De vijf D66- speerpunten voor cultuurbeleid in Vught

De inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt voelen zich thuis op de plek waar ze wonen en koesteren de eigenheid van hun dorp. Die eigenheid is het resultaat van een actief verenigingsleven, lokale kunst en cultuur. D66 wil hierin blijven investeren. Vught, Helvoirt en Cromvoirt laten zien wat de waarde is van een gezond sociaal cultureel veld. 

D66 is trots op het bloeiende kunst- en cultuurklimaat met veel particulier initiatief in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. D66 wil dat verder versterken omdat kunst en cultuur bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, lokale economie, prettig wonen en de groei van toerisme. Kunst en cultuur verwonderen, prikkelen en laten reflecteren.

D66 wil in een nieuwe Kunst- en Cultuurnota versterking van een verrassend aanbod dat de verwondering stimuleert: voor iedereen toegankelijk, zowel fysiek als qua betaalbaarheid. We delen graag onze vijf speerpunten voor het cultuurbeleid in onze gemeente.

1 Cultuur als basis voor een gezonde samenleving

Cultuur in al haar uitingsvormen draagt bij aan inspiratie, creativiteit, verbeeldingskracht en individuele expressie. Het stimuleert verbondenheid en interactie tussen mensen en draagt bij aan verbeelding, verwondering en prikkelt. Daarmee is cultuur een van de belangrijkste fundamenten voor een gezonde samenleving. Voor D66 wordt de portefeuille Cultuur gecombineerd met Onderwijs als een van de kerntaken van een lid van het college van B&W. De gemeente is initiatiefnemer en ondersteuner van een platform waarin het culturele veld samen met gemeente en ondernemers komen tot een cultuurvisie.

2 Onderwijs als culturele broedplaats

Kinderen van jongs af aan in contact brengen met cultuur in al haar uitingsvormen is essentieel voor hun ontwikkeling. Door kennis te maken met een compleet aanbod van muziek, dans en theater kunnen ze hun hun interesses en talenten ontdekken en ontwikkelen. Scholen worden geholpen met het opzetten van kunst- en cultuuronderwijs. Hiervoor kunnen culturele instellingen en kunstenaars worden ingezet. Culturele organisaties in Vught bieden hun aanbod op scholen en kinderopvang locaties actief en als introductie kosteloos aan.

3 Bereikbaar aanbod voor iedereen

De drempel om deel te nemen aan cultuur moet zo laag mogelijk zijn en het bereik zo groot mogelijk. Dit geldt voor jong en oud. Hiervoor is een breed aanbod nodig voor alle interesses. Financiële barrières mogen niet in de weg staan.
Een lokaal cultuurfonds zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle deelnemers hetzelfde bijdragen, maar ondersteunt deelnemers die niet de middelen hebben om dit zelf te betalen. Als onderdeel van de tot stand te komen cultuurvisie wordt gekeken naar het aanbod in Vught en een plan gemaakt om het aanbod wat ontbreekt in te vullen.

4 Samenwerking als basis voor accommodatiebeleid

Culturele organisaties zorgen voor het aanbod, de gemeente moet zorgen voor een passend accommodatiebeleid waarbij samenwerking,  synergie en doelmatigheid centraal staan. Hierbij worden kaders gesteld en vervolgens met de verschillende organisaties gekeken naar de invulling. Cultuurorganisaties wordt gevraagd om te kijken waar samenwerking opgezocht kan worden om accommodaties zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De gemeente zorgt dat hoogwaardig cultureel aanbod gepaard gaat met hoogwaardige faciliteiten die voldoen aan de eisen en wensen van de aanbieders.

5 Financieel gezond aanbod

Cultuurinstellingen moeten alle tijd en energie die zij hebben steken het aanbod en onderwijs wat zij bieden. Een financieel gezonde balans tussen de bijdrage van de deelnemers, het bedrijfsleven en de overheid is hierbij essentieel. De gemeente neemt hierin waar nodig en gewenst een adviserende rol.
Subsidies vanuit de gemeente worden in belangrijke mate bepaald op basis van deelnemersaantallen en hebben tot doel organisaties zich te kunnen richten op hun kerntaken rond de amateurkunst.