4. Weerter cultuur en cultuur in Weert

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Kunst en cultuur bevorderen het welbevinden van mensen en dragen bij aan de kwaliteit van de plaatselijke samenleving. Weert kent een rijk cultureel verenigingsleven en daarnaast enkele professionele instellingen. Al deze organisaties en makers houden Weert aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers én als vestigingsgemeente. Daarom is D66 voor een sterk en gericht inzetten van cultuurbeleid. Waarin ruimte is voor culturele ontmoetingen en de historie van de stad. Een beleid dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en zo bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

Zuinig op het verleden

De afgelopen decennia is er veel van historisch Weert verloren gegaan. Niet alleen zijn hierdoor talrijke monumentale gebouwen verloren gegaan, maar met deze bebouwing is ook een stuk sfeer verdwenen. D66 zou deze sfeer graag laten terugkeren in de binnenstad. Zodat de Weertenaar trots is op zijn/haar omgeving en historie. Om dit kracht bij te zetten, wil D66 zich inspannen om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het aanlichten van monumenten, ook buiten de binnenstad zoals bijvoorbeeld de Keenter Kerk. D66 wil bij elke herontwikkeling in de binnenstad kansen benutten om historische structuren terug te brengen. Dit gecombineerd met een versterking van de groenstructuur in de binnenstad en terughoudendheid met reclames aan winkelpanden. Weert moet zuinig zijn op haar verleden. Ook op haar dialect. De oprichting van taalmonument Weerter dialect met daaraan gekoppeld een ideeënwedstrijd voor de uitvoering hiervan, lijkt D66 een goed initiatief.

Met het oog op de toekomst

D66 wil dat ieder kind kennis maakt met cultuur. Door een kunst en cultuureducatiepakket komen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in aanraking met diverse vormen van kunst en cultuur. Dit pakket moet echter vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd zijn. D66 wil dat elke basisschoolleerling een ‘strippenkaart’ krijgt, die recht geeft op één jaar gratis lidmaatschap/toegang
tot een culturele instelling of vereniging. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat iedereen in aanraking komt met kunst en cultuur. D66 wil makers en professionals de ruimte geven om doelgroepen zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers te bereiken. Om deze doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij en culturele sector zelf komen.

Kloppend cultureel en kunstzinnig hart voor, door en met makers

Iedereen zou moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur, van opera tot urban en van festivals tot kamermuziek. In de (binnen)stad is ruimte voor verschillende culturele organisaties, zoals Theater de Huiskamer, RICK en de Bierbrouwerij en worden culturele activiteiten georganiseerd zoals het Cultureel Lint. Cultuur is niet alleen een middel, maar vooral ook een doel. Het maakt het leven de moeite waard: muziek, film, toneel, beeldende kunst, literatuur etc.. Het is waarneembaar, geeft weer waar de mens mee bezig is en wie we zijn. Door cultuur genieten mensen, worden ze uitgedaagd na te denken en ontstaat verwondering. Maar zonder makers, geen cultuur. Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. Wij staan voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken. D66 wil zich hard maken voor een ontmoetingsplek in Weert waar het mag bruisen van cultuur: waar geëxposeerd wordt, lezingen en culturele activiteiten worden gehouden en waar culturen worden samengebracht. D66 wil dat er een kloppend cultureel en kunstzinnig hart ontstaat door, voor en met makers.

Stimuleringsfonds voor festivals en evenementen

Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals en evenementen. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van bijvoorbeeld muziek of
toneel. Voor veel kunstenaars zijn festivals een kans om hun werk aan een groot en divers publiek te laten zien. Voor dat publiek zijn festivals een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst en cultuur. D66 vindt het daarom belangrijk dat festivals de ruimte krijgen. Het evenementenbeleid in Weert moet beter. Ook hier moet de gemeente initiatiefnemers met lef en durf belonen. Grotere en kleinere evenementen leveren een positieve bijdrage aan het imago van Weert en zorgen indirect voor werkgelegenheid. D66 wil evenementen dan ook facilitair ondersteunen. Nieuwe initiatieven kunnen gedurende drie jaar rekenen op financiële ondersteuning om daarmee een kansrijke start te maken. De gemeente stelt hiervoor een stimuleringsfonds in.

Theater

Weert is een stad met een regiofunctie. Daarbij hoort een theater dat past bij de maat en visie van de stad. D66 is zeer tevreden over het huidige theater, maar wil wel een theater dat met de tijd blijft meegaan en waar verenigingen op een betaalbare wijze gebruik van kunnen blijven maken. Cultuur, en dus ook een theater kost nu eenmaal geld.

De Bosuil

Muziekcentrum De Bosuil professionaliseert. Met deze voorziening heeft Weert wellicht het mooiste kleinschalige podium van Zuid-Nederland. Deze locatie leent zich voor meer dan muziek alleen. D66 wil dat MC De Bosuil uitgroeit tot een trendsetter en hierbij samenwerkt met het aanwezige kunst en culturele verenigingsleven. Samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven, met name gericht op de participatie van jongeren, moeten extra ondersteund worden.

Museum W

In februari 2020 is gestart met een grootschalige verbouwing om het museum te renoveren. Begin 2022 zal het museum gereed zijn. Monumentale historische elementen zijn weer zichtbaar gemaakt en het pand is van een compleet nieuwe museuminrichting voorzien. D66 vindt dat het museum de tijd en rust moet krijgen om zich te profileren. D66 is groot voorstander van een programmering van het museum waar ook hedendaagse kunst- en cultuuruitingen worden betrokken die de zintuigelijke beleving van het verhaal versterken.

De Lichtenberg

Het rijksmonumentale complex de Lichtenberg heeft een grote architectonische, cultuurhistorische, ruimtelijke en geschiedkundige waarde voor Weert. Het monument is gebouwd tussen 1954 en 1961. Karakteristiek voor deze periode zijn, vanwege de toen bestaande schaarste, onder meer de materiaalkeuze en stedenbouwkundige opzet. Deze werden vaak gekenmerkt door soberheid en eenvoud, maar ook door vernieuwing. D66 vindt dat het complex hersteld moet worden zodat het theater weer actief gebruikt kan worden. We zouden het mooi vinden als ook De Lichtenberg een “kalender” met optredens en voorstellingen voor het zomerseizoen aanbiedt: een programmering met regionale, maar ook (inter)nationale topartiesten. Uiteraard kan het Munttheater hier ook een rol in vervullen.