5. Een stad voor ondernemers en innovatie

Beeld: D66 Weert

D66 gelooft dat goede banen zorgen voor zelfredzame en participerende inwoners en een dynamische stad. D66 wil van Weert een laboratorium maken voor innovatieve producten en
diensten, bij voorkeur door eigen ondernemers in de maakindustrie. Om de toekomstige economische ontwikkeling van Weert te versterken zal de komende jaren geïnvesteerd moeten worden.

Ideaal ondernemersklimaat en werkgelegenheid

D66 wil een zo ideaal mogelijk klimaat voor ondernemers in de gemeente en een goede economische groei. We geloven in ondernemers die werkgelegenheid en meerwaarde creëren én die hart hebben voor hun omgeving. Dergelijke ondernemers en bedrijven gaan we de komende jaren extra ondersteunen en benaderen voor samenwerkingsprojecten. Daar waar mogelijk wil D66 dat de gemeente lokale ondernemers steunt door hun producten en diensten in te kopen.

Lokaal ondernemerschap

In onze gemeente wonen veel mensen die elders werken. Weert ontwikkelt zich als middelgrote gemeente steeds meer naar een woongemeente waar de diversiteit aan banen afneemt. D66 vindt de vermindering van diversiteit aan werkgelegenheid onwenselijk. De coöperatieve economie, of wijeconomie, is de economie van mensen onderling, van zzp’ers en coöperaties. Kortom, de economie die past bij Weert, Tungelroy, Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Laar en die past bij de basisprincipes van D66.

We willen de komende periode een sterke aanpak op lokaal ondernemerschap, omdat we geloven in de kracht van mensen. Ook wil D66 een starterscampus met als speerpunten de senioreneconomie, duurzame technologie, creatieve industrie en ICT. Hiervoor is voldoende leegstand beschikbaar.

Minder regels en betere dienstverlening

D66 wil minder regels voor ondernemers en zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over benodigde vergunningen. Ook voor inwoners bij aanvragen voor (bouw)vergunningen moet maatwerk toegepast kunnen worden. We gaan de nieuwe Omgevingswet gebruiken om dit te realiseren. Allereerst in onze eigen omgevingsvisie en daarna in onze plannen en verordeningen. D66 hanteert de vuistregel dat elke regel zijn (oorspronkelijke) doel moet dienen en dat we overbodige regels schrappen. Het gemeentelijke ondernemersloket moet van D66 optimaal werken en zich continu door ontwikkelen om aan de vraag van ondernemers te kunnen voldoen.

Bedrijventerreinen en parkmanagement

D66 steunt ondernemers die hart hebben voor de stad en de regio. Ondernemers die samenwerken aan de kwaliteit van een bedrijventerrein of andere werklocaties kunnen op onze steun rekenen. Denk hierbij aan verduurzaming van gebouwen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Wat voorop moet staan is een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Wij vinden dat de gemeente actief moet samenwerken met ondernemers, onder andere op het vlak van parkmanagement.

Weerter binnenstad

In een tijd dat consumenten steeds meer via internet hun aankopen doen en dat de concurrentie tussen gemeenten als beste ‘stad’ heviger wordt, is Weert nog steeds te veel naar binnen gekeerd. D66 vindt, dat de gemeente niet op de stoel van ondernemers moet gaan zitten. D66 wil dat de gemeente samen mét de binnenstadondernemers een heldere visie op Weert als stad formuleert. De eerste stappen hiervoor zijn gezet in het kader van Citymarketing. D66 wil dat Weert zich duidelijk gaat profileren. D66 pleit dan ook voor een totaalconcept waarbij de culturele en toeristische functie van de binnenstad wordt meegenomen. D66 ziet functievermenging (‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Tot slot wil D66 de binnenstad een impuls geven door actief op zoek te gaan naar innovatieve winkelformules met bestaande winkeliers.

Samenwerken binnen Weert

D66 staat voor samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen bij de economische ontwikkeling van Weert. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. We gaan niet enkel vanuit de gemeente banden aanhalen met buitenlandse steden en regio’s, maar doen dat enkel als onze ondernemers en onderwijsinstellingen daar ook profijt van hebben. D66 wil van Weert een laboratorium maken voor innovatieve producten en diensten, bij voorkeur door eigen ondernemers in de maakindustrie.

Samenwerking met Eindhoven

Eind 2016 is de regio Eindhoven erkent als de derde mainport van Nederland, naast het havencomplex in Rotterdam en de regio Amsterdam. Hierdoor worden enorme investeringen gedaan rondom Eindhoven. Wij vinden dat Weert véél meer kan halen uit de ligging die we hebben ten opzichte van Eindhoven.

Samenwerken in de regio

Sommige thema’s overstijgen de grenzen van het Land van Weert: sociaal domein, zorg, veiligheid, economie, natuur, wonen en bedrijventerreinen. Deze thema’s vragen om intensieve afstemming in een grotere regio. De plaatsen in het Land van Weert zijn van oudsher met elkaar verbonden. Dit maakt het Land van Weert een logische schaal van intensieve samenwerking. D66 vindt het belangrijk dat het duidelijk is op welk niveau over welke thema’s wordt samengewerkt. Dat zorgt voor een herkenbaar openbaar bestuur. Niet tien verschillende samenwerkingsverbanden met telkens een andere samenstelling, maar één duidelijk verband. Gemeenten in deze regio moeten elkaar niet beconcurreren en vliegen afvangen, maar de handen ineen slaan. Samenwerking vindt onder andere plaats op het niveau van Midden-Limburg, Noord-Limburg, Limburg en Brabant. Om mensen aan het werk te hebben en te houden, maakt het minder uit waar een bedrijf zit. Als het maar in de regio is. Daarom is een goede samenwerking met een gezamenlijke visie belangrijk om te voorkomen dat men elkaar beconcurreert op bijvoorbeeld de acquisitie van bedrijven. Nieuwe grootschalige bedrijventerreinen zijn voor D66 niet nodig. Er is voldoende capaciteit op de bestaande terreinen. Inbreiding gaat voor uitbreiding, omdat we hiermee de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen versterken. D66 is voorstander van een open blik. Kijken waar de kansen liggen. In Limburg, in Zuidoost-Brabant of over de grens. Niet voor niets is ons motto: “Denk en handel internationaal”.