Prettig wonen in het groen

Velsen is een fijne gemeente om in te wonen. Elke kern heeft een eigen karakter en aanbod aan woontypen en veel inwoners zijn betrokken bij hun woonomgeving. Er zijn prachtige parken,  de duinen en het strand en er zijn veel voorzieningen dichtbij. Ook is er voldoende werkgelegenheid en met Haarlem en Amsterdam goed bereikbaar zijn we aantrekkelijk voor mensen van buiten de gemeente. Maar het woningtekort is, net als in andere gemeenten, ook in Velsen een groot probleem. Het zal de komende jaren daarom een van de grote thema’s zijn. Belangrijkste vragen zijn voor D66Velsen: Waar bouwen we? Voor wie bouwen we? En hoe bouwen we? 

D66Velsen wil meer betaalbare woningen en daar zullen we alles voor doen. Ook staan wij voor een radicalere vergroening  van de stenen kernen. We zorgen voor diversiteit aan aanbod van voorzieningen en goede, duurzame verbindingen. Wonen, werken en recreëren in harmonie naast elkaar is een waarde die we moeten koesteren.

Een betaalbare woning voor iedereen

Het grootste woningbouwplan van de afgelopen vier jaar is de Hofgeest in Velserbroek. Inwoners waren enthousiast. Zij hoopten op een gevarieerd aanbod met betaalbare huur en starterswoningen voor hun kinderen. D66Velsen diende daarom al in de voorfase een motie in om bij de Hofgeest ook te bouwen voor starters, maar die motie werd weggestemd. Inmiddels weten we dat de goedkoopste koopwoning in de Hofgeest begint vanaf €560.000,- . Dit heeft terecht veel teleurgestelde reacties opgeleverd. Wij zullen ons daarom ook de komende periode blijven inzetten voor betaalbare huur- en koopwoningen. Daarnaast hebben we extra aandacht voor woningen voor ouderen en voor de inwoners met een modaal inkomen die van een kleinere woning graag willen doorstromen naar een grotere. 

De grote vraag is hoe we zo snel mogelijk meer woningen kunnen realiseren binnen de kernen. Wij zien hoogbouw als essentieel om onze woonambities waar te maken. Juist bij hoogbouw wordt de beperkte ruimte zo goed mogelijk ingezet en kan er voor een meer gevarieerd aanbod aan goedkopere woningen worden gebouwd, zowel huur als koop. Door de relatief beperkte ruimte die hoogbouw inneemt, ontstaat ook meer ruimte voor vergroening van de leefomgeving en voor ontmoetingsplekken. Uiteraard moet hoogbouw wel passend zijn in de omgeving. Verder streven wij naar meer creatieve en gemengde woonvormen, zoals hofjeswoningen, tiny houses en tijdelijke bebouwing. We zullen samen met inwoners, woningbouwverenigingen en ontwikkelaars steeds de meest geschikte woonvorm per locatie zoeken.

D66Velsen wil daarbij een actief grondbeleid gaan voeren en in de woonvisie opnemen dat een deel van de woningen gebouwd wordt  voor betaalbare woningen. Ook schuwen wij niet om woningbeleggers te weren uit bepaalde wijken en willen wij bij nieuwbouw voorrang regelen voor inwoners uit Velsen. Aantrekkelijke regelingen kunnen er ook voor zorgen dat inwoners in een grote sociale huurwoning verhuizen naar een kleinere huurwoning om zo ruimte te maken voor nieuwe gezinnen.

Maar we willen nog meer. D66Velsen durft ook creatieve stappen te zetten voor woningbouw. Zo kan de gemeente zelf als projectontwikkelaar optreden en de woningen bouwen die we echt nodig hebben. En kunnen we het coöperatief bouwen stimuleren, als ook meer betaalbare zelfbouwkavels aanbieden. Een ander idee is om starterswoningen te bouwen van 2-hoog, met een bestemming van 3-hoog, voor als er in de toekomst behoefte is aan meer ruimte.  

Duurzaam en klimaatadaptief bouwen 

We hebben een grote opgave om te zorgen dat wonen in Velsen ook in de toekomst gezond en prettig blijft. D66Velsen wil graag meer woningen bouwen, maar dat moet dan wel duurzaam gebeuren. Nieuwe woningen moeten zoveel mogelijk circulair gebouwd worden en energiezuinig, het liefst nul op de meter. Ook hebben we aandacht voor klimaatadaptief bouwen aangezien het elk jaar warmer wordt en het meer gaat regenen. Groen is essentieel voor verkoeling en afvoering van water. Dat betekent dat we ruimte moeten geven aan natuur. Is dat erg? Nee, integendeel. Natuur heeft niet te onderschatten positieve gezondheidseffecten en zorgt voor de vermindering van stress. Wij zijn daarom tegenstander van bouwen tussen de kernen in het groen en voorstander van een radicale vergroening van de stenen kernen. Met bijvoorbeeld groene gevels en daken ontstaat ook vermindering van geluidsoverlast.

Voor bestaande bebouwing gaan we inzetten op isolatie en energiezuiniger maken van woningen. We stimuleren woningbouwverenigingen om nog meer mee te denken/werken aan verduurzaming van hun huurwoningen. Goed voor milieu en portemonnee huurder. Eigen duurzame initiatieven van eigenaren moeten wat D66Velsen betreft worden gefaciliteerd. Dat doen we door kennis te delen, gezamenlijke inkoop aan te bieden en hulp bij de financiering aan te bieden.

Goed wonen is groen wonen

Steeds meer onderzoeken laten zien dat groen in de omgeving belangrijk is voor de mentale gezondheid van de bewoners. Groen nodigt uit om naar buiten te gaan, actief te worden en verbindt ons met de planten- en dierenwereld en met elkaar. Gelukkig hebben we in Velsen prachtige parken, Spaarnwoude, de duinen en het strand dichtbij. Deze plekken moeten we koesteren, goed onderhouden en met oog voor de biodiversiteit verder ontwikkelen. Dat doen we met respect voor de cultuurhistorische waarde van ons landschap. Groen heeft ook een sociale functie en deze functie willen wij versterken met bijvoorbeeld meer bankjes, ontmoetingsplekken en groene schoolpleinen. 

Het realiseren en onderhouden van groen is volgens D66Velsen geen kostenpost, maar juist een investering in de leefomgeving die zich meer dan terugverdient. Een investering ook in de biodiversiteit en klimaatbestendigheid.  Groen in de wijk gaat hittestress tegen, is goed voor de afvoer van (hemel)water en zuivert de lucht die wij inademen. Daarom hecht D66Velsen niet alleen aan het groen buiten de bebouwde kom, maar willen we ook inzetten op vergroening in de wijken. D66Velsen wil ook initiatieven ondersteunen van inwoners om meer groen te realiseren in hun wijk. Verstening van achtertuinen en de openbare omgeving willen wij tegengaan, door actieve voorlichting en inzetten op operatie Steenbreek. 

Als er dan al natuur moeten worden weggehaald, wil D66Velsen groencompensatie op een manier die écht recht doet aan het groen dat er stond. Dat begint ermee dat we de planten, struiken en bomen zoveel mogelijk een nieuwe bestemming geven in plaats van te vernietigen. Projecten als Struikrovers en de Bomenmakelaar kunnen hierbij helpen. Inwoners krijgen dan de mogelijkheid om bomen en struiken weg te halen voor eigen gebruik. Wij stimuleren ook het gebruik door de gemeente zelf van herplanting. Het is beter een volwassen boom te vervangen door weer een volwassen boom, in plaats van een jong en kwetsbaar sprietje.   

Voor het strand wil D66Velsen inzetten op het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit en weer toewerken naar blauwe vlag voor de kwaliteit van het zwemwater. D66Velsen wil ook dat de reddingsbrigade goed haar taken kan uitvoeren. Daarvoor moet zij een geschikte locatie hebben.

Van Pont tot Park en Kustdorp IJmuiden aan Zee

D66Velsen ondersteunt van harte het initiatief om een prachtig kustdorp IJmuiden aan Zee te ontwikkelen in het gebied rondom de jachthaven. Dit geeft een nieuwe impuls aan ons kustgebied.  We realiseren niet alleen veel woningen, waaronder recreatiewoningen, maar ook een uniek nieuw dorp aan de kust. Uniek omdat het buitendijks is waardoor er innovatief en rekening houdend met de stijgende zeespiegel gebouwd moet worden. Uiteraard houden we de natuurwaarden goed in het oog. D66Velsen is fel tegenstander van bouwen in het duingebied.  

D66Velsen steunt ook de ontwikkeling in het plan “van pont tot park”. Hiermee worden 1500 woningen gerealiseerd in het centrum van IJmuiden. D66Velsen heeft er vertrouwen in dat we dit op een passende manier kunnen realiseren in het centrum. WIj zijn voorstander van de inzet van innovatieve hoogbouw met verschillende hoogtes en met groene en vriendelijke gevels. Waarbij het uitgangspunt is dat de gebouwen in hun opzet en indeling de sociale verbinding stimuleren. Hierbij zetten we in op een uitgebreide participatie, om samen met inwoners tot een goede invulling van de plannen te komen. 

De kansen voor Velsen:

  • Woningen voor iedereen, door meer te bouwen voor starters, ouderen en middeninkomens
  • Bouwen voor de toekomst met inzet van circulaire principes
  • Ruimte voor groen door niet te bouwen tussen de dorpskernen
  • Gezondere leefomgeving door grijs te vervangen voor groen
  • Waterkwaliteit van de zee verbeteren, zodat we weer de Blauwe Vlag krijgen
  • Verbeteren en uitbreiden woonkansen in IJmuiden door onder meer te bouwen bij Pont tot Park en IJmuiden aan Zee