Betere mobiliteit en bereikbaarheid

Mobiliteit is meer dan verkeer en vervoer. Een goede mobiliteit betekent voor D66Velsen dat iedereen de vrijheid en de mogelijkheid heeft zich zelfstandig door onze gemeente te bewegen. In een bedrijvige en dichtbevolkte regio als de IJmond  is het van belang om altijd te zoeken naar de juiste balans tussen leefbaarheid, veiligheid en een goede doorstroming. Dat is in Velsen niet eenvoudig. Door de unieke mix van bebouwing, natuur en recreatiegebieden kan er bijvoorbeeld niet zomaar een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd worden. De uitdaging is dan ook om de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk in te zetten en gerichte keuzes te maken. Juist de gemeente kan optreden als regisseur om verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten. 

De fiets

D66Velsen ziet het liefst dat men vaker de fiets pakt. Zeker in een gemeente als Velsen, waar veel voorzieningen op relatief korte afstand bereikbaar zijn. Door vaker met de fiets te gaan en dus te auto te laten staan, kunnen inwoners zelf een bijdrage leveren aan een rustigere, schonere en veiligere leefomgeving. Daarnaast is fietsen gezond. De gemeente moet zorgen voor een goed netwerk aan veilige en goed onderhouden fietspaden. Door de opkomst van de elektrische fiets is de drukte op de fietspaden toegenomen en zijn de snelheidsverschillen groter. D66Velsen wil onderzoeken waar het mogelijk is om fietspaden te verbreden, zeker waar dit belangrijke doorgaande routes betreft.

Goede fiets parkeermogelijkheden zijn ook belangrijk. D66Velsen wil vooral in winkel- en recreatiegebieden meer mogelijkheden om de fiets netjes te kunnen stallen en meer fietslaadpalen voor de elektrische fiets. Ook willen we betere afstemming met OV-vervoerders over fietsstallingen en OV-fietsplaatsen. En bij grote nieuwbouwprojecten zal er in het ontwerp aandacht moeten zijn voor veel ruimte voor de fiets. Zo wordt deze manier van mobiliteit steeds aantrekkelijker.

Het openbaar vervoer

Binnen de IJmond is al een goed netwerk van verschillende vormen van openbaar vervoer aanwezig. De R-net lijnen zijn een groot succes. Het is van belang dit niet alleen zo te behouden, maar ook om voortdurend te kijken hoe het beter kan. Een van de aandachtspunten daarbij is de Kennemerlijn. Vooral in de spits zijn de treinen vaak overvol. D66Velsen zal zich volop inzetten voor een verbetering van de Kennemerlijn, waarbij alle stations behouden worden. Speciale aandacht hebben we voor station Santpoort-Noord, welke we willen doorontwikkelen tot buitenpoort als hét startpunt voor recreatie in Velsen. Dat was het station tot een paar jaar geleden al, totdat het door bezuinigingen werd stopgezet. 

Om de kwetsbare Noord-Zuid oversteek over het Noordzeekanaal toch zo betrouwbaar mogelijk te maken, wil D66Velsen dat de spitspont over het Noordzeekanaal behouden blijft. De pont is met name voor fietsers een belangrijke verbinding, maar ook wanneer er een calamiteit is in de Velsertunnel en zolang de sluisroute nog niet volledig open is.

Omdat ontsluiting van Velsen lastig is, willen we blijvend kijken naar nieuwe mogelijkheden. Een daarvan is een bootverbinding over het Noordzeekanaal richting Zaanstad en Amsterdam. De gemeente Velsen zelf heeft niet de (financiële) middelen om dat voor elkaar te krijgen, maar D66Velsen wil zich samen met onze partners in de regio blijvend inspannen voor de mogelijkheid van een West-Oost verbinding over het water.

De auto


D66Velsen is voor een duurzamer gebruik en vermindering van het aantal auto’s. Auto’s nemen veel van de openbare leefruimte in, terwijl ze het allergrootste deel van de tijd niet worden gebruikt. D66Velsen wil kijken naar andere vormen van mobiliteit die net zoveel vrijheid bieden als de eigen auto, maar een minder negatieve invloed hebben op de leefomgeving. Deelauto’s kunnen daarvoor een oplossing zijn. Daarom wil D66Velsen per wijk peilen wat de behoefte naar deze vorm van deelmobiliteit is en op basis daarvan samen met inwoners een plan opstellen. Immers, minder auto’s in de straat biedt meer ruimte voor groen en speelplekken. Ook hier kunnen we samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties bij grote nieuwbouwprojecten deze manier van mobiliteit vanaf het eerste ontwerp een plek geven. Dit betekent dat voor het project als geheel een lagere parkeernorm gehanteerd zou kunnen worden, waardoor meer woningen gebouwd kunnen worden. 

Om elektrische mobiliteit te bevorderen, wil D66Velsen een actief laadpalenbeleid. Integraal kijken waar meer laadpalen kunnen komen, zonder dat dit tot een onnodige toename van de parkeerdruk zorgt, maar waardoor wel meer mensen die daarvoor op eigen terrein geen mogelijkheid hebben, gewoon voor de deur de auto kunnen opladen.

D66Velsen wil samen met de gemeente Haarlem onderzoeken of een directe verbinding van de N208 naar de A9 (beter bekend als de ‘Velserboog’) een positieve impuls aan de mobiliteit kan geven. Met name rond knooppunt Velsen-Zuid, wanneer er incidenten zijn bij de Velsertunnel of de pont over het Noordzeekanaal, slibben de wegen binnendoor in Velsen volledig dicht. Een directe aansluiting op de A9 zou verlichting kunnen bieden. Sowieso zou dat de doorstroming bevorderen. Voorwaarde is wel dat een dergelijke aansluiting niet zou mogen leiden tot een grote toename van verkeer op de N208 of door Velserbroek.

Verkeersveiligheid rondom scholen

D66Velsen wil meer aandacht voor de (fiets)veiligheid rondom scholen en winkelgebieden. Vooral rondom basisscholen is het autoverkeer de laatste jaren fors toegenomen. Dit geeft regelmatig gevaarlijke situaties en daardoor zijn meer ouders van de fiets gestapt en in de auto om de kinderen af te zetten. Een ongewenste ontwikkeling en een vicieuze cirkel die D66Velsen graag wil doorbreken. Fietsen naar school is niet alleen sportief,  het is leerzaam voor kinderen, beter voor het milieu en levert een veiligere omgeving rondom de scholen zelf op. D66Velsen wil onderzoeken bij welke scholen de problematiek het grootst is en daar gericht maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het inrichten van een schoolzone of een fietsstraat. Uiteraard begint de oplossing voor dit probleem bij de ouders zelf. Daarom wil D66Velsen dat de gemeente samen met de schoolbesturen gaat kijken hoe ouders gemotiveerd kunnen worden vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. 

De kansen voor Velsen:

  • Fietsen stimuleren door verbeteren fietsroutes en goede stallingsmogelijkheden
  • Behouden van de spitspont voor essentiële aansluiting tussen IJmuiden en Velsen-Noord
  • Betere ontsluiting van Velsen door verbetering Openbaar Vervoer 
  • Inzetten op Santpoort-Noord als buitenpoort als startpunt voor recreanten
  • Verlichten van de parkeerdruk door stimuleren van deelauto’s in de wijk
  • Anticiperen groei duurzaam vervoer met een actief integraal laadpalenbeleid
  • Verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren met schoolzones of fietsstraten