3. Prettig wonen en leven

Beeld: D66 Weert

Weert is de stad van de toekomst. Wij willen dat Weert zich verder ontwikkelt tot stad voor jonge gezinnen met alle bijbehorende voorzieningen. Goede onderwijsvoorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, staan in onze visie centraal. D66 vindt dat Weert ook aantrekkelijk moet blijven voor toekomstige generaties. Dat doen we door te zorgen voor wijken en dorpen die veilig en schoon zijn. Door een evenwichtig woningbouwprogramma en door wegen, groen en speelplekken goed te onderhouden.

Een andere visie op wonen

D66 vindt dat er in Weert voor iedereen in iedere levensfase een passende woning te vinden zou moeten zijn, óók voor toekomstige inwoners. D66 wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent ook dat in de keuzes rekening gehouden wordt met demografische, economische en landelijke ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing, maar ook arbeidsmigratie.

D66 is van mening dat bij woningbouw het accent ligt bij inbreiding en transformatie, maar (grootschalige stedelijke) uitbreiding wordt niet uitgesloten. Landschap moet behouden blijven en wijken moeten leefbaar blijven. D66 vindt dat bij woningbouw twee soorten voorrang hebben: starterswoningen en grondgebonden woningen (huis met tuin). Starterswoningen omdat Weert een stad moet zijn die aantrekkelijk is voor jong talent en waar onze eigen jeugd na hun studie of opleiding naar terugkeert vanwege het aantrekkelijke woon- werk- en leefklimaat. Bij grondgebonden woningen vindt intelligente schakeling van woningen plaats zodat bespaard wordt op bouwkosten en grondgebruik. Bij sloop en vervangende woningbouw wil D66 niet alles weer volbouwen. D66 pleit voor ‘groen voor rood’ en natuur inclusief bouwen.

Onze partij is niet op voorhand tegen hoogbouw in Weert. Maar er moet wel vraag naar zijn. Wanneer er nieuwe hoogbouw gerealiseerd wordt, moet dit passen bij het straatbeeld in de omgeving. Het uitgangspunt is dat wat er gebouwd wordt, een kwalitatieve bijdrage levert aan de uitstraling van Weert. Op de boerderijen rond Weert wonen vaak nog verschillende generaties bij elkaar. Soms is splitsing van een woning een goede oplossing voor de oudste generatie om toch thuis te kunnen blijven wonen of kunnen andere gebouwen op het erf worden getransformeerd. D66 is hier voorstander van en wil dat de gemeente actief zoekt naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande gebouwen en flexibel omgaat met de bestemming.

D66 wil meer ruimte voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses, off-grid wonen, cpo en (zorg)gemeenschappen en tijdelijke woonoplossingen om de huidige woningnood te verzachten.

Schone straten, mooie wijken en dorpen

Het onderhoud van wegen, het straatmeubilair, speelplekken en het groen verdienen continu de aandacht en op sommige plekken een impuls. Het wegdek in Weert is op sommige plekken een gatenkaas. D66 wil voorkomen dat er in de toekomst weer inhaalslagen nodig zijn voor het onderhoud van de openbare ruimte. Stoepen moeten worden recht gelegd en het straatmeubilair moet deels worden vervangen of herplaatst. Ook moet er zoveel als mogelijk gezorgd worden voor op- en aflopende trottoirs. Daarna reserveert de gemeente geld om alles op niveau te houden.

D66 koestert groen in wijk en dorp. Ter verbetering van de woonomgeving en om het milieu een steun in de rug te geven, plant de gemeente de komende jaren extra bomen aan en wordt in ruime mate aandacht besteed aan biodiversiteit.

Afvalbakken moeten op tijd geleegd worden. In de omgeving van glasbakken is het vaak een rommeltje. Inzet is nodig om te voorkomen dat er troep en scherven om de containers blijft liggen zoals dat nu vaak wel het geval is. Ook wordt ingezet op gedragsverandering en het tegen gaan van zwerfafval.

D66 steunt particulier initiatief. Weertenaren die zich inspannen voor hun wijk of dorp kunnen een ‘buurtbudget’ aanvragen voor bijvoorbeeld onderhoud van groen of het opzetten van buurtpreventie. Buurten en verenigingen die zelf zorgen voor het onderhoud van een gebied of ruimte rond een accommodatie worden gesteund.

Accommodatiebeleid

D66 wil het aanbod van activiteiten in wijken en dorpen verbreden. Wijk- en dorpsaccommodaties moeten het hart van elke activiteit zijn. D66 wil voorzieningen en activiteiten bij elkaar huisvesten. Samenwerking is essentieel, ook met onderwijs- en sportvoorzieningen. Accommodaties zijn multifunctioneel en kennen een hoge bezettingsgraad. De weg er naar toe is laagdrempelig. Accommodaties bieden een programma waar voor iedereen wat te vinden is.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Groen is ook van belang voor de waterhuishouding en klimaatadaptatie. Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter en als het regent, valt er veel meer regen in één keer. Wanneer al dat water via versteende oppervlakten wegloopt naar het riool, raakt het riool sneller overbelast. Ook daarom is vergroening zo belangrijk. Een versteende stad warmt veel harder op (hittestress). Groene daken helpen tegen opwarming, houden water vast en zijn goed voor de biodiversiteit. Subsidie voor groene daken blijft een goed idee. Versterking en het tegengaan van verlies van biodiversiteit krijgt wat D66 betreft hoge prioriteit.

Wijk- en dorpsraden

D66 wil dat alle wijk- en dorpsraden een eigen vrij besteedbaar leefbaarheidsbudget hebben. Verantwoording daarover dienen ze af te leggen aan de inwoners van hun wijk- of dorp. Bij andere ontwikkelingen hebben ze een adviserende rol richting gemeenteraad, maar geen besluitvormende. De gemeenteraad is immers democratisch gekozen, wijk- en dorpsraden veelal niet. Bovendien moet de gemeenteraad uit tal van belangen prioriteiten stellen, terwijl een wijk- of dorpsraad vooral opkomt voor een deelbelang.

Tolerantie en diversiteit

Tolerantie is voor D66 een uitgangspunt. Mensen zijn niet allemaal gelijk, wel gelijkwaardig. Voor D66 is iedereen die in Weert woont Weertenaar. Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen, want Weert is een stad waar ruimte is voor verschillende culturen en leefstijlen. Ook nieuwkomers die zich (tijdelijk) in Weert vestigen, vluchtelingen maar ook internationale werknemers worden gezien als Weertenaar en doen mee in de samenleving. Taal is hierbij een essentiële voorwaarde.

Volgens D66 is er geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of (homo)haat en moeten er initiatieven genomen worden om de verdeeldheid in de samenleving tegen te gaan. Ook in Weert is er sprake van verharding en worden tegenstellingen steeds feller kenbaar gemaakt. Weert is regenboogstad en draagt dit ook pro-actief uit. D66 ondersteunt lokale initiatieven op het gebied van seksuele en genderdiversiteit en stelt hiervoor middelen ter beschikking. Ook het oprichten van een diversiteitsraad die signaleert en de gemeente adviseert op het gebied van diversiteit en emancipatie ondersteunen wij. Wat D66 betreft is het een praktisch ingestelde groep diverse mensen die culturele inclusiviteit helpen bevorderen.

Veilige samenleving

Iedereen wil een veilige (leef)omgeving. D66 vindt dit een taak van politie en toezichthouders, maar in de eerste plaats van mensen zelf. Zorg voor je eigen straat en maak zo de wijk of het dorp leefbaarder en veiliger. In ons privéleven of op ons werk vinden we het schenden van gedragsregels onacceptabel. Voor D66 is dit in de openbare ruimte niet anders. We mogen het niet normaal vinden dat mensen overlast van elkaar ondervinden. Bij overlast moeten veroorzakers meteen op hun gedrag worden aangesproken. Door wijkteams, toezichthouders, jongerenwerk, ondernemers, door individuele burgers en natuurlijk ook door de politie.

D66 vindt dat de aanpak van criminele ondermijning geïntensiveerd mag worden. Ondermijning heeft een grote impact op de leefbaarheid van de gemeente. BOA’s worden nu vooral gezien als bonnenproducenten van de gemeenten: steeds op jacht naar promenadefietsers of foutparkeerders. D66 wil deze functionarissen ook meer in de wijken zien. Niet om bonnen te schrijven, maar als toezichthouder op de openbare ruimte.

De politie is nauwelijks zichtbaar op straat. Elke wijk en dorp heeft een gebiedscoördinator bij de politie. Echter, bijna niemand kent zijn of haar naam. D66 vindt dat deze agent voor iedereen gemakkelijk benaderbaar moet zijn. Succesvolle aanpak, zoals Buurtpreventie en What´s app-groepen, moet ook in andere wijken worden ingezet om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Cameratoezicht is een effectief middel om probleemsituaties te signaleren en bewijs in opsporingsonderzoek te leveren. Indien nodig kan wat D66 betreft gebruik gemaakt worden van cameratoezicht. Echter dient er te allen tijde rekening gehouden te worden met privacy en de veiligheid van data. Onnodig cameratoezicht is wat D66 betreft dus ook niet geoorloofd.

Het coffeeshop beleid in Weert werkt goed. D66 vindt dat dit beleid kan worden voortgezet. Uit het regeerakkoord 2017 is naar voren gekomen dat er gemeenten mee kunnen doen aan het experiment regulering wietteelt. Weert heeft een gezamenlijke aanvraag ingediend, maar die is afgewezen. Doel van het experiment is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn. D66 blijft het experiment volgen.

Sfeervol winkelen

De winkelstad Weert heeft potentie. De kracht zit in de nog vele aanwezige zelfstandige ondernemers met onderscheidende zaken ten opzichte van de landelijke winkelketens. De aanwezige horeca zorgt voor een goede balans. D66 vindt dat aan de binnenstad van Weert een bepaald thema gekoppeld moet worden. Een thema dat gekoppeld is aan een totale visie en imago voor Weert. Met zo’n thema kan Weert zich onderscheiden en duidelijker neerzetten ten opzichte van koopcentra als Eindhoven en Roermond. De inzet van citymarketing is gekoppeld aan de strategische visie Werken aan Weert 2030. D66 is voorstander van strategische citymarketing waarbij het verhaal over Weert helpt om bezoekers, bewoners, bedrijven en bollebozen aan Weert te verbinden.

Door veel activiteiten komt er ook meer sfeer en komt de gezelligheid terug in de stad. Niet alleen tijdens feestdagen, maar 365 dagen per jaar. Ook in Weert zijn er leegstaande gebouwen. Leegstand betekent verloedering van het straatbeeld, ook buiten het winkelcentrum. D66 wil dat de gemeente actief leegstaande bebouwing opspoort, vastgoed eigenaren hierop aanspreekt en probeert eigenaren en initiatiefnemers bij elkaar te brengen. D66 wil de leegstand tegengaan door in overleg te treden met de eigenaren en bestemmingsplannen flexibel te maken. Daarnaast vindt D66 dat het inzetten van bijvoorbeeld een organisatie als Streetwise nodig is om goede winkelformules voor de binnenstad en lokale initiatiefnemers te koppelen met vastgoedeigenaren.

Recreatie en toerisme: doorbrengen van vrije tijd

Met zwembad “de IJzeren Man”, Waterskibaan, Kinderpretland, Klimbos, Kinderboerderij en het Natuur- en Milieueducatie Centrum heeft Weert een mooi aanbod op de rand van het bosgebied aangevuld met horeca, camping en paardrijden. De omgeving en faciliteiten zijn van toegevoegde waarde, er is voor iedere doelgroep iets te doen. Kinderen spelen en leren, jeugd sport en ouderen wandelen. D66 vindt dat Weert zich hiermee meer moet afficheren, in combinatie met het nabije fietsroutenetwerk. De fietsbrug over het kanaal als ook een eccopassage, die de Laurabossen verbindt met de Weerterbergen en de Kempen, is in de ijskast gezet. D66 vindt dit jammer en pleit alsnog voor uitvoering in de periode tot 2026.

Weert is een ideale gemeente voor kleinschalige verblijfsrecreatie: voor iedereen die rust zoekt. Veilige wandelroutes van de stad naar het groene buitengebied dat rondom Weert ligt dragen bij aan het verblijf en zorgen dat gebruik wordt gemaakt van het aanwezige aanbod. Ook het “blauwe meertje” is een aanwinst voor Weert.

Weert profileert zich als paardenregio. Hierbij hoort ook aandacht voor onderhoud en uitbreiding van ruiterpaden en menroutes. Niet alleen het buitengebied, maar ook de kern van Weert biedt voldoende mooie plaatsen die voor wandelaars de moeite waard zijn. Verder wil D66 een joggingroute door de stad aanleggen.

De jachthaven bij de stadsbrug kan een bredere functie krijgen. Hij vormt de schakel tussen binnenstad en Beekpoort. Zeker wanneer hier een mooie boulevard ontstaat bij de Poort van Limburg, dan ontstaat hier een aantrekkelijk recreatief gebied voor mensen van Weert en toeristen van buiten de stad. Weert zou hier met vaararrangementen op kunnen inspelen. Deze arrangementen kunnen bestaan uit de combinatie van ligplaats en aanbod horeca en activiteiten.

Duurzame bedrijfsvoering en lokale heffingen

De gemeente geeft jaarlijks veel geld uit aan inkoop. D66 wil dat dit bedrag vooral ten goede komt aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. In de aanbestedingsstukken en in de te sluiten overeenkomsten kunnen duurzaamheidscriteria worden opgenomen. De gemeente gebruikt dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten en eist hetzelfde van schoonmaakbedrijven die voor haar werken. Ook is er aandacht voor biologisch en fairtrade inkopen en voor lokale producten. D66 streeft er naar om in de toekomst de lokale belastingen duurzaam te heffen. Door het principe de vervuiler betaalt willen wij burgers en bedrijven stimuleren milieuvriendelijk, klimaatvriendelijk en duurzame keuzes te maken voor hun leefomgeving.