Samenleven in vrijheid en veiligheid

D66Velsen zet in op preventie als basis voor een veilige gemeente en handhaving waar dat noodzakelijk is. Wij willen de veiligheid in de wijk samen met de inwoners versterken. En voor elke wijk geldt dat de openbare ruimte moet bijdragen aan een positief veiligheidsgevoel. Discriminatie mag in Velsen geen plek meer hebben en pakken we hard aan. We willen een Antidiscriminatie Agenda opstellen samen met partners in de samenleving. En we zijn scherp op het beschermen van privacygevoelige data en beelden bij de inzet van camera’s en gebruik van data. Zo zet D66Velsen zich onverminderd in voor een gemeente waar alle inwoners zich vrij en veilig voelen. 

Veiligheid in de wijk en op het strand 

In Velsen is de afgelopen periode het aantal meldingen van vandalisme en geweldsdelicten gedaald, maar het veiligheidsgevoel neemt niet toe. Veel inwoners zijn betrokken bij de veiligheid van hun buurt en die betrokkenheid groeit. Zo wordt de WhatsApp buurtpreventie veel gebruikt en via het Safe Streets project zetten inwoners en organisaties zich in voor het verbeteren van de veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte. D66Velsen ondersteunt deze initiatieven en wil deze verder uitrollen in de wijken. Ook willen wij de reeds bestaande Slim Melden app, waarbij inwoners op een laagdrempelige manier veiligheidsissues melden, verder uitbreiden. 

D66Velsen is terughoudend met het inzetten van cameratoezicht op risico- en overlastlocaties. Dit kan het veiligheidsgevoel van inwoners versterken, maar tast ook de privacy aan. Daarom vinden wij dat nieuw cameratoezicht grondig moet worden onderbouwd en alleen tijdelijk van aard mag zijn. Er moet vooraf worden aangetoond dat de reden van het toezicht zwaarder weegt dan de privacy die daarmee wordt opgegeven.

Voor de veiligheid op het strand is een goed functionerende Reddingsbrigade een “must”. D66 vindt het belangrijk dat de Reddingsbrigade haar taken goed kan uitvoeren.  Dit betekent vanuit een geschikte locatie in IJmuiden aan Zee.

Huiselijk Geweld

D66Velsen wil investeren in het tegengaan van geweld achter de voordeur. Onder andere via Veilig Thuis, maar ook met voldoende opvangplekken voor vrouwen en kinderen die niet veilig thuis kunnen wonen. Bijzondere aandacht vraagt de groep mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Nog te vaak blijft deze groep onzichtbaar. Ook vragen wij extra aandacht voor ouderenmishandeling vanuit financiële motieven. Hierbij is voorlichting essentieel en dat de zorgverleners ouderenmishandeling weten te herkennen en welke stappen er zijn om stappen te ondernemen.

Veilig genieten van vuurwerk

D66Velsen stelt de veiligheid en gezondheid van haar inwoners centraal. Elk jaar is er weer veel schade en verwondingen door vuurwerk en zitten veel huisdieren angstig binnen. D66Velsen is daarom voor een afsteekverbod van particulier vuurwerk. Wij hebben echter wel oog voor hen die op een veilige manier gezamenlijk willen kunnen genieten van vuurwerk en samenzijn. D66Velsen is voorstander van centrale, door de wijk professioneel georganiseerde vuurwerkshows. De gemeente kan helpen om een centrale plek te vinden en kan voor de organisatie ondersteuning bieden.

Antidiscriminatie

Niemand is gelijk, maar iedereen is gelijkwaardig. Daarom wil D66Velsen discriminatie van alle aard hard aanpakken. Wij willen samen met partners uit de samenleving een actieplan opstellen hoe we discriminatie gaan aanpakken. Bekend is dat discriminatie vaak niet wordt gemeld, om dit beter in kaart te brengen moet de meldingsbereidheid van mensen omhoog. De bestaande Slim Melden app kan hiervoor worden ingezet. D66Velsen staat volledig achter het Velsense regenboogbeleid. Of het nu gaat om sport, in het onderwijs, op straat of waar dan ook in de gemeente, LHBTI’ers mogen niet gediscrimineerd worden. D66Velsen vraagt daarnaast aandacht voor de ‘roze loper’ in de ouderenzorg, waarbij het recht om openlijk te kunnen zijn wie je bent wordt besproken in verzorgingshuizen.

Cyberveiligheid en informatieveiligheid

De gemeente beheert steeds meer data, waaronder ook veel persoonsgegevens. Hoe meer data de gemeente beheert, hoe kwetsbaarder we zijn voor datalekken en hacks. De zogeheten blockchaintechnologie kan de gemeente helpen om data-integriteit beter te waarborgen. Het is daarom van belang dat de gemeente bekijkt of dit de veiligheid van de eigen data kan vergroten. D66Velsen wil niet dat de gemeente databestanden koppelt of uitwisselt met andere partijen, zonder dat vooraf met een Privacy Impact Assessment (PIA) de privacy-risico’s zijn onderzocht en gewogen.

Digitale veiligheid gaat niet alleen de gemeente, maar zeker ook de individuele Velsenaar aan. Snelle digitale ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds nieuwe gevaren ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die te maken krijgen met sexting en grooming, of het gebruik van onbeveiligde wifi-netwerken. D66Velsen wil dat de gemeente  inwoners en ondernemers alerter en wijzer maakt op het gebied van digitale veiligheid. Bijvoorbeeld door het aanbieden van online weerbaarheidstrainingen voor ouderen.

Ondermijning

Ondermijning is de vermenging van de boven- en onderwereld. De gemeente moet er beducht op zijn dat criminelen en andere kwaadwillenden de regels en wetten van de bovenwereld misbruiken voor eigen gewin. Ook is het chanteren en bedreigen van burgers en ondernemers een risico. De haven in IJmuiden is een potentiële risicolocatie waar de onder en bovenwereld snel verweven kunnen raken. Samenwerking tussen de gemeenten en andere partners in het Noordzeekanaalgebied is belangrijk om een vuist te kunnen maken tegen criminaliteit en ondermijning. D66Velsen wil de aanpak van ondermijnende criminaliteit verder versterken en er actief voor zorgen dat signalen hierover onder Velsenaren worden opgepakt door de juiste instanties.

Radicalisering en polarisatie 

D66Velsen vindt het belangrijk dat signalen van radicalisering en polarisatie vroeg worden opgemerkt zodat escalatie kan worden voorkomen. Hiervoor moeten politie, gemeente, scholen en andere instanties samenwerken, verbinden en elkaar intensief opzoeken. De jeugd- en buurtwerkers zijn daarvoor de onmisbare ogen en oren van de wijk. Daarbij moeten vooroordelen over bepaalde groepen niet de aanpak gaan bepalen.

Kansen voor Velsen:

  • Veiligheid in de wijk vergroten door samen te werken aan projecten met inwoners
  • Privacy waarborgen door terughoudend te zijn met cameratoezicht in de openbare ruimte
  • Discriminatie tegengaan door versterking van anti-discriminatie en LHBTI+ beleid
  • De jaarwisseling weer veilig maken door alleen professionele vuurwerkshows in de wijk toe te laten
  • Ondermijning en criminaliteit tegengaan door samenwerking tussen de gemeenten 
  • Vermindering geweld en mishandeling achter de voordeur door voorlichting en openheid
  • Alertheid bij inwoners en ondernemers voor digitale veiligheid verhogen met trainingen