Sterke en innovatieve economie

Na een onzekere en moeilijke periode door Corona lijkt de economie zich, voor de meeste sectoren, sneller dan verwacht te herstellen. Maar dit zorgt ook voor nieuwe uitdagingen: grondstoffen zijn schaars, energieprijzen zijn hoog en er is veel krapte op de arbeidsmarkt. Voor een gezond bedrijfsleven met voldoende werkgelegenheid op de lange termijn moet het anders. Dat gaan we doen door samen met de bedrijven en partners in de regio sterk in te zetten op het toekomstbestendig maken van onze economie. Dat doen we met een D66-houding: met vertrouwen in de kracht van ondernemers en inwoners, gericht op kansen waarbij we niemand laten vallen. We werken samen naar een schoon en vitaal bedrijfsleven waarmee Velsen onmisbaar is voor een nieuwe duurzame economie.

Duurzame groei

Het ondersteunen en inspireren van het bedrijfsleven in Velsen met innovatie en duurzaamheid is cruciaal voor een vitale economie en samenleving. Wij zijn sterk in techniek. Met Techport wil D66Velsen onze regio ontwikkelen tot hét duurzaam technische hart van Nederland. De afgelopen jaren zijn we steeds vaker en harder tegen sociale en ecologische grenzen aangelopen. Daarom moeten we aan de slag met innovaties die ons bedrijfsleven verschonen en verduurzamen. Gelukkig is hier al veel van de benodigde kennis, ervaring en vakmanschap voor aanwezig.

In Velsen bestaat 40% van de totale werkgelegenheid uit banen in de industrie. Innovaties in het bedrijfsleven zijn nodig voor duurzame en toekomstbestendige bedrijven en daarmee ook om ons te verzekeren van genoeg werkgelegenheid in Velsen op de lange termijn. Voor een nieuwe economie zijn mensen nodig die bijvoorbeeld robots kunnen programmeren, circulaire producten ontwerpen of windparken op zee kunnen onderhouden. D66Velsen wil daarom een sterkere inzet op Techport waarmee de gemeente samen met ondernemers en onderwijsinstellingen de regio op de kaart zet als centrum van maakindustrie en dé plek voor innovatie en techniek. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de energietransitie, het slimmer en circulair omgaan met grondstoffen en voedselinnovaties, bieden veel kansen op nieuwe banen in Velsen.

Werken in Velsen

Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Dat raakt bijna alle sectoren, maar met name de zorg, onderwijs en techniek. D66Velsen ziet dit als kans om de arbeidsmarkt meer inclusief te maken. Daarom steunen wij initiatieven die jeugdwerkloosheid aanpakken door bijvoorbeeld het imago van techniek, zorg en onderwijs onder jongeren te verbeteren om zo de instroom te bevorderen. Juist nu moeten we verder kansen scheppen voor diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Voor een nieuwe, schone en meer duurzame economie hebben we echt iedereen nodig.

Er zijn ook mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan. Voor deze mensen zet D66Velsen in op Social Return, wat bijvoorbeeld inhoudt dat er bij aanbestedingen en andere inkopen van de gemeente altijd bedongen wordt dat er ook mensen ingezet worden die verder van de arbeidsmarkt staan of dat er voor hen stageplekken worden gerealiseerd. Ook ondersteunen we initiatieven die dit soort plekken in het bedrijfsleven creëren, zoals IJmond Werkt!. Zo zorgen wij dat iedereen kan meedoen in onze samenleving en iedereen zijn steentje kan bijdragen en volwaardig mee kan doen.

Ondernemen 

D66Velsen staat voor een goed ondernemersklimaat in Velsen. Ondernemers hebben zelf vaak genoeg creatieve initiatieven die naast economische ook een positieve sociale impact hebben. Wij willen het ondernemersloket behouden, om te voorkomen dat ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Naast meedenken over praktische zaken, moet dit loket ook alle regelingen, hulpmiddelen en fondsen van de Provincie, het Rijk en de Europese Unie voor innovatie en verduurzaming van het bedrijfsleven beter toegankelijk maken voor ondernemers uit Velsen. Verder dient het ondernemersloket erop toe te zien dat ook lokale ondernemers kunnen voldoen aan de eisen rondom aanbestedingen of andere inkoopprocedures. D66Velsen wil dat het ondernemersloket ook ondersteuning biedt aan ondernemers met financiële problemen. Het ondernemersloket is het eerste aanspreekpunt bij de gemeente, ondersteunt creatieve initiatieven en laat geen ondernemer vallen.

D66Velsen is ook een sterk voorstander van samenwerking tussen ondernemers. De door D66Velsen geïnitieerde uitrol van de bedrijfsinvesteringszones (BIZ) is hier een goed voorbeeld van. Met een BIZ kunnen ondernemers gezamenlijk investeren in een aantrekkelijke en veilige omgeving. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al met de BIZ Havengebied IJmuiden, BIZ Centrum IJmuiden en BIZ Santpoort-Noord. De gemeente is verantwoordelijk voor het basisniveau van de openbare ruimte, maar wij willen dat samen met inwoners en ondernemers oppakken. D66Velsen vertrouwt op de ervaring en inzicht van lokale inwoners en ondernemers. 

Veilige haven en industrie 

Bedrijvigheid in Velsen is er vooral in de staalindustrie, de maritieme en visserijsector, energie en offshore en ferry of cruisevaart. Deze bedrijvigheid kan niet los gezien worden van de bedrijvigheid in het totale Noordzeekanaalgebied. Dat leverde Velsen eerder bijvoorbeeld de Energiehaven op die een positieve impuls geeft aan het lokale bedrijfsleven, innovatiekracht en de werkgelegenheid. D66Velsen wil de regionale samenwerking in het Noordzeekanaalgebied en de positionering van Velsen en Techport versterken om ons te verzekeren van economische ontwikkelingen en voldoende werkgelegenheid op de lange termijn.

Detailhandel en horeca 

De detailhandel en de horeca hebben het nog moeilijk. Zij zijn hard getroffen door Corona. Het gedrag van consumenten lijkt daarnaast versneld veranderd te zijn naar meer online aankopen. Grotere bedrijven hebben specialistische afdelingen met kennis over alle nieuwe digitale ontwikkelingen, maar voor kleinere ondernemers is het vaak moeilijk om bij te benen. Daarom wil D66Velsen dat ook kleinere lokale ondernemers, die de winkelgebieden levendig maken, voldoende toegang hebben tot kennis over hoe zij online zichtbaar kunnen zijn of over cyberveiligheid. Het ondernemersloket kan ondernemers helpen om beter toegang te krijgen tot ondersteuningsprogramma’s uit het MKB-Actieplan van het Rijk. Zo kunnen we ervoor zorgen dat lokale ondernemers en hun medewerkers toegang krijgen tot de kennis die nodig is om hun bedrijf minder kwetsbaar en toekomstbestendig te maken.

D66Velsen wil dat we meer aandacht hebben voor de kwaliteit van de winkelgebieden. Het is daarbij essentieel om een goede balans te vinden tussen verschillende categorieën bedrijven, zoals horeca en detailhandel. Ook zien wij voordelen van het toevoegen van culturele functies aan de winkelgebieden. Daarnaast willen we ook de sociale functie van winkelgebieden versterken. Dat betekent meer publieke parken, vergroening van pleinen en voldoende banken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. D66Velsen ondersteunt de versterking van terrassen in winkelcentra. Voor Velserbroek ziet D66 graag dat de parkeerplaats bij het polderhuis opgewaardeerd wordt tot een echt plein. Verder maken markten het winkelgebied levendig en trekken ze bezoekers aan voor het gehele winkelgebied. We hebben in Velsen diverse weekmarkten, maar ook diverse specifieke markten voor bijvoorbeeld cultuur, daar willen wij meer op inzetten. Hiermee houden we de winkelgebieden levendig en de lokale bedrijven gezond.

Toerisme en recreatie

D66Velsen wil Velsen scherper en met een eenduidige boodschap positioneren om hiermee meer hoogwaardige toeristen naar Velsen te trekken, ook gericht op zakelijke bezoekers. Velsen is bovendien meer dan alleen IJmuiden. De veelzijdigheid en eigen karakters van alle dorpskernen maakt Velsen nog aantrekkelijker. Overigens mag het aantrekken van toeristen niet ten koste gaan van de lokale leefbaarheid. De extra bezoekers en de extra inkomsten die zij meebrengen, moeten zorgen dat we extra kwalitatieve voorzieningen en kansen voor lokale ondernemers creëren die ook voor inwoners van Velsen van toegevoegde waarde zijn. Velsen heeft veel te bieden aan toeristen die willen genieten van natuur, kust en historie.

Om Velsen op de kaart te zetten en te houden is voortzetting van het uitnodigend evenementenbeleid belangrijk. Spaarnwoude is een prachtige evenementenlocatie, maar het onderhoud is de laatste jaren achterop geraakt. Daarom wil D66Velsen samen met de partners Haarlemmermeer en Amsterdam de komende jaren extra investeren in het recreatiegebied om dat weer op peil te krijgen.

Ons brede strand en recreatieschap Spaarnwoude bieden unieke mogelijkheden voor activiteiten. Natuurlijk moeten activiteiten wel in balans gebeuren met de belangen van omwonenden, de natuur en andere recreanten. Ook mogen grootschalige evenementen niet ten koste gaan van kleinschalige initiatieven van lokale ondernemers of vrijwilligers. Er zal daarom voortdurend gezocht moeten worden naar de juiste balans tussen de meerwaarde van deze evenementen en het effect daarvan op de natuur en rust. Velsen heeft prachtige gebieden als Nationaal Park Zuid-Kennemerland en een uniek havengebied, wat naast werkgebied ook een toeristische attractie is en waar je lekker een vers gevangen visje kunt eten. D66Velsen is daarom optimistisch over de kansen voor toerisme en recreatie in onze gemeente.

De kansen voor Velsen:

  • Stimuleren van innovaties, werkgelegenheid en duurzame groei met Techport
  • Ondernemersloket behouden om lokale ondernemers te ondersteunen
  • Ruimte houden voor evenementen door soepele regels met respect voor elkaar en de natuur
  • Recreatiegebied Spaarnwoude verbeteren met extra investeringen
  • Uitbreiden en versterken lokale samenwerking van bedrijven, zoals bedrijveninvesteringszones (BIZ).
  • Verbeteren van de sociale functie van winkelgebieden met parken, pleinen en banken
  • Velsen scherper positioneren als avontuurlijke en veelzijdige gemeente