Terugblik 2018-2022

De afgelopen periode was D66Velsen de tweede partij van Velsen. Vanuit de oppositie hebben wij het sociaal liberale geluid goed laten horen. Wij hebben ons als volksvertegenwoordigers kritisch opgesteld, maar altijd met respect voor de standpunten van anderen. Er was geen partij zo actief als D66Velsen in raadsvragen, moties en amendementen. Hierdoor hebben we veel kunnen bereiken, maar een coalitie met D66 kan meer voor elkaar krijgen voor Velsen. Dat motiveert ons des te meer voor de volgende periode! In dit hoofdstuk nemen we u mee in waar wij ons de afgelopen periode voor hebben ingezet en wat we hebben bereikt.

Wonen

D66Velsen heeft zich actief ingezet om te zorgen dat Velsenaren passende woningen kunnen vinden. Wij vinden dat er meer woningen gebouwd moeten worden waar de tekorten het grootst zijn en de situatie het schrijnendst. Dat zijn vooral betaalbare huur -en koopwoningen en woningen voor ouderen. Zo hebben wij bij het woningbouwplan op de Hofgeest in Velserbroek een motie ingediend om ook te bouwen voor starters. Deze motie werd door de andere partijen helaas overbodig geacht. De uiteindelijke instapprijzen van €560.000,- maken duidelijk dat een motie wel degelijk zinnig was geweest. Wij hebben ons verder ingezet voor voorrang voor Velsenaren en zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw. Om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen worden gebouwd, hebben wij voorstellen gedaan om als gemeente zelf als projectontwikkelaar op te treden. En om de stikstofproblematiek van woningbouw op te lossen, hebben we de gemeente aangespoord om walstroom te realiseren. Dat mes snijdt meteen aan twee kanten, ook voor het milieu en luchtkwaliteit heeft dit positieve effecten.

Corona

Deze periode was corona een belangrijk thema. Veel inwoners, organisaties en bedrijven hadden en hebben zware periodes gekend. D66Velsen heeft zich hard gemaakt om te zorgen dat de gemeente zoveel mogelijk de gevolgen van corona dempt. Zo hebben wij via een amendement voorkomen dat er fors bezuinigd werd op de ontmoetingsfuncties die belangrijk zijn om eenzaamheid te voorkomen. Ook hebben we tijdens corona de rekening voor sportverenigingen laag weten te houden. Na een suggestie van D66Velsen kregen ondernemers die een groter terras mochten hebben tijdens corona de keuze om de extra terrasruimte langer te gebruiken.

Zorg

Deze periode is er veel bezuinigd op de zorgtaken. D66Velsen is daarbij altijd scherp gebleven dat we onze zorgtaken wel op een goede manier blijven uitvoeren. Daarbij hebben wij een focus op preventie, om zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners zorg nodig hebben. Ook hebben wij ons verzet tegen korte termijn bezuinigingen, zoals uitstel van zorg door budgetplafonds, die op de lange termijn zich alsnog zullen aandienen, al dan niet tegen veel hogere (maatschappelijke) kosten.

Milieu en duurzaamheid

Wij hebben vol ingezet op een duurzame gemeente, waar het gezond leven is. Het verbeteren van het milieu in Velsen heeft onze continue aandacht. In de begroting van 2022 hebben wij via een amendement meer geld gereserveerd voor het programma gezondheid en luchtkwaliteit, om hier echt een prioriteit van te maken. Wij hebben gepleit voor een voortrekkersrol van de gemeente in de energie- en warmtetransitie. Ook zijn wij scherp geweest op de eigen plannen van de gemeente om CO2 te verminderen, die neerkwam op de energierekening omlaag brengen. Als gemeente kunnen wij veel meer, zoals bijvoorbeeld duurzaam aanbesteden van wegenbouw. Daarnaast hebben wij gepleit voor een verbod op het oplaten van ballonnen en voor het gebruik van bamboe verkeersborden.

Afval en circulair

Dankzij D66Velsen is de milieustraat op zaterdag langer open, maar wij zagen liever dat deze ook op zondag open zou zijn. Via een motie heeft D66Velsen gevraagd om een hardere aanpak en betere controle op het juiste gebruik van de milieustraat. Te vaak kwamen busjes van aannemers hun afval brengen. En meer afval voor de gemeente betekent extra kosten voor  inwoners via de afvalstoffenheffing. Ook hebben we gepleit voor betere afval doelstellingen om zo de rekening voor inwoners omlaag te brengen. En om afvaldumping bij containers tegen te gaan, hebben wij gezorgd voor containertuintjes die de drempel verhogen om een afvalzak naast de container te plaatsen. 

Veiligheid

D66Velsen heeft zich op diverse manieren ingezet voor de veiligheid van alle inwoners. Dankzij een amendement van D66Velsen is er een nieuw budget voor initiatieven die de sociale veiligheid versterken. D66Velsen heeft het initiatief genomen voor Velsen als een Safe Streets gemeente die zich inzet voor de veiligheid van vrouwen. Hier wordt nu door verschillende maatschappelijke organisaties actief invulling aan gegeven, hetzelfde geldt voor het LHBTI-beleid. Wij hebben ook gepleit voor het afbouwen van zelf afsteken van vuurwerk en eventueel organiseren van vuurwerkshows ter compensatie. Dat zorgt niet alleen voor minder letsel en vandalisme, maar is ook goed voor de luchtkwaliteit! Velsen moet een gemeente zijn waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen!

Onderwijs

D66Velsen staat voor goed onderwijs en kansengelijkheid in het onderwijs. Wij hebben bij onderwijshuisvesting gepleit voor goede schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat en groene schoolpleinen. Dat maakt het leuker voor kinderen, maar ook voor de omgeving. Ook zetten wij ons blijvend in voor vroeg- en voorschoolse educatie, leven lang leren en passend onderwijs in Velsen. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor techniek en cultuuronderwijs.

Groen

D66Velsen heeft zich op diverse manieren ingezet om Velsen een prettige, groene gemeente te houden. Zo is dankzij een motie van D66Velsen in de omgevingsvisie opgenomen dat elke Velsenaar binnen 10 minuten lopen op een koele, groene plek kan zijn. Wij hebben ook initiatieven als de Bomenmakelaar en Struikrovers op de agenda gezet. Hiermee wordt gezorgd dat bomen en ander groen dat weg moet, een tweede thuis kan krijgen. Verder hebben wij consistent gepleit voor het behoud van de natuur tussen de verschillende woonkernen en dat  de groene plekken niet worden volgebouwd. Een groene gemeente betekent een gelukkige gemeenschap!

Sport

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten en dat de gemeente lokale sportverenigingen ondersteunt. Dankzij een motie van D66Velsen is voorkomen dat de trampolinevereniging zonder locatie is komen te zitten. En door een amendement van D66Velsen zijn verhogingen van de zaalhuur voor sportverenigingen tijdens corona uitgesteld. Verder hebben wij ons door middel van een motie ingezet om te voorkomen dat het sportpersoneel in dienst van de gemeente nadelen ondervindt van een verzelfstandiging van het sportbeleid.

Toegankelijkheid

D66Velsen heeft steeds erop aangedrongen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in Velsen. Dat betekent ook dat de gemeente toegankelijk dient te zijn. Wij hebben daarom gepleit voor een handboek toegankelijkheid om te voorkomen dat er bij nieuwbouw en verbouwprojecten fouten in ontwerpen worden gemaakt. Ook is er door een motie van D66Velsen een gehandicaptentoilet gekomen in  winkelcentrum Zeewijk. En visueel beperkten kunnen door een motie van D66Velsen nu ook zelf stemmen. 

Bestuurlijke vernieuwing


D66Velsen heeft zich ingezet voor bestuurlijke vernieuwing. Zo hebben wij een motie ingediend voor een motiemarkt om zo inwoners de mogelijkheid te geven hun ideeën te pitchen aan raadsleden. Zij kunnen het idee eventueel indienen als motie. Ook hebben wij ons ingezet voor een veilige manier van stemmen tijdens corona en daarbij onder meer gepleit voor de mogelijkheid om vanuit een auto te kunnen stemmen. We hebben ons ingezet voor meer burgerparticipatie bij besluiten en hierbij op aangedrongen dat ondervertegenwoordigde groepen gestimuleerd worden mee te doen en mee te denken.