om mee te doen in de samenleving moet je de taal spreken om daarna mee te doen op de arbeidsmarkt. Zij verdienen een kans. Bovendien kunnen we op deze manier voorkomen dat nieuwkomers in de bijstand belanden; dit is behalve rechtvaardig een verstandige investering. Nieuwkomers waaronder ook statushouders en internationale werknemers moeten zo vroeg mogelijk intensief ondersteund worden en kennis maken met Weert. We willen dat iedereen zo snel en zo maximaal mogelijk kan meedoen aan onze samenleving.

De aanpak van laaggeletterdheid moet de komende periode worden versterkt. Laaggeletterdheid betekent dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid ontstaat door een combinatie van factoren en het heeft gevolgen voor werk en participatie, gezondheid, armoede en schulden en het gezin. De gemeente speelt wat D66 betreft een belangrijke rol om laaggeletterdheid integraal vorm te geven.