D66 wil meer daadkracht bij plan van aanpak kortetermijn-maatregelen N65

D66 heeft samen met PvdA/Groenlinks het initiatief genomen tot een opiniërende discussie over het plan van aanpak kortetermijnmaatregelen N65. Waarom? Omdat dit dossier door ons te belangrijk gevonden wordt om te laten passeren zonder discussie in de raad. Alle inwoners van onze gemeente kennen de problematiek en hebben er een mening over en alleen daarom al mag de raad als volksvertegenwoordiging niet aan de zijlijn staan.

Raadsbrede motie

Het plan van aanpak is geschreven na de raadsbreed aangenomen motie van 1 februari 2024 over leefbaarheid en veiligheid op en rondom de N65. Daarin werd onder andere gepleit om een maximale inspanning te leveren voor maatregelen die de leefbaarheid en veiligheid zullen verhogen.
Het hiervoor opgestelde rapport van de Antea Groep is snel tot stand gekomen en er staan verschillende goede voorstellen in zoals die ook benoemd zijn in onze motie. Daarover zijn we tevreden.

Daadkracht

Buiten dat maken we ons toch ook zorgen en wij niet alleen. In de afgelopen dagen en weken is er door verschillende organisaties scherp gereageerd op het plan, waarbij met name wordt gewezen op het feit dat er teveel nadruk ligt op het verbeteren van de doorstroming en de daarmee samenhangende aanzuigende werking, voor met namedoorgaand vrachtverkeer, van deze kortste route tussen Den Bosch en Tilbug. Dit zal de leefbaarheid en veiligheid niet ten goede komen door een verdere aanslag op o.a. de natuur vanwege stikstof, onze gezondheid vanwege fijnstof en de oversteekbaarheid voor met name onze jeugd.

Concrete maatregelen en meer participatie

Deze bezwaren zien wij ook en daarom vroegen wij om een debat in de commissie van 30 mei 2024 om te bespreken hoe we het plan voor de kortetermijnmaatregelen zo kunnen bijsturen dat het wel recht doet aan de oorspronkelijke doelstellingen voor het verbeteren van de N65.

Hierbij denken wij aan de volgende punten:

1. Aanvullend onderzoek in hoeverre een verlaging van de maximumsnelheid ook invloed heeft op veel lagere geluidsschermen en hoe bomenkap vermeden kan worden bij het aanleggen van extra bermbeveiliging.
2. Aanvullende, concrete, maatregelen zoals bijvoorbeeld tijdelijke ongelijkvloerse kruisingen en ingrijpen in hoe de Google Maps van deze wereld de weg classificeren.
3. De participatie vorm aanzienlijk te versterken, wellicht tot het niveau van co-creatie om daarmee ook het draagvlak te vergroten en RvS procedures te verminderen.
4. Een klankbordgroep op te zetten met vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders en de verslagen hiervan actief en hoogfrequent met de raad te delen, zodat er niemand aan het einde van planvorming voor verrassingen zal komen te staan.

In het commissiedebat werd duidelijk dat een meerderheid van de raad tevreden is met het plan van aanpak en geen behoefte heeft aan meer daadkracht. Men wacht liever af waar het college concreet mee gaat komen.