6. Investeren in een sportieve omgeving

Beeld: D66 Weert

Investeren betekent niet alleen het hebben van een (financieel) aandeel in het bouwen van een accommodatie of het inrichten van de openbare ruimte, maar ook het bevorderen van sporten en bewegen op school, het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en, uiteraard, het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport. D66 wil dat mensen zich ontwikkelen. Als individu maar ook als onderdeel van de samenleving. We willen hier een positieve bijdrage aan leveren door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Het is gezond, het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Het brengt mensen samen en zorgt voor gelijke kansen. Sport is maatschappelijk goud en versterkt onze economie, want het draagt bij aan het goed kunnen presteren op school, op het werk en in het maatschappelijk leven. D66 is voorstander van een multidisciplinaire benadering van sport.

Onderwijs en sport

D66 stimuleert sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle kinderen gekoppeld aan het onderwijs waardoor geborgd wordt dat alle kinderen worden bereikt. Zowel binnen het lesprogramma als aansluitend op de lessen en (continu)roosters, buiten schooltijd. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat elk kind op de basisschool via Swim to Play leert zich in het water te redden. Jongeren tussen de 14 en 18 jaar blijken vaak af te haken als het gaat om sportdeelname. Het is daarom belangrijk de groep van 10 tot 14 jaar, die de overgang meemaakt van basisschool naar middelbare school, te stimuleren te blijven sporten. Denk hierbij aan de inzet van sportgames; een combinatie van gamen en dansen. D66 vindt dat leerlingen van 14 tot 18 jaar extra aandacht verdienen omdat in deze groep relatief veel leerlingen voorkomen die niet sporten met alle negatieve gevolgen van dien.

Georganiseerde en ongeorganiseerde sport

D66 ziet een verandering in de behoefte van veel, met name volwassen, Nederlanders om buiten verenigingsverband te sporten en actief te bewegen. Alleen of met anderen en op een tijdstip dat het uitkomt. D66 wil dat de gemeente hier actief op inspeelt. D66 wil dat de gemeente de ongeorganiseerde sport en de commercieel georganiseerde sport, net als de meer traditioneel georganiseerde sport, betrekt bij overleg en raadpleging over op te stellen lokaal sportbeleid. Partijen die er in slagen door nieuwe initiatieven meer mensen aan het bewegen te krijgen, moeten daarvoor beloond worden. D66 wil een subsidiestelsel dat rondpompen van geld voorkomt en dat nieuwe initiatieven van verenigingen stimuleert en ondersteunt. De gemeente Weert en verenigingen ontwikkelen samen innovatieve en doelgroepgerichte producten. De gemeente richt hiervoor een sportinnovatiefonds op zodat initiatieven ook van de grond kunnen komen. De gemeente stimuleert verenigingen om een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving. Samenwerking tussen verenigingen moet gestimuleerd worden. Wanneer verenigingen op vrijwillige basis samen gaan werken mag hier best een beloning tegenover staan. D66 wil actief initiatieven vanuit sportverenigingen ondersteunen die bijdragen aan duurzaam en toekomstbestendig sportpark zoals bijvoorbeeld `Open Park Weert’.

Sportverenigingen drijven op vrijwilligers. D66 wil gerichte ondersteuning door begeleiding, scholing en natuurlijk ook waardering vanuit de gemeente. D66 wil vermindering van de administratieve lastendruk bij besturen van sportverenigingen door minder papieren rompslomp en een vereenvoudigde regelgeving. Het is dan ook logisch dat D66 kiest voor multifunctioneel gebruik van accommodaties. Insteek is gezamenlijk gebruik van accommodaties. Dit is niet alleen financieel interessant. Ook zorgt gecombineerd gebruik voor nieuwe creatieve ideeën en vormen van samenwerking. Samenwerking kan worden gezocht met zorg- en welzijnsorganisaties.

Topsportgemeente Weert: uitblinken door prestaties

Met goede verenigingen voor breedtesport, topsportverenigingen voor basketbal, volleybal en turnen, een paardencentrum, een topsporttalentschool (VO-school voor topsporters) heeft Weert een groot aantal voorzieningen die samen ‘goud’ kunnen opleveren. Goed presterende topsporters en aansprekende evenementen zijn een visitekaartje voor Weert. Ze dragen bij aan de identiteit, zijn een inspiratie voor jongeren en genereren economische activiteit. D66 wil de sport in Weert bundelen en als instrument voor citymarketing inzetten. Weert is een stad van paardensport, basketbal, volleybal en turnen. D66 wil dat de gemeente dit actief uitdraagt. D66 wil dat de topsportorganisaties van Weert beter gaan samenwerken, ook met de bijbehorende talentencentra. Dit onder regie van de gemeente. Topsportverenigingen en hun opleidingsteams verdienen ondersteuning. De topsportverenigingen stellen zich op als ambassadeurs voor de gemeente Weert binnen de citymarketing. Natuurlijk verzorgen zij ook gratis clinics op Weerter onderwijsinstellingen.

Sport en bewegen: dicht bij huis voor en door iedereen

D66 wil aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook pumptrackbanen, skateplekken, basketbalpleintjes, playgrounds en Cruyff courts. Vooral aan voldoende veilige, schone groene parken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden. Dit kan zelfs gecombineerd worden met E-gaming. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen. Nog niet voor iedereen is het gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. D66 wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen.