Dit is ons verkiezings-programma

Natuur

Beeld: Pixabay

Beste Wassenaarder,
 
Met dit verkiezingsprogramma dagen wij Wassenaar uit door anders te durven kijken en door andere keuzes te maken. Wat vinden we echt belangrijk, en wat voor Wassenaar willen we eigenlijk zijn? Politiek gericht op het in stand houden van de status quo is een heilloze weg. Er zijn nog te veel zaken in Wassenaar die beter kunnen en moeten, en om deze verbeteringen te realiseren zullen we gericht moeten investeren. Of het nu gaat om de natuur, het onderwijs, de zorg of ons centrum. Daar heeft Wassenaar pas echt iets aan.
 

Kracht van vooruitgang

Als sociaal-liberale en progressieve partij geloven wij in de kracht van vooruitgang en de kracht van het individu. Maar altijd vanuit de verbinding met anderen en met onze eigen leefomgeving. We vertrouwen op het initiatief en ondernemerschap van onze inwoners en ondernemers. Gericht als we zijn op oplossingen combineren we de verschillende uitdagingen in ons dorp en betrekken we inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijke fase. Inwonersparticipatie vraagt een andere houding van de gemeente, waarbij zij samenwerkt met inwoners en initiatieven faciliteert en ondersteunt.
 
We combineren jeugd- en ouderenzorg met sport en gezond leven in een groene omgeving. Natuurbescherming gaat hand in hand met uitbreiding van de ruimte voor recreatie in de regio. Sociaal samenleven, wonen en bewegen doen we samen door het verbinden van jong en oud. En een groene en leefbare omgeving brengen we in een betere balans met onze behoefte aan mobiliteit.

Een groene toekomst

We bieden Wassenaar een nieuw perspectief op de toekomst door de klimaatdoelstellingen en het behoud van onze kwetsbare natuur aan elkaar te verbinden. Wassenaar groeit uit tot de groenste gemeente van de randstad. Hiermee onderscheiden we ons in de regio en positioneren we Wassenaar als groene oase (waar het geweldig is om te wonen). Door nieuwe natuur aan te leggen en onze Natura 2000 gebieden beter te beschermen, bieden we zowel onze eigen inwoners als onze omgeving de mogelijkheid om te genieten van onze natuurgebieden en landgoederen, het prachtige familiestrand en ons authentieke centrum. Dit zorgt ervoor dat meer mensen ons dorp bezoeken, de lokale economie een stimulans krijgt, en het voor alle inwoners van Wassenaar weer een aantrekkelijke plek wordt om elkaar te ontmoeten.

Goed wonen en leven

Om Wassenaar beter te maken staan we voor moeilijke keuzes, voor nu én voor de toekomst. Het is bijna onmogelijk voor starters om een betaalbare woning te vinden en ook geschikte woningen voor ouderen zijn schaars. De gemeente, woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars zullen nog beter moeten samenwerken om een evenwichtig en betaalbaar aanbod te realiseren waar ook kwetsbare doelgroepen aan bod komen. Het levendige karakter van ons centrum gaat helaas achteruit en het is een uitdaging om het hoge voorzieningenniveau ook in de toekomst te kunnen blijven bieden. Het behoud van goed onderwijs, kwalitatieve zorg, een rijk cultureel aanbod en hoogwaardige sportvoorzieningen is een absolute voorwaarde voor een levendig en toekomstbestendig dorp. We moeten hierin investeren. Deze investeringen renderen in veelvoud ten gunste van Wassenaar en haar inwoners.

Schoon vervoer

Het aantal verkeersbewegingen – zowel sluipverkeer als bestemmingsverkeer – is te hoog en levert steeds vaker verkeersonveilige situaties op. Ook onze kwetsbare natuur heeft op sommige plekken stevig te lijden onder te hoge CO2 en stikstofdepositie en de gevolgen van recreatie. Wij zetten echter geen hek om Wassenaar, maar willen juist met de inwoners van Wassenaar en onze buren samen werken aan een beter bereikbaar dorp. Door een betere balans tussen mobiliteit en recreatie enerzijds en leefbaarheid en verkeersveiligheid anderzijds maken we van Wassenaar een betere plek om te leven. We geven in Wassenaar voortaan meer ruimte en voorrang aan lopen, fietsen, openbaar vervoer en (elektrische) deelauto’s. We stimuleren initiatieven om ons dorp versneld te verduurzamen en energieneutraal te maken. Klimaatverandering is een feit en we zullen daar samen nu iets aan moeten doen. Dit doen we wel op een rechtvaardige manier, zodat de energietransitie voor iedereen betaalbaar is.

Kansen voor ondernemers

We bieden kansen voor ondernemers en ruimte voor werk in Wassenaar. We creëren meer lokale werkgelegenheid en banen voor de toekomst, juist ook voor praktisch geschoolden. We stimuleren duurzame en circulaire bedrijvigheid en bieden ruimte aan ondernemers die daar mee aan de slag willen op toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Gericht investeren

Wassenaar bevindt zich gelukkig in de luxepositie dat het over eigen vermogen beschikt en niet hoeft te lenen om te kunnen investeren, zoals bijna elke andere gemeente dit wel moet doen. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Een meerjarig sluitende begroting en een verantwoord financieel beleid mogen de inwoners van Wassenaar uiteraard verwachten van het gemeentebestuur en de Wassenaarse politiek. Dat zijn de spelregels waar iedereen het over eens is. We zijn zuinig op de schaarse financiële middelen in Wassenaar, maar blijven tegelijk wel investeren. Want als we alleen met een financiële bril kijken naar onze begroting, zorgt dit ervoor dat de maatschappelijke opbrengsten onderbelicht blijven. Die moeten we mee gaan tellen. Ook zal achterstallig onderhoud uiteindelijk zorgen voor hogere kosten. Wie eerlijk is geeft toe dat dit in het verleden te vaak de resultante was van het gevoerde financiële beleid. Geld is een middel en geen doel op zich.

Duurzame gemeente voor iedereen

D66 heeft bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma de duurzame ontwikkelingsdoelen als leidraad genomen en wil deze in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven realiseren. Want alleen zo werken we samen aan een echt duurzaam Wassenaar voor iedereen!

Gelijke kansen

D66 wil een Wassenaar waar iedereen mee kan doen, waar we oog hebben voor inwoners die leven in armoede of te maken hebben met andere sociale problemen. Want je bent pas vrij als iedereen
dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft. Daarom kiezen wij voor een Wassenaar waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Rogier Krabbendam
Lijsttrekker D66 Wassenaar