Besturen voor en met inwoners

D66Velsen staat voor een laagdrempelige overheid, die toegankelijk is en meedenkt met haar inwoners. Wij willen een gemeente die luistert wat er leeft in de maatschappij en inwoners inspireert en de ruimte geeft om initiatieven te ondernemen. De besluiten nemen wij samen met inwoners. Weloverwogen, en met oog voor de lange termijn. We gaan erop toezien dat echt iedereen zich gehoord voelt zodat we alle belangen goed kunnen afwegen. Dat betekent meer aandacht voor de verschillende vormen van inspraak, samenspel en participatie. D66Velsen zal moeite doen om ook de minder goed bereikbare groepen te laten aansluiten bij besluitvorming als het hen aangaat. Dat voelen wij als een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Vertrouwen in mensen 

Niemand weet beter wat er leeft in de wijk, dan de bewoners zelf. D66Velsen vindt het  cruciaal dat de kennis en visie van bewoners en lokale organisaties worden meegenomen bij besluitvormingen. Vooral in de beginfase van beleid maken is alle input vanuit de samenleving belangrijk. Alleen dan kunnen we weloverwogen keuzes maken en komen we samen met inwoners  tot plannen waar de meerderheid achter kan staan. D66Velsen wil initiatieven vanuit de samenleving stimuleren. Wij willen dat de gemeente bij burgerinitiatieven de visie moet hebben ‘’ja, mits’’, in plaats van ‘’nee, tenzij’’. Dit betekent dat wij niet direct kijken naar problemen die het kan opleveren, maar hoe ideeën juist wel uitgevoerd kunnen worden. Regels mogen goede ideeën niet in de weg staan en daarom zijn wij voorstander van minder onnodige regels en meer maatwerk. Zo wordt de gemeente een partner van haar inwoners en werken we met elkaar aan een fijne samenleving waarin iedereen meedoet. Volgens D66Velsen is de ideale overheid dan ook een overheid die bestuurd wordt voor de mensen, door de mensen, maar vooral ook met de mensen.

Participatie 

Er zijn verschillende manieren om inwoners te laten meedenken. Er zijn hierin al een aantal stappen gezet door de gemeente, zoals het overleg met wijkplatforms, samenspel en de dorpsdialogen. D66Velsen wil deze vormen voortzetten, verbeteren en ook uitbreiden. We zien dat er nog te weinig aandacht is voor de groepen die minder snel hun stem laten horen, zoals jongeren of ouderen die minder digitaal vaardig zijn. Ook vinden we dat bij elk traject vooraf goed gekeken moet worden welke participatievorm gewenst is. En dat het voor alle deelnemers duidelijk is wat de mogelijkheden van inspraak binnen het vraagstuk zijn. Alleen met helder communiceren over doel en verloop houden we participatie levendig en voorkomen we teleurstelling. Een zorgvuldige terugkoppeling en waarom de gemeente bepaalde keuzes wil maken is daarbij zeker zo belangrijk. Deelnemers mogen dit niet eerst in de krant lezen. 

D66Velsen meent ook dat we moeten durven experimenteren en leren. Er worden veel ideeën opgehaald bij participatieprocessen die niet altijd meteen van toepassing zijn of kunnen worden uitgevoerd. Deze ideeën zijn allemaal waardevol en kunnen als inspiratie voor andere projecten dienen, maar dan moet het lerend vermogen van de gemeente wel omhoog. D66Velsen ziet graag dat elk traject wordt afgesloten met een evaluatie en een mooi inspiratiedocument. 

Ook willen wij experimenteren met het inzetten van wijkbudgetten, waarbij we bewoners uit een wijk vragen, via loting, mee te denken en beslissen waaraan die budgetten worden uitgegeven. Zo voorkomen we dat er altijd dezelfde mensen gehoord worden. 

Transparant bestuur 

Voor een goede democratie vinden wij transparantie een absolute noodzaak. Door duidelijk en eerlijk te zijn over beslissingen, is het voor inwoners ook duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Besturen is voortdurend alert zijn en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We blijven leren. Soms worden er beslissingen met ongewenste uitkomsten  gemaakt, en dan is het belangrijk deze toe te geven en zo snel mogelijk te herstellen. Veel documenten en besluiten zijn voor een ieder terug te vinden op de website van de gemeente, en net als het recht op inspraak en het volgen van de raadsvergaderingen geeft dit elke burger veel mogelijkheden actief mee te kijken. 

D66Velsen wil het digitaliseren van de stukken verder uitbreiden om zo nog transparanter te zijn over de beslissingen die wij maken. Tegelijkertijd willen wij ervoor zorgen dat alle informatie ook voor mensen toegankelijk blijft die meer moeite hebben met digitalisering.

D66Velsen wil dat we transparant zijn met  informatie en wij vinden weglakken om politieke redenen daarom niet juist. Steeds vaker zien we helaas dat dit bij  Wet Openbaar Bestuur-verzoeken wel vaak gebeurt.

 Velsen in de regio

D66Velsen is voorstander om samen te werken op dossiers waar gemeenten elkaar kunnen versterken. Door de vele nieuwe taken die gemeenten van de rijksoverheid krijgen, wordt samenwerken in de regio steeds belangrijker. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor taken als jeugdzorg, WMO en participatiewet en voeren deze taken met een te krap budget uit. Meer samenwerking in de regio is daarom essentieel, want hoewel Velsen met bijna 69.000 inwoners een vrij grote gemeente is, kunnen Velsen en de buurgemeenten al deze taken niet alleen aan. 

Wij willen daarom intensiever samenwerken in de IJmond. En trekken ook samen op binnen het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA) waardoor we een eigen rol op kunnen eisen. De IJmond is echter niet de enige partner voor Velsen, op andere thema’s kan het juist logischer zijn om met andere, of meer gemeenten samen te werken. D66Velsen zal steeds de afweging maken of de samenwerking zorgt voor meer efficiëntie, meer effectiviteit en of u als inwoner er beter van wordt. Dit is een uitdaging voor de toekomst en D66Velsen zal de deur open houden voor alle opties, om zo tot het beste besluit te kunnen komen. 

Financiën

In de afgelopen periode waren de financiën van Velsen allesbehalve rooskleurig. Mede door krappe budgetten in de zorg, is er flink  ingeteerd op de reserves. Zeker nu is het daarom belangrijk om niet meer uit te geven dan er binnenkomt en te werken aan aanvulling van de reserves. Het is belangrijk om als gemeente een goede reserve te hebben, die een tegenvaller kan opvangen. Daarmee voorkom je dat die rekening bij inwoners gelegd worden. De OZB mag wat D66Velsen betreft hooguit met de inflatie meestijgen. 

Op dit moment wordt de afvalstoffenheffing bepaald door de jaarlijkse kosten die de gemeente maakt voor de ophaling en verwerking van het afval. Dit betekent dat wanneer de waarde van oud papier daalt en de inkomsten daaruit teruglopen, de gemeente meer geld kwijt is. Hierdoor stijgt ook de afvalstoffenheffing voor de burgers. Dit is contraproductief en daarom wil D66Velsen deze koppeling herzien, zodat beter scheiden een directe invloed heeft op een lagere afvalstoffenheffing.

De kansen voor Velsen:

  • Goed besturen met de inwoners door verbeterde inzet van participatie
  • Een laagdrempelige overheid die digitaal en fysiek toegankelijk is voor iedereen
  • Meer ruimte voor burgerinitiatieven door de regels te versoepelen
  • Dienstverlening verbeteren met aandacht voor kansen binnen digitalisering
  • Geen tekorten dichten door lokale lasten te verhogen
  • Minder kosten voor afval door beter te scheiden