Een Zorgzame gemeente

Alle inwoners van Velsen actief en gezond, dat is een grote wens van D66Velsen. Zorgen voor gelijke kansen op een prettig leven waaraan ieder een eigen invulling kan geven. Niet alle inwoners hebben echter deze gelijke kansen. Door ziekte, sociale omstandigheden, een fysieke of mentale beperking of omdat het even niet mee zit. Iedereen kent wel iemand die hiermee te maken heeft. Daarom zorgen we samen voor elkaar. En dat gaat vaak heel goed, maar de gemeente heeft zelf ook een belangrijke taak. Zo kan de informele support versterkt worden door netwerken rond hulpvragen te versterken. En het is belangrijk om te zorgen voor een gezonde en prettige leefomgeving en dat er snel hulp wordt geboden als iemand vastloopt. Voorkomen is beter dan genezen. D66Velsen wil daarom meer inzetten op preventie. Een verdere ontschotting tussen jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de participatiewet achten wij voor de komende jaren noodzakelijk. Wij hebben extra aandacht voor eenzaamheid bij ouderen en jongeren en  we willen vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteunen.

Prettig ouder worden

Velsen kent een grote groep inwoners boven de 65 jaar en deze groep zal alleen maar toenemen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun dagelijks leven. D66Velsen stimuleert actief burgerschap, ook als je ver voorbij de 70 bent. Jezelf gezien en gehoord voelen is voor iedereen belangrijk. Ouderen weten ook vaak prima waar hun hulpbehoefte ligt. D66Velsen vindt het belangrijk dat veel sociale- en zorgvoorzieningen dichtbij de ouderen, in hun eigen buurt blijven. We bevorderen dat ouderen in beweging blijven en zetten in op het gebruik van slimme zorgtechnologie. Maar het is ook belangrijk dat ouderen in contact blijven met jongere generaties, om elkaar te inspireren en elkaar een handje te helpen waar nodig. Het is bewezen dat intergenerationele activiteiten bijdragen aan levensvreugde. Verschillende vormen van levensloopbestendig bouwen kan hieraan een bijdrage leveren. Verder vragen we bijzondere aandacht voor ouderen met een migratieachtergrond of met een taalachterstand. D66Velsen wil dat ook zij blijven meedoen aan het sociale leven.

Een zorgeloze jeugd

Er zijn te veel jongeren die opgroeien in armoede en daardoor niet aan alle activiteiten kunnen meedoen zoals sporten, schoolreisjes, muziekles of andere activiteiten. Velsen heeft hiervoor veel regelingen die ervoor zorgen dat ze dat wel kunnen. Ook zijn er vergoedingen voor spullen die elke jongere nodig heeft om zorgeloos jong te kunnen zijn zoals een fiets of een computer voor de studie. D66Velsen vindt dat er beslist niet op deze voorzieningen gekort mag worden. We zetten ook in op het verbinden van jongeren uit achterstandsgezinnen met een mentor of maatje die helpt bij studiekeuze en baan.

D66Velsen wil investeren in het vergroten van het aantal pleeggezinnen. Voor jongeren is het beter op te groeien in een gezin in plaats van groepshuizen. En vanuit preventie is het goed om opvoedondersteuning aan te bieden aan alle jonge ouders, in groepsverband of individueel. Bijzondere aandacht geeft D66Velsen aan de jongeren met een migratieachtergrond. Het is noodzakelijk voor een goede inburgering dat hun taalachterstand niet ten koste gaat van kansen op zelfontplooiing en werk. 

Een inclusieve gemeente


Voor een aantal mensen is ‘meedoen’ niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld door een beperking, leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Ook armoede, laaggeletterdheid of beperkte digitale vaardigheden kunnen het mensen lastig maken om zelfstandig mee te doen.  D66Velsen wil dat iedereen mee kan doen en zichzelf kan zijn. 

De gemeente heeft nog veel te winnen op het gebied van toegankelijkheid van voorzieningen, zowel fysiek als sociaal. D66Velsen wil dat plannen voor renovaties of nieuwbouw eerst met een werkgroep van ervaringsdeskundigen op gebied van handicaps worden afgestemd voordat ze de inspraak in gaan. Bij vergunningaanvragen van particuliere publieksvoorzieningen pleit D66Velsen voor een toets op toegankelijkheid voor mensen met beperking, zoals rolstoel- of rollator toegankelijkheid. Speciale aandacht willen we vestigen op mensen met een visuele beperking. Alle informatievoorzieningen van de gemeente (apps en website) moeten voor slechtzienden bereikbaar zijn.

Kansrijk uit de armoede

Inwoners die op of onder de armoedegrens leven verdienen onze volledige aandacht. Preventie om armoede te voorkomen is heel belangrijk, maar soms zijn de omstandigheden zo dat dit niet lukt. Dan is het zaak om zo snel mogelijk deze mensen te helpen. Met respect en met de menselijke maat. D66Velsen vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft om te informeren naar de verschillende mogelijkheden, te begeleiden en door te verwijzen. Inwoners die afhankelijk zijn van bijzondere bijstand verdienen de ruimte om talenten te ontwikkelen en de zelfredzaamheid te vergroten. Mensen komen dan sterker op de arbeidsmarkt te staan en kunnen beter voor hun gezondheid zorgen, zich inzetten voor anderen en een voorbeeld zijn voor hun kinderen.

Ook wil D66Velsen meer inzetten op vroegsignalering van schuldproblemen. We wensen dat elke Velsenaar zich veilig voelt om een open gesprek over schuldzorgen aan te gaan. De wachttijd voor schuldhulpverlening moet verkleind worden. En schuldhulpverlening vraagt om maatwerk. We willen een specifieke aanpak voor jongeren en integrale aanpak voor gezinnen die ook in zorg- of uitkeringssituatie zitten. 

Versterken zorgstructuur


De gemeente moet zorgen dat de drempel om zorg te vragen zo laag mogelijk is voor zowel professionele hulp als informele ondersteuning. Dat de informatievoorziening begrijpelijk is en dat we goed luisteren naar en alert zijn op kritische geluiden vanuit de gemeenschap. De jeugdgezondheidszorg moet gericht worden op vroegsignalering en vroeginterventie. Lange wachtlijsten in de jeugdzorg zijn niet acceptabel. Snelle en goede uitwisseling tussen zorgaanbieders is hierbij onontbeerlijk. Ook willen we aandacht voor de overstap van 18- naar 18+. Deze stap naar volwassenheid is soms te groot.

D66Velsen streeft naar een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare inwoners. Vanuit het programma Beschermd Thuis wordt begeleiding en ondersteuning gegeven aan cliënten die uit een beschermde woonsituatie komen en in ‘gewone’ woningen en wijken een zelfstandig bestaan opbouwen. De komende jaren zal deze doorstroom toenemen en D66Velsen is van mening dat we dit met de juiste, integrale hulp moeten ondersteunen. Waarbij de aandacht gericht is op herstel en zelfredzaamheid.

We zijn een dementievriendelijke gemeente. D66Velsen wilt dat personen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Om dit doel te bereiken werkt de gemeente samen met partijen zoals regionale afdeling van Alzheimer Nederland en zorgaanbieders Het is van belang dat verwarde personen een goede opvang en zorg krijgen zodra dat nodig is. Ook zullen we alert moeten zijn op voldoende beschikbare plekken in zorginstellingen

D66Velsen wil experimenteren met regelarm werken voor Zorg in Natura (ZIN) en de persoonsgebonden budget (PGB) toets. Het is belangrijk dat we uitgaan van vertrouwen en de pgb-houder ondersteunen in het maken van de juiste keuzes door bijvoorbeeld een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligersWe kunnen niet zonder vrijwilligers en mantelzorgers. D66Velsen is trots op al die inwoners die zich lokaal inzetten. Zo blijven we solidair met elkaar. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hard nodig binnen de zorgzame gemeente. Echter verenigingen, zorg- en sociale organisaties hebben te kampen met een tekort aan vrijwilligers. Jongere generaties herkennen zich niet als “vrijwilliger” zoals dat vroeger geregeld was. In het nu past beter een coach/maatje/buddy-schap voor een periode van twee jaar. D66Velsen wil dat de gemeente hierbij inspirerende handvatten biedt met bijvoorbeeld een cursus als ‘looking-after-a-friend’. Ook D66Velsen wil het vrijwilligerswerk zo aantrekkelijk mogelijk maken door bijvoorbeeld een gratis VOG aan te bieden en niet te korten op de uitkering als men een bescheiden vergoeding ontvangt.

Mantelzorgers verdienen een betere ondersteuning. D66Velsen wil zorgen dat er voldoende respijtzorg – het tijdelijk overdragen van de zorg – georganiseerd kan worden, zodat de mantelzorger de vaak zware zorg voor de naaste ook kan volhouden. Ook zou de gemeente werkgevers kunnen aansporen meer ruimte te bieden aan mantelzorg. 

Dierenwelzijn


Het door D66Velsen ontwikkelde dierenwelzijnsbeleid zetten we met kracht voort. Om te voorkomen dat dieren onnodig in de opvangcentra terechtkomen willen we dat de gemeente het chippen van katten en honden bevordert door bijvoorbeeld chipacties te organiseren. D66Velsen wil daarnaast meer controleren hoe met dieren wordt omgegaan, zoals bij dierenshows, bij evenementen met levende dieren en op de kinderboerderij. Het welzijn van het dier moet voorop staan. Zo niet, dan gaat de betreffende activiteit niet door.

En we hebben aandacht voor de bescherming van dieren in het openbaar groen. We houden rekening met broedseizoenen of andere bijzonderheden bij het onderhouden van het groen en andere werkzaamheden. 

De kansen voor Velsen:

  • Ouderen zo lang mogelijk zelf de regie te geven door voorzieningen in de buurt te houden
  • Elk kind een zorgeloze jeugd door niet te bezuinigen op ondersteunende vergoedingen
  • Met vroegsignalering in de jeugdgezondheidszorg zwaardere zorg voorkomen
  • Minder regels voor het persoonsgebonden budget (PGB) toets door uit te gaan van vertrouwen
  • Betere ondersteuning mantelzorgers door voldoende respijtzorg te organiseren
  • Vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken met een gratis VOG en cursussen
  • Versterking van het dierenwelzijnsbeleid met gerichte acties