D66-voorstel aangenomen: 1000 extra bomen in de openbare ruimte

en duizenden nieuwe bomen in de hele gemeente Vught

In de raadsvergadering van 13 juli 2023 heeft de gemeenteraad met grote meerderheid een motie (voorstel) op initiatief van D66 aangenomen om de komende jaren 200.000 euro extra jaarlijks te investeren in bomenplant in de openbare ruimte, goed voor ruim 1000 bomen. Dit bovenop de 7000 bomen die het college heeft besloten de komende jaren te gaan planten in het buitengebied van Vught. De wens van D66: bomen, bomen, bomen wordt hiermee werkelijkheid en een grote stap in de richting om uiteindelijk het komende decennium 50.000 bomen te planten in onze gemeente.

De motie, samen ingediend met VVD en PvdA-Groenlinks, vraagt voor de periode 2024-2026 jaarlijks 200.000 euro beschikbaar te stellen om versneld meer bomen aan te planten in de openbare ruimte en hierbij de bomenkansenkaart als uitgangspunt te nemen en werd breed gesteund. Alleen Gemeentebelangen en Samen Lokaal stemden tegen.

Beeld: KANT

Groenvisie

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2023 had de gemeenteraad van Vught de Groenvisie 2023-2033 vastgesteld. Tijdens de vergadering gaf D66 aan kritisch te zijn over het aangenomen voorstel. Voor onze fractie moet een visie, zeker wanneer deze voor 10 jaar wordt vastgesteld, lezen als een ambitieus plan voor de toekomst met groene vergezichten. Helaas is juist op dit thema, wat zo direct invloed heeft op onze leefomgeving, dit onvoldoende waargemaakt. Een amendement van D66 om de visie hierop aan te scherpen en structureel meer bomen te planten haalde het toen niet.
Waar eerdere nota’s niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd zijn wij blij met de binnengehaalde bomenverordening, een aangescherpte nota biodiversiteit en het verder uitwerken van de bomenkansenkaart. Het is nu zaak om ook deze zo snel mogelijk uit te werken en naar de raad te versturen. De fractie van D66 zal hier het college scherp op blijven bevragen. Waar in de visie veel geld en aandacht voor studies en adviezen is uitgegeven moet nu de focus liggen op aanplant en vergroening.
D66 wilde dat het college zich zou committeren aan een 30% bomenbedekking van het Vughts grondgebied, zoals neergelegd in de visie. Dit is hard nodig om te zorgen voor een betere klimaatadaptatie en voorkoming van oververhitting, met name in bebouwde delen van Vught. Helaas was slechts het ‘streven’ hiernaar voor de meerderheid van de raad in eerste instantie voldoende.

7000 bomen in het buitengebied

Het college van burgemeester en wethouders maakte een dag eerder bekend op vijf locaties in het buitengebied te beginnen met de grootschalige aanplant van bos en bomen. Naar verwachting is er ruimte voor ongeveer 7000 nieuwe bomen die de komende jaren geplant worden. Nog dit jaar (2023) gaat de aanplant van start.
De vijf locaties die het college heeft gekozen voor de aanplant, bevinden zich nabij Den Hoek, aan het Drongelens Kanaal, de Raamse Loop, Boxtelsweg en enkele percelen aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Hierbij wordt onderzocht of er een combinatie kan worden gemaakt met gezondheid, biodiversiteit, recreatie en bewegen.

Vught als voorbeeld voor groene gemeente

Hoewel D66 op punten kritiek heeft op de Groenvisie, hebben we ermee ingestemd omdat de visie noodzakelijk is om tot uitvoeringsplannen te komen, en zijn we blij met de start van grootschalige aanplant waar D66 al jaren om vraagt. Ook het realiseren van 100 m2 groen per nieuw te bouwen woning juicht D66 van harte toe.
Het unieke groene karakter van Vught, Helvoirt en Cromvoirt alleen behouden is voor ons niet voldoende, we zullen ons er altijd voor inzetten dit te vergroten, in combinatie met onze woningbouwambitie.