Samen Gezond Verder

De gemeente Vught is niet voor niets uitgeroepen tot beste woongemeente van Brabant. Groen, ruimtelijk, strategisch gelegen en voorzien van topvoorzieningen. We staan de komende jaren echter voor grote uitdagingen, die D66 graag aangaat. Samen willen we onze gemeente op een gezonde manier verder brengen. In dit verkiezingsprogramma beschrijven we hoe we dat gaan doen.

Samengaan Vught, Helvoirt en Cromvoirt biedt mooie kansen

Vanaf 1 januari 2021 wordt onze gemeente nóg veelzijdiger, want dan gaan Vught, Helvoirt en Cromvoirt samen verder als één gemeente. D66 maakt zich al sinds 2014 sterk voor deze samenvoeging en kijkt ernaar uit dat het na al die jaren eindelijk gaat gebeuren. Helvoirt is niet alleen een mooi dorp met een eigen karakter dat behouden moet blijven, maar kan ook als inspiratie voor Vught dienen, bijvoorbeeld op het gebied van gemeenschapszin en burgerinitiatieven.

Het samengaan biedt ook kansen voor de gemeente Vught om orde op zaken te stellen en om bestuurlijk beleid bij te stellen. Op sommige gebieden heeft de gemeente Haaren, waartoe Helvoirt nu nog hoort, beter en transparanter beleid. Dat moeten we natuurlijk overnemen. D66 wil dat zo snel als mogelijk en op een soepele manier het beleid van Helvoirt en Vught op elkaar afgestemd wordt. De samenvoeging is bovendien een natuurlijk moment om een einde te maken aan iedere vorm van bestuurlijke willekeur; het mag voor de uitvoering van regels niet uitmaken welke partijen in het college zitten.

Grote uitdagingen in de komende raadsperiode

Door de gemeentelijke herindeling vinden er vervroegde gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daardoor zal de komende raadsperiode met 5,5 jaar de langste zijn in de geschiedenis van onze gemeente. Het wordt bovendien een belangrijke raadsperiode met grote uitdagingen. Zo gaan grote delen van Vught en Helvoirt de komende jaren op de schop door de werkzaamheden aan de N65 en de verdieping van het spoor. De plannen zijn nog niet af en vragen om een herstelplan voor de verkeersproblematiek die hierdoor in Vught, Helvoirt en Cromvoirt zal ontstaan.

Gemeente en inwoners staan samen voor de uitdaging om de gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen. Deze crisis heeft ons laten zien dat gezondheid een bepalende factor is in onze samenleving. De komende tijd zal de gemeente voor de zware taak staan om burgers te ondersteunen bij het opvangen van de langetermijngevolgen. Het gaat om getroffen ondernemers, mensen die hun baan hebben verloren en inwoners die zorg nodig hebben.

Vanuit de landelijke en provinciale overheid zullen steeds dwingender klimaatmaatregelen worden opgelegd, die ook voor de gemeente Vught gaan gelden. Dit maakt stevige keuzes noodzakelijk, maar biedt ook kansen voor het versterken en verbeteren van een groene en gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd zal de gemeente moeten voorzien in extra woningen voor verschillende doelgroepen, waarbij het zwaartepunt ligt bij betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. D66 wil in tien jaar duizend extra woningen realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van het groene karakter van de dorpen.

Om te kunnen investeren in de eigenheid van de drie dorpen, met goede voorzieningen, cultuur en een actief verenigingsleven, is het van groot belang dat de gemeentelijke financiën zo snel mogelijk op orde worden gebracht. Er moet een einde komen aan de ongezonde situatie van onnodige uitgaven en te rooskleurig begrotingsbeleid 

Goed bestuur en burgerparticipatie zijn cruciaal

Om alle uitdagingen goed aan te kunnen pakken, is het cruciaal dat de gemeente Vught de komende jaren goed wordt bestuurd. D66 moet en wil daaraan bijdragen. Wij zetten in op transparantie, heldere procedures en het bestrijden van belangenverstrengeling. D66 wil constructief samenwerken en de soms verziekte bestuurscultuur doorbreken, want uiteindelijk moeten we binnen de gemeentepolitiek samen op een gezonde manier verder om de gemeente vooruit te brengen.

D66 gelooft dat gemeentebestuur en inwoners samen verder komen dan wanneer ze tegenover elkaar staan. Daarom wil D66 een grotere rol voor burgers bij de totstandkoming van gemeentebeleid. Dit leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Juist in deze dynamische tijden, waarin veel gebeurt binnen onze gemeente, is daar meer behoefte aan dan ooit.

Waarom stemmen op D66?

D66 staat voor het op een betrouwbare, transparante manier politiek bedrijven op basis van argumenten. Sociaal én liberaal. Met concrete, duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen die we op ons pad vinden, uiteraard in samenspraak met onze inwoners.

De komende raadsperiode zet D66 in op vijf speerpunten voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt:

1. Herstelplan verkeersproblematiek
2. Duizend betaalbare woningen extra
3. Een groene en gezonde leefomgeving
4. Investeren in de eigenheid van ieder dorp
5. Betrouwbaar bestuur samen met onze inwoners

Programmacommissie D66
September 2020