Veiligheidsplan Velsen nog niet concreet genoeg

Donderdag 6 december besprak de raad het veiligheidsplan van de gemeente Velsen. Waar voorheen een uitgebreid veiligheidsplan met vele pagina’s werd voorgelegd aan de raad was er nu gekozen voor een nieuwe aanpak. Het nieuwe plan bevatte nu 2 A4-tjes waarin het college aangaf wat zij zou gaan doen waarbij de raad 2x per jaar zou kunnen bijsturen. Op zich een prima idee.

Het voorliggende plan gaf echter naar de mening van D66Velsen veel te weinig antwoord op de vraag wat het college wilde doen. Er stonden slechts zeer algemene uitgangspunten benoemd en hoe het college dit wilde organiseren.

De andere aanwezige partijen waren het met D66Velsen eens dat het beter was de door het college inmiddels bijna gekozen aandachtspunten door de raad te laten vaststellen. Zo kan de raad beter in zijn kaderstellende rol komen en kan het college daarna aan de gang gang met de invulling daarvan.

Het voorstel komt aangepast in januari terug. D66Velsen heeft nog meegegeven dat dat zij eraan hecht dat er veel aandacht is aan toetsing van deze aandachtspunten voor veiligheid bij onze inwoners. En dat deze beleving kan worden gelegd naast feitelijke cijfers. Tot slot heeft D66Velsen gepleit voor een goede koppeling met het sociaal domein en in het bijzonder het sociale wijkteam.