Cultuur verbindt en inspireert

Een uitgebreid cultureel aanbod en actieve cultuurparticipatie betekent veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, talenten te ontwikkelen, nieuwe ervaringen op te doen en om geïnspireerd te raken. D66Velsen wenst voor alle inwoners een rijk cultureel leven. Of je nu zelf cultuur maakt of de kunsten van een ander bewondert: cultuur verrijkt je leven. Cultuur verbindt. Geeft plezier. Verwondert. Daagt je uit. 

De gemeente moet zorgdragen voor goede basisvoorzieningen: bibliotheek, kunstcentra, cultuureducatie, podia etc. Deze basisvoorzieningen zijn onmisbaar voor een cultureel leven. Vaak leggen ze ook verbinding met andere domeinen als welzijn, zorg en recreatie. D66Velsen zal zich net als voorgaande jaren inzetten voor een versterking van de lokale culturele organisaties en initiatieven. Wij zijn ambitieus: niet minder, maar meer cultuur!

Cultuurhuis Velsen

Cultuur maakt de verhalen en dromen van ons allemaal zichtbaar. Er zijn vele vormen van kunst en cultuur maken: theater, beeldende kunst, muziek, literatuur, fotografie, dans, virtuele games, zang en film. D66Velsen wil al deze vormen samenbrengen in een Cultuurhuis: een thuis voor cultuurmakers en bewonderaars. Een inspirerende plek waar voor elke Velsenaar wel iets te doen is of te beleven valt. Waar zowel het werk van professionals als amateurs wordt geprogrammeerd en jongeren en ouderen elkaars talenten onverwachts ontdekken. Want als er in de ene zaal een bekende toneelopvoering speelt, kan er in een andere ruimte een rapwedstrijd plaatsvinden. En kan er in de middag een presentatie van de lokale fotoclub zijn.

D66Velsen wil onderzoeken waar zo’n Cultuurhuis in Velsen het beste kan worden ontwikkeld. Hierbij lijkt het logisch om de huidige functie van de schouwburg verder uit te breiden. Renovatie van het bestaande gebouw en uitbreiding met gedeeltelijk nieuwbouw kan zorgen voor meerdere functies: podium, vlakvloer, filmzaal en expositie- of workshopruimten biedt. Een Cultuurhuis dat flexibel is en meegaat met de toekomstige ontwikkelingen. Ook kan zo’n cultuurhuis de leegte opvangen die is ontstaan door het wegvallen van het Kunstencentrum en Het Witte Theater.

Cultuureducatie

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het verbindt, daagt uit en inspireert. Helaas heeft de gemeenteraad van Velsen de afgelopen raadsperiode hierop fors bezuinigd, met als meest prominente voorbeeld daarvan het stopzetten van de subsidie voor het Kunstencentrum in IJmuiden. D66Velsen was daar als enige partij op tegen, maar helaas tevergeefs. Het kunst en cultuuronderwijs is sindsdien niet meer op hetzelfde niveau gekomen als voor de sluiting. D66Velsen vindt dat een groot gemis en blijft aandacht vragen voor meer subsidie voor cultuureducatie. We stimuleren scholen en naschoolse opvang om samen met de culturele instellingen en lokale cultuurmakers tot een verbreding van het aanbod te komen. Nu is dat aanbod nog te eenzijdig, en vaak alleen gericht op muziek maken. We willen door de verdeling van cultuureducatie budgetten zorgen dat alle jongeren evenveel kans hebben om hun talenten te ontwikkelen. Wat betekent dat dit vooral ten goede zal komen aan de jongeren en kinderen uit minder bevoorrechte gezinnen. Hierbij zetten we ook in op meer cultuur in basis- en voortgezet onderwijs. 

D66Velsen vindt natuureducatie net zo belangrijk, omdat een volgende generatie van jongs af aan zich bewust moet zijn van het belang van een groene, duurzame leefomgeving. Het Pieter Vermeulen Museum heeft hierin een grote rol.  Dit unieke museum willen we ondersteunen in hun ambitie naar een museum dat zich richt op de thema’s klimaat, milieu en biodiversiteit. Wij willen dat de gemeente ondersteuning biedt bij een toekomstbestendige huisvesting medio 2022.

Ook hebben de andere musea, zoals het Zee en Havenmuseum en het Bunkermuseum een belangrijke cultuureducatieve rol. D66Velsen hecht veel waarde aan deze musea en gelooft dat er meer uitgehaald kan worden.

Bibliotheek als lokaal kennisplatform 

D66Velsen vindt dat de functie van bibliotheek blijvend een centrale plek binnen de gemeente verdient. De bibliotheek is er immers niet alleen om een boek te lenen: de bibliotheek heeft ook een educatieve functie. Taalcursussen, aandacht voor leesbevordering, inwoners wegwijs maken in de digitale wereld, debatten en lezingen organiseren, en laagdrempelige culturele activiteiten – het zijn allemaal zaken die een bibliotheek kan bieden. D66Velsen wil de twee locaties van de bibliotheek minimaal behouden en op creatieve wijze nadenken over andere mogelijkheden om mensen aan het lezen te krijgen, zoals kleine buurtbibliotheken of een bibliotheekbus. Dat vraagt om een verandering in de opzet en functie van bibliotheken. Een plek waar inwoners kennis vergaren en kennis met elkaar delen. De Bibliotheek als belangrijke schakel naar een samenleving die het meer dan ooit van kennis en innovatie moet hebben.

Voor ieder een festival 

Velsen heeft een prachtig aanbod aan verschillende muziek-, theater- en cultuurfestivals en kunstevenementen, veelal mede georganiseerd door inwoners zelf. Evenementen en festivals verbinden Velsenaren. D66Velsen wil de drempels om iets te organiseren verlagen, bijvoorbeeld door minder regels. We staan voor een gemeente die constructief meedenkt met initiatiefnemers. Wij willen ook laagdrempelige activiteiten als buurtfeesten, kunstroutes en kleinschalige, culturele markten stimuleren. We zien ook het belang van grootschalige festivals in Spaarnwoude maar deze mogen niet ten koste gaan van lokale festivals. Ook zien wij dat er voor jongeren nog een beperkt aanbod is, samen met jongeren moeten we daarom kijken waar de behoefte ligt.

Levend erfgoed

Velsen kent een aantal prachtige monumenten die een deel van onze gezamenlijke geschiedenis vertellen. Denk aan de Ruïne van Brederode, de bunkers en het Forteiland, het Zee- en Havenmuseum, Beeckestijn en Beeldenpark Een Zee van Staal. D66Velsen wil zorgvuldig met ons erfgoed omgaan. Er moet voldoende geld zijn voor het onderhoud en we stimuleren bewonersactiviteiten die het erfgoed levendig houden. Ook gaan we inzetten op een actief monumentenbeleid. 

Stedelijke cultuurregio

D66Velsen is voorstander van een intensievere samenwerking op cultuurbeleid binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).  De gedeelde ontstaansgeschiedenis van de steden en dorpen in de Metropoolregio Amsterdam waar Velsen ook toe behoort zijn verbindende factoren in de regio. Zo hebben we een gezamenlijke plicht te zorgen voor toegankelijkheid van cultuurdeelname en erfgoed. Door samenwerking te bevorderen kunnen we het aanbod voor iedereen verbreden en versterken.

Experimenteren

D66Velsen wil ruimte creëren voor bijzondere samenwerking tussen professionele kunstenaars / cultuurmakers en maatschappelijke organisaties. Er zijn veel vraagstukken waar vanuit creativiteit een nieuwe oplossing kan worden gezocht. Zoals eenzaamheid, de afvalproblematiek of sociale inclusie vraagstukken. D66Velsen durft hierbij te experimenteren en samen met de creatieve industrie bekijken hoe we deze problemen aan kunnen.

De kansen voor Velsen:

  • Versterken van de lokale culturele organisaties en initiatieven door in te zetten op een cultuurhuis met meerdere functies
  • Verschuiving van cultuureducatie budgetten om jongeren gelijke kansen te bieden
  • Doorontwikkeling van Pieter Vermeulen Museum als centrum voor  klimaateducatie
  • De bibliotheek versterken als lokaal kennisplatform door samenwerking te stimuleren
  • Kleinschalige culturele initiatieven stimuleren door bewonersinitiatieven te ondersteunen
  • Actief monumentenbeleid met projecten die het erfgoed levendig houden
  • Ruimte voor experiment binnen maatschappelijke vraagstukken door samen te werken met creatieve industrie