Duurzaam Velsen met een goed milieu

D66Velsen is voorstander van ambitieuze stappen voor verbetering van luchtkwaliteit en vermindering van CO2 uitstoot. Velsen is een zwaar belaste gemeente qua luchtkwaliteit, maar ook een gemeente die vanwege de ligging aan zee de gevolgen van klimaatverandering extra kan voelen. De afgelopen zomer hebben wij de gevolgen van klimaatverandering in Limburg al volop gezien en het RIVM heeft duidelijk gesteld dat de IJmond geen gezonde regio is. Het is daarom van groot belang dat we in Velsen ons inzetten voor een gezond milieu en klimaatverandering proberen tegen te gaan. Daar kan elke Velsenaar een positieve bijdrage aan leveren. Door zelf aan de slag te gaan met het isoleren van woningen, tuinen te vergroenen en afval te scheiden. Maar hierin moet de gemeente voorop lopen door het juiste voorbeeld te geven en inwoners te informeren en inspireren. D66Velsen ondersteunt dan ook het lokaal klimaatakkoord.  De tijd van rustig aan doen, is echt voorbij!

Luchtkwaliteit

De afgelopen jaren is luchtkwaliteit een groot thema geweest in de IJmond, en daarmee ook Velsen. Tata is als werkgever van groot belang voor de regio, maar is ook een grote bron van luchtverontreiniging. Met een duurzaam Tata Steel maken we echter hele grote stappen richting een schonere lucht. D66Velsen ziet het liefst dat Tata Steel overstapt naar de productie van groen staal. Vanuit de gemeente moet gezorgd worden voor goede, gedegen onderzoeken en volledige transparantie vanuit de overheid naar de inwoners. 

Daarnaast dragen de scheepvaart, meerdere snelwegen, houtstook en de nabijgelegen grote steden ook niet bij aan een goede luchtkwaliteit. D66Velsen wil daarom vol inzetten op de uitvoering van het Programma luchtkwaliteit en gezondheid. Het is van belang om helder te hebben aan welke knoppen we kunnen draaien om luchtkwaliteit te verbeteren. We gaan actief door met walstroom voor alle schepen in onze haven. D66Velsen wil ook initiatieven als Hollandse Luchten ondersteunen, waarbij inwoners zelf de luchtkwaliteit meten met een netwerk van sensoren op hun woning, om zo meer inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit van Velsen.
Om echt iets te bereiken zullen we IJmondiaal moeten optrekken. Fijnstof houdt zich niet aan grenzen en samen staan we sterker.

Klimaat en energie

Het klimaat verandert, ook in Velsen. Het weer wordt extremer en concrete actie is nodig. D66Velsen wil ervoor zorgen dat alle gemeentelijke gebouwen met spoed energieneutraal worden. Zo geven we een goed voorbeeld. We hebben als gemeente een lokaal klimaatakkoord ingezet, om CO2 zelf en samen met bedrijven te beperken. Daar staat D66Velsen volledig achter, maar pleiten voor meer ambitie van de gemeente dan alleen de energierekening omlaag brengen. Wegenbouwprojecten door de gemeente stoten bijvoorbeeld ook heel veel CO2 uit! Wij zetten daarom in op CO2 beprijzing in het gemeentelijk inkoopbeleid, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving de meest effectieve methode om CO2 te verminderen.  Hierbij moet ook aandacht zijn voor circulair inkopen. Op die manier kan Velsen ook via de inkopen die zij doen bijdragen aan een duurzaam Velsen. 

De energietransitie biedt grote kansen voor werkgelegenheid in Velsen. In onze gemeente hebben wij lokale kennis en kunde in huis die van belang zijn van de energietransitie. Door meer in te zetten op techniek via Techport kan Velsen een sleutelrol spelen in de landelijke energietransitie. Een sprekend voorbeeld hierin is het Icoonproject emissieloos windpark onderhoud, dat in IJmuiden wordt uitgevoerd. Middels de Regionale Energie Strategie (RES) wordt er in Velsen gezocht naar gebieden om lokaal energie op te wekken. D66Velsen hecht hierbij aan een groot draagvlak en participatie van inwoners. Wij ondersteunen daarom de ambitie om te streven naar minimaal 50% lokaal eigendom voor alle locaties van wind en zon in onze gemeente. Voor optimaal gebruik van de beperkte ruimte, zetten wij volop in op zoveel mogelijk zon op dak en meervoudige ruimtegebruik zoals zon boven parkeerplaatsen.

De hoge gasprijzen van 2021 laten daarnaast het belang zien van goed isoleren en het op termijn van gas af gaan. Een belangrijke eerste stap daarvoor is isolatie en andere verduurzaming van woningen, zowel bij particuliere woningen, als sociale huurwoningen. In het uitvoeren van de Transitievisie Warmte ziet D66Velsen een rol voor de gemeente in de coördinatie hiervan en als vraagbaak voor de inwoners die met vragen of zorgen zitten.  Zij moeten bij de gemeente betrouwbare antwoorden kunnen halen, evenals inspirerende voorbeelden over verduurzaming van huizen uit de buurt. 

 Velsen is circulair en repareert

Grondstoffen worden steeds beperkter door schaarste en een groeiende wereldbevolking. Voor bepaalde producten is dit nu al te merken door de lange levertijden. Inzetten op een circulaire economie die grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt, is daarom essentieel en biedt veel voordelen. Iedereen kan hieraan bijdragen door afval beter te scheiden zodat we meer kunnen hergebruiken. Afval scheiden door inwoners is nog altijd het meest effectief en zorgt ervoor dat de afvalstoffenheffing omlaag kan. De gemeente betaalt namelijk het meest voor restafval, de afvalbakken waar alles door elkaar is gegooid. Dat is niet alleen zonde voor de portemonnee, maar ook voor de materialen die alleen nog maar verbrand kunnen worden. D66Velsen is van mening dat afval scheiden zo makkelijk mogelijk moet worden gemaakt en dat je voor scheiden beloond mag worden. 

D66Velsen wil meer inzetten op de preventieve kant van afvalbeleid. De meest duurzame en goedkope optie is voorkomen dat spullen afval worden. Naast spullen verkopen, zijn er meer opties als reparatie via bijvoorbeeld het repair café. Allerlei vormen van hergebruik zouden onderdeel uit moeten maken van het gemeentelijk afvalbeleid. Alleen zo kunnen we een versnelde omslag maken naar de circulaire economie. Dit kan bijvoorbeeld door gerichte informatie en communicatie via de al bestaande kanalen voor afvalscheiding.

Schiphol

De afgelopen jaren is het aantal vluchtbewegingen op Schiphol even drastisch afgenomen, om daarna weer iets te stijgen. Wij moeten ons afvragen of het nog wel wenselijk is om terug te keren naar het niveau van 2019 qua vluchten op Schiphol. Er is een hernieuwde aandacht voor trein als duurzaam vervoermiddel ontstaan en de milieu impact van luchtvaart staat ook meer in de schijnwerpers. D66Velsen is daarom geen voorstander van groei van Schiphol die leidt tot het overschrijden van de momenteel geldende milieucontouren. Daarbij zou volgens D66Velsen bekeken moeten worden of Schiphol, net als Heathrow en Frankfurt, ook een “curfew” in de nacht (periode waarin geen vluchten mogen vertrekken of landen) zou moeten krijgen.

De kansen voor Velsen:

  • Verbetering luchtkwaliteit en vermindering CO2 uitstoot door ambitieuze stappen te zetten
  • Bewustwording over luchtkwaliteit verbeteren door samen met inwoners regelmatig te meten en onderzoek te doen
  • Circulaire economie ondersteunen door vanuit gemeente duurzaam in te kopen
  • Inwoners beter betrekken bij energietransitie door hun vragen serieus te nemen
  • Meer inzetten op afval voorkomen door hergebruik en reparatie te stimuleren
  • Vermindering luchtvervuiling en geluidsoverlast door Schiphol niet te laten groeien